Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP Mobile application
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Οικονομικές Καταστάσεις
Εκτύπωση    Αποστολή

Εταιρεία
Αναλυτική Οικονομική Κατάσταση 3ετίας

Αποτελεί αναλυτική παρουσίαση:
- του Ισολογισμού
- των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ)

και επιπλέον:
- των Ταμειακών Ροών
- της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης για τις εταιρείες οι οποίες  συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Π.Χ.Π.)
- 40 βασικών αριθμοδεικτών (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)

Αναλυτική Οικονομική Κατάσταση 3ετίας και Αριθμοδείκτες Κλάδου
Παραθέτει αναλυτικά:
- τον Ισολογισμό
- τα Αποτελέσματα Χρήσης
- τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

και επιπλέον:
- τις Ταμειακές Ροές
- την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης
- 40 βασικούς αριθμοδείκτες οι οποίοι αφορούν την εταιρεία (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)
- 40 αντίστοιχους αριθμοδείκτες που αφορούν τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες παρατίθενται για τα τρία τελευταία έτη.

 

Κλάδος
Αναλυτική Οικονομική Κατάσταση Κλάδου
Οι Οικονομικές Καταστάσεις Κλάδου διατίθεται για 108 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, σε Αναλυτική μορφή και παρουσιάζουν:

- τον ομαδοποιημένο Ισολογισμό
- τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων για τα τρία τελευταία έτη του επιλεγμένου κλάδου, παράλληλα με την παράθεση 40 βασικών αριθμοδεικτών ενσωματωμένων σε τέσσερις κατηγορίες (Αποδοτικότητας / Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας, Ρευστότητας και Δραστηριότητας)

 Τα οικονομικά στοιχεία των κλάδων είναι ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες:
 α) για εταιρείες του κλάδου που συντάσσουν τις οικονομικές τους
 καταστάσεις με βάση  το ΕΓΛΣ
 β) για εταιρείες του κλάδου που  συντάσσουν τις οικονομικές τους
 καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΠ
 γ) για το σύνολο των εταιρειών του κλάδου ανεξάρτητα με το πρότυπο με το
 οποίο συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις

Επίσης αποτυπώνονται οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου βάσει Πωλήσεων και Κερδών (κατάταξη και ποσοστά συμμετοχής στη διαμόρφωση του κλάδου) καθώς και λίστα με τις εταιρείες οι οποίες έχουν δημοσιεύσει τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει ΔΠΧΠ καθώς και την ομάδα δραστηριότητάς τους βάσει κωδικοποίησης ΧΑΑ.


Όμιλος
Αναλυτική Οικονομική Κατάσταση Ομίλου
Πέραν του Ενοποιημένου Ισολογισμού, παρουσιάζει:
- τα Αποτελέσματα Χρήσης, τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων καθώς και τις Ταμειακές Ροές και την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης (για οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.)  για τα τρία τελευταία έτη, παράλληλα με την παράθεση 40 βασικών αριθμοδεικτών ομαδοποιημένων σε τέσσερις κατηγορίες (Αποδοτικότητας / Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας, Ρευστότητας και Δραστηριότητας).

Αναζήτηση
 

Η ICAP Group είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved