Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σεπτέμβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.4  Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Συμβουλευτικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
5.1 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2010-2016)
5.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών (2016)
5.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών (2016)
5.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2016)
5.5 Η Αγορά των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα (2016)

6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη
6.2 Συνολική Απασχόληση και Έσοδα ανά Σύμβουλο
6.3 Εξαγωγές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

7. Συμπεράσματα – Επιχειρηματικές Εξελίξεις- Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.5 Διάρθρωση Πόρων ΕΣΠΑ (2014-2020) ανά Πρόγραμμα
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Συμβουλευτικών Εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ERNST & YOUNG Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PLANET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα και σύγκριση με την αντίστοιχη ανάπτυξη του ΑΕΠ (2014 -2016)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Ρυθμού μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (2007 -2016)
Πίνακας 6.3 Ετήσιοι Ρυθμοί μεταβολής Κύκλου Εργασιών και Συνολικής Απασχόλησης στον κλάδο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη (2014-2016)
Πίνακας 6.4 Δείκτης Εσόδου Ανά Σύμβουλο Σε Χώρες της Ευρώπης (2014-2016)
Πίνακας 6.5 Έσοδα ανά Σύμβουλο κατά μέσο όρο ανά Χώρα (2014-2016)
Πίνακας 6.6 Κατανομή Κύκλου Εργασιών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
σε Εγχώριο και Διεθνές επίπεδο (2015)

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη Ενεργητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Συμβουλευτικών Εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Συμβουλευτικών Εταιρειών  (2012-2016)
Διάγραμμα 4.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2014-2015)
Διάγραμμα 5.1 Συνολικές πωλήσεις συμβουλευτικών εταιρειών και ετήσια (%) μεταβολή τους (2010-2016)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά κύρια κατηγορία υπηρεσιών (2016)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά κύρια κατηγορία πελατών (2016)
Διάγραμμα 5.4 Μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών υπηρεσιών (2016)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved