Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing Solutions
Management Consulting
People Solutions
ICAP Contact Center
Receivables Management
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Απρίλιος 2014
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο
Σύνοψη
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.4 Πρώτες Ύλες
Χαρτί2
Μελάνι3
1.5 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.6 Οικονομική Επισκόπηση

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
 -Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Κερδοφορίας
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Κερδοφορίας
3.6 Παρουσίαση Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.6.1 Πωλήσεις Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκδοτικών-Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
 -Κερδοφορία
 -Αποδοτικότητα
 -Ρευστότητα
 -Χρηματοοικονομική διάρθρωση
 -Δραστηριότητα
 -Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Εκδοτικών-Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων Βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα τουΕυρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες)
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας (Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών - Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων

5. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Τύπου
5.1 Εφημερίδες
Κυκλοφορία Παγκόσμιου Ημερήσιου Τύπου
Διαφημιστικά Έσοδα
5.2 Περιοδικά
5.3 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου

6. Συμπεράσματα - Επιχειρηματικές Εξελίξεις - Προοπτικές
6.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Γραφικών Τεχνών
6.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος - Ανάλυση Swot
 -Γενικά
 -Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
 -Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
 -Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
 -Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
 -Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
 -Ανάλυση SWOT
6.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 -Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών
 -Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
 -Benchmarking των Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Εταιρειών

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κυκλοφορία των Εφημερίδων (2003-2013)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Αθηναϊκών Εφημερίδων (2003-2013)
Πίνακας 2.3 Κυκλοφορία των Περιοδικών (2003-2013)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων-περιοδικών (2005-2013)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (2006-2011)
Πίνακας 2.6 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2000-2013) 11
Π2.1 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2010)
Π2.2 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2011)
Π2.3 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2012)
Π2.4 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2013)
Π2.5 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες και Περιοδικά ανά κατηγορία περιοχής (2010 - 2012)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2012)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2008-2013)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2011-2012)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2011-2012)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2011-2012)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών* (1ο 9μηνο 2012 - 1ο 9μηνο 2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΓΟΝΤΖΑ Θ. ΥΙΟΙ "ΛΥΧΝΙΑ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α. & Β. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.25 Αριθμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2012
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει μικτών κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων γραφικών τεχνών βάσει κερδών EBITDA (2011-2012)
Πίνακας 3.29 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας
Πίνακας 3.30 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2013)
Πίνακας 3.31 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Πίνακας 3.32 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Πίνακας 3.33 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Πίνακας 3.34 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Πίνακας 3.35 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Πίνακας 3.36 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2011-2012)
Πίνακας 3.37 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2011-2012)
Πίνακας 3.38 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2011-2012)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA-BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΙΜΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. (πρώην ANTOPACK ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.) και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΧΑΡΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.51 Αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας με βελτίωση στους δείκτες* κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2012
Πίνακας 3.52 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει μικτών κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.53 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.54 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας βάσει κερδών EBITDA (2011-2012)
Πίνακας 3.55 Παρουσίαση εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.56 Πωλήσεις εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008 - 2013)
Πίνακας 3.57 Δείκτες κερδοφορίας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Πίνακας 3.58 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Πίνακας 3.59 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Πίνακας 3.60 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012) 1
Πίνακας 3.61 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Πίνακας 3.62 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2011-2012)
Πίνακας 3.63 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2011-2012)
Πίνακας 3.64 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2011-2012)
Πίνακας 3.65 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων*(1ο 9μηνο 2012 - 1ο 9μηνο 2013)
Πίνακας 3.66 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2012)
Πίνακας 3.67 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘ. & ΣΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.68 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.69 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.70 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Θ. Μ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.71 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2012)
Πίνακας 3.72 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. Πίνακας 3.73 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΑΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.74 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.75 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.76 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας UNIVERSITY STUDIO PRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012)
Πίνακας 3.77 Αριθμός εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων με βελτίωση στους δείκτες* κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2012
Πίνακας 3.78 Κατάταξη εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.79 Κατάταξη εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων βάσει καθαρών (προ φόρου) κερδών (2011-2012)
Πίνακας 3.80 Κατάταξη εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2011-2012)
Πίνακας 3.81 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2013-2012)
Πίνακας 3.82 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Βιομηχανία " Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες " (2013)
Πίνακας 3.83 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2013-2012)
Πίνακας 3.84 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας " Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες " (2013-2012)
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών ανά νομική μορφή (2006-2008)
Π3.2 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2013)
Πίνακας 4.2 Ετήσια μεταβολή αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2013)
Πίνακας 4.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης και εγγραφής (2000-2013)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2013)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2013)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2013)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2013)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς Βιβλίων (2013)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς Λοιπών Εντύπων (2013)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2008-2012)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου ανά γεωγραφική περιοχή (2008 & 2012)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια έσοδα Εφημερίδων (2008-2017)
Πίνακας 5.4 Διαφημιστικά έσοδα από την κυκλοφορία ημερήσιου τύπου (2008-2012)
Πίνακας 5.5 Στοιχεία παγκόσμιων διαφημιστικών εσόδων ημερήσιου τύπου ανά γεωγραφική περιοχή (2008 & 2012)
Πίνακας 5.6 Παγκόσμια έσοδα περιοδικών (2008-2015)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή Εκτυπωτικού Κλάδου ανά χώρα της Ε.Ε. - σε αξία (2008-2012)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2008-2012)
Διάγραμμα 3.4 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Διάγραμμα 3.5 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Διάγραμμα 3.6 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2008-2012)
Διάγραμμα 3.7 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Διάγραμμα 3.8 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Διάγραμμα 3.9 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2008-2012)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2013)
Διάγραμμα 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2008 & 2013)
Διάγραμμα 5.1 Παγκόσμια κυκλοφορία ημερήσιων τίτλων (2008-2012)
Διάγραμμα 5.2 Γεωγραφική συμμετοχή στην παγκόσμια κυκλοφορία ημερήσιου τύπου (2012)
Διάγραμμα 5.3 Παγκόσμια Έσοδα Εφημερίδων ανά κατηγορία εσόδων (2008-2017)
Διάγραμμα 5.4 Γεωγραφική συμμετοχή στα διαφημιστικά έσοδα από την κυκλοφορία ημερήσιου τύπου (2012)
Διάγραμμα 5.5 Κυριότερες Χώρες Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου (2012)
Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2016 ICAP GROUP. All rights reserved