Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Ιστορική Εξέλιξη
1.4 Πρώτες Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Ανακύκλωση Χαρτιού
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωσης Συσκευασιών
1.7 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
1.8 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020
1.9 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας

3. Η Προσφορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
3.1 Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαρτιού – Χαρτονιού
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4 Εισαγωγείς - Αντιπρόσωποι Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.4.1 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.5 Επιχειρήσεις Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.5.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου- Συναλλακτική Συμπεριφορά
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)»
3.6.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Βιομηχανία (Χαρτί & Προϊόντα)”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.1.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.1.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
4.3.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Χαρτιού - Χαρτονιού
4.3.2 Επιχειρήσεις Παραγωγής Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά Χάρτινων Ειδών Συσκευασίας
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
5.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
5.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού – Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού-Χαρτονιού Συσκευασίας
5.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
5.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού – Χαρτονιού Συσκευασίας
5.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
5.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
5.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων ανά κατηγορία τελικών ειδών συσκευασίας
5.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Διεθνής Αγορά Χαρτιού - Χαρτονιού
6.1 Παγκόσμια αγορά χαρτιού - χαρτονιού
6.2 Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού-χαρτονιού
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
 -Γενικά
 -Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 -Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 -Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
 -Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της εγχώριας χαρτοβιομηχανίας (2008-2015)
Πίνακας 1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη της εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού  (2008-2015)
Πίνακας 1.3 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας κατασκευής τελικών ειδών από χαρτί και χαρτόνι (2008-2015)
Πίνακας 1.4 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας (2000 - 2016)
Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005-2016)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή νωπών οπωροκηπευτικών
Πίνακας 2.3 Πωλήσεις φαρμάκων στην Ελλάδα σε αριθμό συσκευασιών
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2005-2016)
Πίνακας 2.5 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2005-2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων  παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.4 Αντιπρόσωποι και εισαγωγείς χαρτιού- χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγέων και αντιπροσώπων χαρτιού – χαρτονιού και τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων  σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2011-2016)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016 - 2015)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά  των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016 - 2015)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων  παραγωγής  χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού (2011 – 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού -χαρτονιού (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής  τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας  (2011 – 2015)
Πίνακας 4.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011 – 2015)
Πίνακας 4.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας  (2014 – 2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  DS SMITH CRETAN HELLAS Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  DS SMITH HELLAS Α.Ε.&Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   EL PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOTTIS PACK Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  UNIPAK HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού  βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού  χάρτινης συσκευασίας βάσει EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής  τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας  βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας βάσει EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.5 Εξωτερικό εμπόριο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.6 Εμπορικό ισοζύγιο χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.7 Εμπορικό ισοζύγιο τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Πίνακας 5.8 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2016)
Πίνακας 5.9 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.10 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2016)
Πίνακας 5.11 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2016)
Πίνακας 5.12 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί-χαρτόνι (2016)
Πίνακας 5.13 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων κουτιών από συμπαγές χαρτόνι (2016)
Πίνακας 5.14 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2016)
Πίνακας 5.15 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2016)
Π5.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2015-2016)
Π5.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2015-2016)
Π5.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2015-2016)
Π5.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2015-2016)
Π5.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2015-2016)
Π5.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης και συσκευασίας (2015-2016)
Π5.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2016)
Π5.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2016)
Π5.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2015-2016)
Π5.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2015-2016)
Πίνακας 6.1  Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού – χαρτονιού
Πίνακας 6.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2015)
Πίνακας 6.3 Συνολική κατανάλωση κυματοειδούς χαρτιού στην Ευρώπη (2010-2015)
Πίνακας 6.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2015)
Πίνακας 6.5 Μέσο βάρος κυματοειδούς χαρτονιού ανά χώρα (2005-2015)
Π6.1 Ποσοστιαία κατανομή κατανάλωσης κυματοειδούς χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2014-2015)


 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας (2000-2016)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του μέσου ετήσιου δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005-2016*)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού - χαρτονιού (2011-2015)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας  επιχειρήσεων παραγωγής  χαρτιού - χαρτονιού (2011-2015)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής χαρτιού-χαρτονιού (2011-2015)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής  τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2015)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2015)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής  τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2011-2015)
Διάγραμμα 4.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2015/2014)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2006-2016)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2016)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2005-2016)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2016)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση εισαγόμενων ποσοτήτων χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2016)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση εξαγόμενων ποσοτήτων χαρτιού – χαρτονιού ανά κατηγορία (2016)
Διάγραμμα 5.7 Εξέλιξη συνολικών ποσοτήτων εισαγωγών – εξαγωγών τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Διάγραμμα 5.8 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa χαρτιού – χαρτονιού συσκευασίας (2000-2016)
Διάγραμμα 5.9 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2000-2016)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης χαρτιού χαρτονιού συσκευασίας (2006-2016)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2006-2016)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης χάρτινων ειδών συσκευασίας ανά κατηγορία (2006-2016)
Διάγραμμα 5.13 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2003-2014)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά γεωγραφική περιοχή (2015)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία προϊόντος (2015)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία (2016)
Διάγραμμα 6.4 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2015)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved