Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
ICAP Contact Center
Receivables Management
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιανουάριος 2015
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Πρώτες Ύλες - Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Ανακύκλωση Χαρτιού
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύ-κλωσης Συσκευασιών
1.7 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.8 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας

3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.4.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.6.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
3.6.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού - Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού - Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας 121
3.9 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.11 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.11.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: "Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)"
3.12 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.12.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας
3.12.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: "Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)"
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
4.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού - Χαρτονιού Συσκευασίας - Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής ανά Κατηγορία Χαρτιού - Χαρτονιού
4.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού - Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
4.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας - Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού Συσκευασίας
4.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
4.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
4.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Τελικών Ειδών Συσκευασίας
4.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
6.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος - SWOT Ανάλυση
 -Γενικά
 -Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 -Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 -Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
 -Ανάλυση SWOT
6.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

 -Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της χαρτοβιομηχανίας (2004-2012)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2004-2012)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2004-2012)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας (2000 - 2013)
Π1.1 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2004-2012)
Π1.2 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής χαρτοπολτού-χαρτιού και χαρτονιού (2004-2012)
Π1.3 Αξία υλικών που αναλώθηκαν και διάφορα έξοδα στον κλάδο της παραγωγής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2004-2012)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2000-2014)
Πίνακας 2.2 Πωλήσεις φαρμάκων στην Ελλάδα, 2008-2013, σε αριθμό συσκευασιών
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2000-2013)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2000-2013)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2012-2013)
Πίνακας 3.12 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.13 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.14 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.16 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2013)
Πίνακας 3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2013)
Πίνακας 3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2013)
Πίνακας 3.20 Βασικοί λογαριασμοί του ομαδοποιημένου ισολογισμού 2 επιχειρήσεων παραγωγής τελικών χάρτινων ειδών του κλάδου* (1ο 9μηνο 2013 - 1ο 9μηνο 2014)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EL PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SP CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOTTIS PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.32 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.33 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει καθαρών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.34 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.35 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.36 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει καθαρών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.37 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.38 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού - χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.39 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού - χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.40 Παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.41 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Πίνακας 3.42 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.43 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: "Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)"
Πίνακας 3.44 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.45 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Χάρτινης Συσκευασίας (2014-2013)
Πίνακας 3.46 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: "Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)" (2014-2013)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2014)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2014)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2014)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2014)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1997-2013)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1997-2013)
Πίνακας 4.7 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1997-2013)
Πίνακας 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού - χαρτονιού συσκευασίας (1997-2013)
Πίνακας 4.9 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1997-2013)
Πίνακας 4.10 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2014)
Πίνακας 4.11 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2014)
Πίνακας 4.12 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (1993-2014)
Πίνακας 4.13 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτονιού για συμπαγή κουτιά - κιβώτια (1993-2014)
Πίνακας 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2014)
Πίνακας 4.15 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2014)
Πίνακας 4.16 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2014)
Πίνακας 4.17 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (1993-2014)
Πίνακας 4.18 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (1993-2014)
Πίνακας 4.19 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χάρτινης σακούλας - τσάντας (1993-2014)
Πίνακας 4.20 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτόσακων (1993-2014)
Πίνακας 4.21 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (1993-2014)
Πίνακας 4.22 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2014)
Πίνακας 4.23 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2014)
Πίνακας 4.24 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2014)
Πίνακας 4.25 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευσίας (1993-2014)
Πίνακας 4.26 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2014)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2012-2013)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2012-2013)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2012-2013)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2012-2013)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2012-2013)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2012-2013)
Π4.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2003-2013)
Π4.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2003-2013)
Π4.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2013)
Π4.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2013)
Πίνακας 5.1 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2013)
Πίνακας 5.2 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2005-2013)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2013)
Πίνακας 5.4 Μέσο βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2004-2013)
Π5.1 Ποσοστό (%) κατανάλωσης kraftliner (λευκού - χρωματιστού) στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2011-2013)
Π5.2 Ποσοστό (%) κατανάλωσης kraftliner (καφέ) στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2005-2013)
Π5.3 Ποσοστό (%) κατανάλωσης testliner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2005-2013)
Π5.4 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλων ανακυκλωμένων liner στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2005-2013)
Π5.5 Ποσοστό (%) κατανάλωσης άλλου ημιχημικού fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2005-2013)
Π5.6 Ποσοστό (%) κατανάλωσης ανακυκλωμένου fluting στη συνολική κατανάλωση χαρτιού στις χώρες της Ευρώπης (2005-2013)
Π5.7 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού "testliner 2 - 140 g" σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2011-2013)
Π5.8 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού "white-top kraftliner 140 g" σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2011-2013)
Π5.9 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού "unbleached kraft linerboard - 175 g+" σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2011-2013)
Π5.10 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού "Coated duplex GC2 270 g+" σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2011-2013)
Π5.11 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού "white-lined chipboard GD2 300 g+" σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης (2011-2013)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2000-2013)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του μέσου ετήσιου δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2000-2014*)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2009-2013)
Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2009-2013)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού συσκευασίας (2003-2014)
Διάγραμμα 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού ανά κατηγορία (2014)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2004-2014)
Διάγραμμα 4.4 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2014)
Διάγραμμα 4.5 Διάρθρωση εισαγόμενων ποσοτήτων χαρτιού - χαρτονιού ανά κατηγορία (2013)
Διάγραμμα 4.6 Διάρθρωση ποσοτήτων εξαγωγών χαρτιού - χαρτονιού ανά κατηγορία (2013)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη συνολικών ποσοτήτων εισαγωγών - εξαγωγών τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1997-2013)
Διάγραμμα 4.8 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa χαρτιού - χαρτονιού συσκευασίας (1997-2013)
Διάγραμμα 4.9 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1997-2013)
Διάγραμμα 4.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς χαρτιού - χαρτονιού (2003-2014)
Διάγραμμα 4.11 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού - χαρτονιού ανά κατηγορία (2003-2014)
Διάγραμμα 4.12 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2002-2014)
Διάγραμμα 4.13 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης χάρτινων ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (2004-2014)
Διάγραμμα 4.14 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2003-2014)
Διάγραμμα 5.1 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2013)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη μέσης τιμής χαρτονιού (σε €/τόνο) ανά βασική κατηγορία σε επιλεγμένες χώρες (2011-2013)
Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2017 ICAP GROUP. All rights reserved