Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ: 14
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη 

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Πρώτες Ύλες Ζωοτροφών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ζωοτροφές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για την Κτηνοτροφία
2.2 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά των Ζωοτροφών 
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Καναλιών Διανομής
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1  Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για την Κτηνοτροφία
3.3.3 Επιχειρήσεις Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου – Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” και Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα- Ζωοτροφές”
3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου- Ζωοτροφές για Κατοικίδια Ζώα
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου- Ζωοτροφές για Κατοικίδια Ζώα
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2012-2016
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2016
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Παραγωγής/ Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.6 Ανάλυση Ομαδοποιημένων Ισολογισμών
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2012-2016
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2016
4.7 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών
Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.8 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Ζωοτροφών
5.1 Ζωοτροφές για την Κτηνοτροφία
Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
5.2 Τροφές για Κατοικίδια Ζώα
Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ζωοτροφών
5.3.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για την Κτηνοτροφία
5.3.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
5.3.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά 
6.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
6.2 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Τροφών για Κατοικίδια Ζώα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές 
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
-Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Ζωοτροφών για την Κτηνοτροφία
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής / Εισαγωγής Τροφών για Κατοικίδια Ζώα

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2010- 2016) 
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2015-2016) 
Πίνακας 2.3 Αριθμός πουλερικών (2015) 
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη της καθαρής εγχώριας παραγωγής κρέατος ανά κατηγορία (2006-2017) 
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού (2016) Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση 55 επιχειρήσεων παραγωγής ή/ και εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2012-2017) 
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση 40 επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα 
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2016- 2017) 
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά Προϊόντα” 
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” 
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016) 
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία “Αγροτικά προϊόντα” (2017- 2016) 
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά προϊόντα- Ζωοτροφές” (2017- 2016)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017- 2016) 
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016) 
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €) 
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016, σε €) 
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟ.ΖΩ.ΕΛ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, Θ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016) 
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016) 
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει EBITDA (2015-2016) 
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει Ενεργητικού (2015-2016) 
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων παραγωγής ζωοτροφών κτηνοτροφίας βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016) 
Πίνακας 4.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016) 
Πίνακας 4.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016) 
Πίνακας 4.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγής /εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016)
Πίνακας 4.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016) 
Πίνακας 4.27 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.28 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας A & B COMMERCIAL Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας LAKY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MARS HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PET CITY Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROYAL CANIN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TANKO PETFOOD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016) 
Πίνακας 4.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016) 
Πίνακας 4.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016) 
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016) 
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2003-2018) 
Πίνακας 5.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία σε αξία (2013-2018)
Πίνακας 5.3 Μερίδια* επιχειρήσεων στην αγορά σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2017) 
Πίνακας 5.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (1995-2018) 
Πίνακας 5.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα σε αξία (2013-2018) 
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά (σε αξία) των τροφών για κατοικίδια ζώα (2017) 
Πίνακας 5.7 Εισαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007–2017)
Πίνακας 5.8 Εξαγωγές πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2007-2017) 
Πίνακας 5.9 Εισαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2007-2017)
Πίνακας 5.10 Εξαγωγές τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2007-2017)
Πίνακας 5.11 Εισαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2007-2017) 
Πίνακας 5.12 Εξαγωγές ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2007-2017) 
Πίνακας 5.13 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των ζωοτροφών βάσει του δείκτη Balassa (2007-2017) 124
Π5.1 Ανάλυση των εισαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016–2017) 
Π5.2 Ανάλυση των εξαγωγών πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κατά κύρια χώρα προορισμού (2016–2017) 
Π5.3 Ανάλυση των εισαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016–2017) 
Π5.4 Ανάλυση των εξαγωγών τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2016–2017) 
Π5.5 Ανάλυση των εισαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016–2017)
Π5.6 Ανάλυση των εξαγωγών ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα κατά κύρια χώρα προορισμού (2016–2017)
Π5.7 Περιγραφή κωδικών Intrastat
Πίνακας 6.1 Ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή ζωοτροφών (2011-2017) 
Πίνακας 6.2 Βασικά ετήσια έξοδα ιδιοκτητών σκύλων και γάτων (2017-2018) 
Π6.1 Συντομογραφίες ονομασιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Π6.2 Βιομηχανική παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών ανά χώρα της Ε.Ε. και ανά κατηγορία ζωοτροφών (2015-2016) 
Π6.3 Πληθυσμός βοοειδών στις χώρες της Ευρώπης (2015-2017) 
Π6.4 Πληθυσμός αιγοπροβάτων στις χώρες της Ευρώπης (2015-2017)
Π6.5 Πληθυσμός χοίρων στις χώρες της Ευρώπης (2015-2017) 
Π6.6 Πληθυσμός πουλερικών σε χώρες της Ευρώπης (2005- 2013) 
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2018-2020) 
Πίνακας 7.2 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς τροφών για κατοικίδια ζώα (2018-2020) 
  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή του ζωικού πληθυσμού (2016) 
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή ζωικών μονάδων ανά είδος ζώου (2016) 
Διάγραμμα 3.1 Κανάλια διανομής των πωλήσεων (σε αξία) τροφών για κατοικίδια ζώα (2017) 
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων  παραγωγής/εισαγωγής ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2016/2015)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων  παραγωγής/ εισαγωγής ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.8 Βελτίωση/ Επιδείνωση κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής/εισαγωγής τροφών για κατοικίδια ζώα (2016/2015) 
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς σύνθετων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία (2008-2018)
Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης* σύνθετων ζωοτροφών ανά κατηγορία ζώων (2017)
Διάγραμμα 5.3 Κατανομή της εγχώριας κατανάλωσης τροφών για κατοικίδια ανά κατηγορία ζώων (2017)
Διάγραμμα 5.4 Χώρες προέλευσης πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2017) 
Διάγραμμα 5.5 Χώρες προορισμού πλήρων και συμπληρωματικών ζωοτροφών (2017) 
Διάγραμμα 5.6 Χώρες προέλευσης τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2017) 
Διάγραμμα 5.7 Χώρες προορισμού τροφών σε κονσέρβες για κατοικίδια ζώα (2017) 
Διάγραμμα 5.8 Χώρες προέλευσης ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2017) 
Διάγραμμα 5.9 Χώρες προορισμού ξηρών τροφών για κατοικίδια ζώα (2017)
Διάγραμμα 6.1 Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην Ε.Ε. (28) ανά κατηγορία (2017)
Διάγραμμα 6.2 Παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών στην Ε.Ε. (28) ανά χώρα (2017) 
Διάγραμμα 6.3 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για βοοειδή στην Ευρώπη (2016) 
Διάγραμμα 6.4 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για χοιροειδή στην Ευρώπη (2016) 
Διάγραμμα 6.5 Κύριες χώρες παραγωγής τροφών για πουλερικά στην Ευρώπη (2016) 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved