Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 14
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτώβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη 

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.4 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
1.5 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020
1.6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών 

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών 
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.5 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.2.6  Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες) 
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες)

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών 
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.3 Πρόβλεψη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2017-2019)

6. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών 
6.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
6.2 Διεθνείς τάσεις στον τομέα των εκτυπώσεων
6.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.

7. Συμπεράσματα –Προοπτικές 
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών
• Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία  (2012-2016) 
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2012-2016) 
Πίνακας 2.3 Αριθμός εκδόσεων νέων βιβλίων (2012-2016) 
Πίνακας 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες - Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2014 - 2015)
Πίνακας 2.5 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2007-2016) 
Πίνακας 2.6 Μέσος ετήσιος  δείκτης Τιμών Παραγωγού (2007-2016) 
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών 
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2011-2016) 
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων  Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας 
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2011-2016) 
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση  εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων 
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις  εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2011-2016)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017 - 2016) 
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία “ Εκδόσεις – Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες ” (2017)  
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά  των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017 - 2016) 
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2015-2016)
Πίνακας 4.8: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.13: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.15: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας    ΒΓΟΝΤΖΑ, Θ., ΥΙΟΙ, "ΛΥΧΝΙΑ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 
Πίνακας 4.17: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΝΟΝ ΣΤΟΠ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.18: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας    ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών  βάσει μικτών κερδών (2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2015)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει κερδών EBITDA (2015) 
Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών  βάσει μικτών κερδών (2016)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2016)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει κερδών  EBITDA (2016) 
Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας του κλάδου (2012-2016) 
Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2011-2015) 103
Πίνακας 4.32 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2016)
Πίνακας 4.33: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 107
Πίνακας 4.34: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.35: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  SCHUR FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.36: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΛΑΧΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε .και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.37: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.38: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.39: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.40: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΙΜΗ Α.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.41: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.42: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015) 
Πίνακας 4.43 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2015)  
Πίνακας 4.44 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει  καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2015) 
Πίνακας 4.45 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει  EBITDA (2015) 
Πίνακας 4.46 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2016)  
Πίνακας 4.47 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει   καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2016) 
Πίνακας 4.48 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει  EBITDA (2016) 
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2000-2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2016) 
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2016) 
Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2016) 
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2016) 
Πίνακας 5.6 Πρόβλεψη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς του κλάδου (2017-2019) 
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια έσοδα ψηφιακών Εφημερίδων (2012-2017) 
Πίνακας 6.2 Παραγωγή Εκτυπωτικού Κλάδου ανά χώρα της Ε.Ε. -28 (2012-2016) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη δεικτών  βιομηχανικής παραγωγής στον κλάδο Γραφικών Τεχνών (2008-2017) 
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων εφημερίδων (2012-2016) 
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη εγχώριων πωλήσεων περιοδικών  (2012-2016) 
Διάγραμμα 2.3 Δημοφιλέστερες δραστηριότητες χρηστών μέσω διαδικτύου (2016) 
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2012-2016) 
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2012-2016) 
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2005-2016) 
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2016) 
Διάγραμμα 6.1 Παγκόσμια έσοδα από κυκλοφορία εφημερίδων συνολικά (2011-2016) 
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστό συμμετεχουσών επιχειρήσεων που τα έσοδα πάνω από 25% προέρχονται από ψηφιακή εκτύπωση ανά τομέα (2016) 
Διάγραμμα 6.3 Κυριότερες Χώρες Εκτυπωτικού Κλάδου βάσει αξίας παραγωγής (2016) 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved