Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αύγουστος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά των Ζωοτροφών

3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Καναλιών Διανομής
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1  Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.3.3 Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου- Ζωοτροφές για Κατοικίδια Ζώα
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8 Εξέλιξη της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου- Ζωοτροφές για Κατοικίδια Ζώα
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ζωοτροφών για Κατοικίδια Ζώα

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων της Μελέτης

4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
-Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
-Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
5.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
5.2 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
5.3.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
5.3.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά
6.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
6.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα


ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2010- 2016)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2015-2016)
Πίνακας 2.3 Αριθμός πουλερικών (2014)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2000-2015)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2015)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού (2015)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2015)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση 50 επιχειρήσεων παραγωγής ή/ και εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση 41 επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015- 2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα”
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά προϊόντα” (2016- 2015)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά προϊόντα- Ζωοτροφές” (2016- 2015)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2016- 2015)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011 – 2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011 – 2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011 – 2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011- 2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός  των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  KEGO AGRI Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΡΣΑΡΗΣ Α.Β.& Ε.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011 – 2015)
Πίνακας 4.20 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011 – 2015)
Πίνακας 4.21 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011 – 2015)
Πίνακας 4.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011 – 2015)
Πίνακας 4.23 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011– 2015)
Πίνακας 4.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014 – 2015)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAKY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MARS HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PET CITY Α.Ε.&Β.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PETLINE Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROYAL CANIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TANKO PETFOOD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.33 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.34 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2014-2015)
Πίνακας 4.35 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα βάσει EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2017)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2013-2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια στην αγορά επιχειρήσεων σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2016)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2017)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2013-2017)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά (σε αξία) των τροφών για κατοικίδια ζώα (2016)
Πίνακας 5.7 Εισαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006–2016)
Πίνακας 5.8 Εξαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2006-2016)
Πίνακας 5.9 Εισαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2006-2016)
Πίνακας 5.10 Εξαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2006-2016)
Πίνακας 5.11 Εισαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2016)
Πίνακας 5.12 Εξαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2006-2016)
Πίνακας 5.13 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2006-2016)
Π5.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2015–2016)
Π5.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κατά κύρια χώρα προορισμού (2015–2016)
Π5.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2015–2016)
Π5.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2015–2016)
Π5.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2015–2016)
Π5.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2015–2016)
Πίνακας 6.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή ζωοτροφών (2011-2016)
Π6.1. Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Π6.2 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και ανά κατηγορία ζωοτροφών (2015-2016)
Π6.3 Πληθυσμός ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία σε χώρες της Ε.Ε (2015)
Π6.4 Πληθυσμός πουλερικών σε χώρες της Ε.Ε (2005- 2013)  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή του ζωικού πληθυσμού (2016)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή ζωικών μονάδων ανά είδος ζώου (2016)
Διάγραμμα 3.1 Κανάλια διανομής των πωλήσεων (σε αξία) τροφών για κατοικίδια ζώα (2016)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011-2015)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011-2015)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2011-2015)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων  παραγωγής/εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2015/2014)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2011-2015)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (2011-2015)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (2011-2015)
Διάγραμμα 4.8 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων  παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2015/2014)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007-2017)
Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης σύνθετων ζωοτροφών ανά κατηγορία ζώων (2016)
Διάγραμμα 5.3 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης τροφών για κατοικίδια ανά κατηγορία ζώου (2016)
Διάγραμμα 5.4 Χώρες προέλευσης πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2016)
Διάγραμμα 5.5 Χώρες προορισμού πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2016)
Διάγραμμα 5.6 Χώρες προέλευσης τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2016)
Διάγραμμα 5.7 Χώρες προορισμού τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2016)
Διάγραμμα 5.8 Χώρες προέλευσης ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2016)
Διάγραμμα 5.9 Χώρες προορισμού ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2016)
Διάγραμμα 6.1 Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην Ε.Ε. (28) ανά κατηγορία (2016*)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved