Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΚΑΠΝΑ – ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νοέμβριος 2002
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά Καπνεμπορικών Επιχειρήσεων
 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Σημασία του Καπνού
1.2 Ποικιλίες Καπνών – Στάδια Καλλιέργειας
1.3 Αντικείμενο Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο – Κανονισμοί Ποσοστών και Πριμοδοτήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   
2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΠΝΩΝ
2.1 Εγχώρια Ζήτηση
2.2 Η Ζήτηση στη Διεθνή Αγορά
   
3. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΠΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Προφίλ των Κυριότερων Καπνεμπορικών Επιχειρήσεων
3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
    · Δείκτες Κερδοφορίας
    · Δείκτες Αποδοτικότητας
    · Δείκτες Ρευστότητας
    · Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης
    · Ομαδοποιημένος ισολογισμός
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   
4. Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
4.1 Εγχώρια Παραγωγή / Αγορασθείσα Παραγωγή από Καπνεμπορικές Επιχειρήσεις
4.2 Μερίδια Καπνεμπορικών Επιχειρήσεων
4.3 Καταβληθείσες Τιμές στους Παραγωγούς και Μέσες Τιμές Αγοράς
4.4 Δίκτυα Διανομής – Όροι Εμπορίου
4.5 Εξωτερικό Εμπόριο Καπνών
4.5.1 Εισαγωγές Καπνών ανά Κύρια Κατηγορία
4.5.2 Ανάλυση των Εισαγωγών Καπνών ανά Χώρα Προέλευσης
4.5.3 Εξαγωγές Καπνών ανά Κύρια Κατηγορία
4.5.4 Ανάλυση των Εξαγωγών Καπνών ανά Χώρα
4.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καπνού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   
5. Ο ΚΑΠΝΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. & ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ
5.1 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
5.2 Παγκόσμια Αγορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΑΣ Κ.Ο.Α. ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ICAP AE

 

KATAΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πίνακες
1.1 Κατώφλια εγγύησης καπνών
1.2 Πριμοδότηση καπνών εσοδείας 1999, 2000 και 2001 ανά ομάδα ποικιλιών
1.3 Σχέση μεταβλητού τμήματος και πριμοδότησης
3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης / επεξεργασίας φύλλων καπνού
3.2 Αγορασθείσες ποσότητες καπνού από επιχειρήσεις του κλάδου (2001-2002) σε τόνους
4.1 Μέγεθος αγορασθείσας ποσότητας παραγωγής καπνού σε φύλλα κατά εσοδεία, την περίοδο 1990-2000
4.2 Αγορασθείσες ποσότητες βάσει συμβολαίων, ανά ποικιλία
4.3 Μερίδια αγοράς των καπνεμπορικών επιχειρήσεων με βάση τα συμβόλαια αγοράς (εσοδείας 2000, 2001, 2002)
4.4 Εισαγωγές καπνών ανά κατηγορία 1999-2001
4.5 Εξαγωγές καπνών ανά κατηγορία την περίοδο 1999-2001
4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καπνών (1998-2000)
5.1 Παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές – κατανάλωση καπνού στην Ε.Ε (2000)
  
Διαγράμματα
3.1 Εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιριών του κλάδου (1997-2001)
3.2 Εξέλιξη της αποδοτικότητας των εταιριών του κλάδου (1997-2001)
3.3 Εξέλιξη της ρευστότητας των εταιριών του κλάδου (1997-2001)
3.4 Εξέλιξη της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εταιριών του κλάδου (1997-2001)
4.1 Κατανομή ποικιλιών καπνού – 2002
4.2 Μερίδια καπνεμπορικών επιχειρήσεων – 2002
4.3 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης καπνών
5.1 Παγκόσμια παραγωγή καπνού 2001
5.2 Παγκόσμιες εξαγωγές – εισαγωγές καπνού (1994-2001)

Αναζήτηση
 
Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved