Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Privacy Notice
Εκτύπωση    Αποστολή

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας  ICAP Α.Ε.
"ICAP Α.Ε.", Καλλιθέα, Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 2, 17676, με ΑΦΜ 996952940 (Αρ. Γεν. Εμπ. Μητρώου 147989301000)


1. Πεδίο εφαρμογής
Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ICAP Α.Ε. (εφεξής αποκαλούμενη ως "ICAP") συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες αφορούν οντότητες και φυσικά πρόσωπα (εφεξής αποκαλούμενα ως "προσωπικά δεδομένα"), ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με τον ισχύοντα νόμο.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία (i) στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος (εφεξής αποκαλούμενος ως ο "Πελάτης") κατά τη χρήση των Υπηρεσιών (ii) που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (εφεξής αποκαλούμενα ως "Υπηρεσίες") που παρέχονται από την ICAP (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε,   Δελτία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης , Αποδόσεις Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας ,  Credit Watch και Alert Services, Credit.Eye, Data.Prisma, Κλαδικές Μελέτες, Λίστες Μάρκετινγκ, Προϊόντα D&B, Προϊόντα επί παραγγελία  (xml, metafile), Findbiz, Trade, Kompass, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών GDPR, έντυπες εκδόσεις, leading  εκδόσεις, ψηφιακές λύσεις (διαφημίσεις google, viber, facebook κλπ) (iii) που αφορά τα δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, iv) που αφορά φυσικά πρόσωπα (δημοσιογράφους) που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία ενημέρωσης της βάσης δεδομένων Δελτίων Τύπου (iv) που αφορά επισκέπτες και πελάτες της ιστοσελίδας της ICAP https://www.icap.gr/ (εφεξής αποκαλούμενη ως "Ιστοσελίδα"). Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών ICAP B2B (www.icapb2b.gr), Findbiz (https://www.findbiz.gr/) & ICAP Data Prisma (www.icapdataprisma.com) (εφεξής αποκαλούμενες ως "Πλατφόρμες") ή την εφαρμογή για κινητά "ICAP OntheGo" (εφεξής αποκαλούμενη ως "Εφαρμογή"), μπορείτε να ανατρέξετε στις σχετικές ειδοποιήσεις απορρήτου επισκεπτόμενοι τις σχετικές πλατφόρμες. Η ICAP δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των Επισκεπτών / Πελατών, των φυσικών προσώπων και άλλων προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων.


2. Κατηγορίες και Τύποι  Συλλεγόμενων Δεδομένων
Συλλεγόμενα δεδομένα:
Α. Εμπορικά και Οικονομικά Δεδομένα Ατομικών Επιχειρήσεων: εμπορική επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό, εγκαταστάσεις, αριθμός προσωπικού, δραστηριότητα, πληροφορίες εισαγωγών και εξαγωγών, πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσωπευόμενοι οίκοι, άλλες εμπορικές σχέσεις, συνεργαζόμενες τράπεζες, συμμετοχές σε άλλες νομικές οντότητες, στοιχεία πωλήσεων, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, επιχειρηματικά σχέδια, έγγραφα που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές (E3), συμβάσεις μίσθωσης, ισοζύγιο, διοίκηση
Β. Δεδομένα Αθέτησης Υποχρεώσεων Ατομικών Επιχειρήσεων: διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί  ακινήτων, πλειστηριασμοί  κινητών , αιτήσεις πτώχευσης, πτωχευτικές αποφάσεις , στοιχεία διαδικασίας εξυγίανσης, προ-πτωχευτικά γεγονότα, ληξιπρόθεσμες οφειλές  προς το Δημόσιο και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Γ. Στοιχεία Συναλλαγών  Ατομικών Επιχειρήσεων (Trade Exchange Program Data): στοιχεία ταυτοποίησης (δηλ. επωνυμία, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, έδρα, κλάδος δραστηριότητας, ημερομηνία σύστασης), ημέρες πίστωσης, αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, αξία τιμολογίου, ημερομηνία λήξης, ημερομηνία πληρωμής, αριθμός λογαριασμού πληρωμής, αξία πληρωμής, ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τη συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ρύθμιση, εκχώρηση απαιτήσεων)
Δ. Δεδομένα Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς Ατομικών Επιχειρήσεων: δεδομένα εξυπηρέτησης  δανείων, εσωτερικές ενδείξεις  πελατών ανάλογα με την πιστωτική συμπεριφορά των Ατομικών Επιχειρήσεων, ενδείξεις απάτης
Ε. Στοιχεία Συναλλαγών  Εταιρειών (Trade Exchange Program Data): στοιχεία ταυτοποίησης της εταιρείας (π.χ. επωνυμία, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, έδρα, κλάδος δραστηριότητας, νομική μορφή, ημερομηνία σύστασης), ημέρες πίστωσης, αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, αξία τιμολογίου, ημερομηνία λήξης, ημερομηνία πληρωμής, αριθμός λογαριασμού πληρωμής, αξία πληρωμής, ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των συναλλαγών (π.χ. ρύθμιση, εκχώρηση απαιτήσεων)
ΣΤ. Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών: εταιρικές ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές καταστάσεις, αποτελούμενες από: ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, κατάσταση ταμειακών ροών,, κατάσταση μεταβολών  ιδίων κεφαλαίων, σημειώσεις, έκθεση ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών, έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχείρισης  (αποκλειστικά για οικονομικές καταστάσεις)
Ζ. Δεδομένα Αθέτησης Υποχρεώσεων Εταιρειών: διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί ακινήτων, πλειστηριασμοί κινητών, αιτήσεις πτώχευσης, πτωχευτικές αποφάσεις , ακάλυπτες επιταγές, διαμαρτυρημένες  συναλλαγματικές, υποθήκες, στοιχεία διαδικασίας εξυγίανσης, προ-πτωχευτικά γεγονότα, ληξιπρόθεσμες οφειλές  προς το Δημόσιο και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Η. Εμπορικά Στοιχεία Εταιρειών: εταιρική επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό, εγκαταστάσεις, αριθμός προσωπικού, δραστηριότητα, πληροφορίες εισαγωγών και εξαγωγών, πελάτες, προμηθευτές, αντιπροσωπευόμενοι οίκοι, άλλες εμπορικές σχέσεις, συνεργαζόμενες τράπεζες, συμμετοχές σε άλλες νομικές οντότητες, στοιχεία πωλήσεων, μετοχική/εταιρική σύνθεση,  διοίκηση, , επιχειρηματικά σχέδια, έγγραφα που υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές (E3), συμβάσεις μίσθωσης,  ισοζύγιο
Θ. Δεδομένα Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς Εταιριών: δεδομένα εξυπηρέτησης δανείων, εσωτερικές ενδείξεις πελατών ανάλογα με την πιστωτική συμπεριφορά των  εταιρειών, ενδείξεις απάτης
Ι. Προσωπικά Δεδομένα και Στοιχεία Ταυτοποίησης Φυσικών Προσώπων: όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση
ΙΑ. Δεδομένα Αθέτησης Υποχρεώσεων Φυσικών Προσώπων: διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί ακινήτων, πλειστηριασμοί κινητών, αιτήσεις πτώχευσης, πτωχευτικές αποφάσεις , ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
ΙΒ. Δεδομένα Φυσικών Προσώπων αναφορικά με τη συσχέτισή τους με Νομικά Πρόσωπα: σχέση μετόχων / εταίρων, , συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχέση διαχείρισης, διοικητική σχέση
ΙΓ. Άλλες Προσωπικές Πληροφορίες Φυσικών Προσώπων: όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, επάγγελμα, πληροφορίες εργοδότη, ιθαγένεια, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη, αριθμός τέκνων, εισόδημα, πηγή εισοδήματος, οικογενειακό εισόδημα, προσωπικό εισόδημα, κάτοχος κάρτας (ένδειξη), ένδειξη ύπαρξης στοιχείων αθέτησης υποχρεώσεων, ένδειξη ύπαρξης στοιχείων αθέτησης υποχρεώσεων ως εγγυητής
ΙΔ. Δεδομένα Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς Φυσικών Προσώπων: δεδομένα εξυπηρέτησης δανείων, εσωτερικές ενδείξεις  πελάτη ανάλογα με την πιστωτική συμπεριφορά των φυσικών προσώπων, ενδείξεις απάτης
ΙΕ. Προμηθευτές / Πωλητές: οικονομικά και λογιστικά δεδομένα (τιμολόγηση κατόπιν υπογραφής συμφωνίας, όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, τραπεζικός λογαριασμός, διεύθυνση)
ΙΣΤ. Υποψήφιοι: Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: όνομα / επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του , αριθμού κινητού τηλεφώνου), ακαδημαϊκά προσόντα, εργασιακή εμπειρία, χόμπι, ενδιαφέροντα, συστάσεις
ΙΖ. Δημοσιογράφοι: όνομα, επώνυμο, εταιρεία (Μέσο), θέση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επαγγελματικό και προσωπικό), διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (επαγγελματικός και προσωπικός), φαξ, φύλο
ΙΗ. Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας (ΜΜΕ): μέσο, εταιρεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (επαγγελματικό και προσωπικό), διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ιστοσελίδα
ΙΘ. Επαγγελματικά Στοιχεία Επικοινωνίας Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών: όνομα, επώνυμο, εταιρεία (ΜΜΕ), θέση, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο
Κ. Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρειών: εταιρεία, ιδιοκτήτης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ιστοσελίδα, προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (δημόσιες πληροφορίες ή πληροφορίες προσωπικών επαφών)
ΚΑ. Δεδομένα επισκέπτη / πελάτη ιστοσελίδας: διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ), τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα

Δήλωση σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την ICAP (με την ιδιότητα της ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Επεξεργαστή Δεδομένων - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 679/2016)

Γιατί η ICAP θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα (PD);
Η ICAP παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχουν εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες για νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα βάσει προβλεπόμενης χρήσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας από την ICAP. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της ICAP και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Επιπλέον, η ICAP μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποψηφίων υπαλλήλων που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την ICAP με μοναδικό σκοπό την εξέταση της πιθανότητας μιας μελλοντικής συνεργασίας - απασχόλησης. Η νομική βάση για την προαναφερόμενη συλλογή δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιπλέον, η ICAP συλλέγει μέσω δημόσιων πηγών, με βάση το έννομο συμφέρον και απευθείας μέσω των υποκειμένων των δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με τους δημοσιογράφους με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση της βάσης δεδομένων για τα  δελτία τύπου.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την αλληλεπίδραση στην Ιστοσελίδα: Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διαχείριση του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και απαιτούνται για την επεξεργασία των αιτημάτων σας, των αιτήσεων και της χρήσης των υπηρεσιών της ICAP.

Ειδικότερα, όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την Ιστοσελίδα, ορισμένες πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται αυτόματα, όπως:
● η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
● ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, η Ιστοσελίδα της ICAP χρησιμοποιεί διάφορους τύπους cookies. Για την πλήρη περιγραφή των τύπων cookies που χρησιμοποιούνται και των δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτών, μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική cookies.
Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή, μπορεί να συλλέγονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:
● η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
● ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα
Η ICAP δεδιαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής κατανομής, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που παρέχουν λειτουργικά συστήματα για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε (σε περίπτωση χρήσης iOS-Apple Inc ή σε περίπτωση Android - Google Inc). Η ICAP δεν έχει πρόσβαση στο ρυθμό ανανέωσης τοποθεσίας του GPS.

3. Σημεία συλλογής δεδομένων
1) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ιστοσελίδα Γ.Ε.ΜΗ.) - Α, Β, ΣΤ, Ζ, Η, Ι, ΙΒ
2) Διαδίκτυο (εταιρικοί ιστότοποι) - Α, ΣΤ, Η, ΙΒ
3) Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών - Η, Ι
4) Τειρεσίας Α.Ε. - Ζ
5) Ατομικές επιχειρήσεις - Α, Β, ΙΒ,
6) Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια - Α, Η
7) Εταιρείες - Μέλη του Προγράμματος Trade Exchange της ICAP - Γ, Ε
8) Dun & Bradstreet (D&B) - Γ, Ε
9) Υποψήφιοι υπάλληλοι - ΙΣΤ
10) Επαγγελματικές κάρτες - ΙΖ, ΙΗ
11) Κλαδικές εκδόσεις / οδηγοί (που δεν ανήκουν στην  ICAP (adBook, Περιοδικός Οδηγός Μέσων Ενημέρωσης, Εφημερίδες κ.λπ.) - ΙΖ, ΙΗ
12) Έρευνα Google (ιστοσελίδες) - ΙΖ, ΙΗ
13) Καμπάνιες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Κ, ΙΘ
14) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης- Ι, Κ
15) Πελάτες της ICAP (Τράπεζες στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης μοντέλων μέτρησης  πιστωτικού κινδύνου και δραστηριοτήτων απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) και άλλες  Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Analytics) - Δ, Θ, Ι, ΙΓ, ΙΔ
18) Δίκτυο συλλογής δικαστηριακών  δεδομένων - Β, Ζ, Ι, ΙΑ,
19) Ιστοσελίδες - ΚΑ
20) Εταιρείες - ΣΤ, Ζ, Η, ΙΒ
21) Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - Β, Ζ, ΙΑ
22) Εξωτερικοί συνεργάτες - ΙΕ

4. Αποδέκτες και μεταφορά δεδομένων σε τρίτα μέρη
Η ICAP διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων σε οποιοδήποτε μέλος συνδεδεμένης / θυγατρικής της εταιρείας (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) ή σε άλλα τρίτα μέρη στο βαθμό που αυτό είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και ειδικότερα:
● Τα δεδομένα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταφερθούν στα τμήματα της ICAP που είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας,
● Τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα από νομικές οντότητες με τις οποίες συνάπτουμε από καιρού εις καιρό συμβατικές συμφωνίες με σκοπό την εκπλήρωση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης,
● Τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να αποκαλύπτονται σε παρόχους φιλοξενίας στο cloud με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας,
● Τα δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να διαβιβάζονται, να καθίστανται προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από θυγατρικές του ομίλου μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016,
● Κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι το ελάχιστο που απαιτείται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας. Οι εταίροι της ICAP στους οποίους μπορεί να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ή έχουν παράσχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες,
● Οι διακομιστές της ICAP φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της IBM (πάροχος φιλοξενίας) που βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section_2

5. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:
● Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η άσκηση έννομου συμφέροντος, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου καταστατικού σκοπού της ICAP που περιγράφεται στην παράγραφο 6 κατωτέρω και έως ότου λήξει η προθεσμία παραγραφής όλων των συναφών απαιτήσεων,
● Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των Πληροφοριών Πελατών παρέχονται με δική τους συναίνεση στο πλαίσιο της εγγραφής τους στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που η συγκατάθεση αποσυρθεί για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται έως ότου λήξει η προθεσμία παραγραφής όλων των συναφών απαιτήσεων,
● Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της σύμβασης Πελάτη, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του Πελάτη διατηρείτε η συμβατική σχέση με την ICAP σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ή θα τα διατηρήσουμε για όσο διάστημα απαιτείται έως ότου λήξει η προθεσμία παραγραφής όλων των συναφών απαιτήσεων,
● Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση για την επεξεργασία έγκειται στο να γίνουν απαραίτητες ενέργειες κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης (όπως στην περίπτωση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων υπαλλήλων), διατηρούμε τα σχετικά προσωπικά δεδομένα μέχρις ότου τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν να συνεργαστούν υπογράφοντας μια συμφωνία εργοδότη-εργαζομένου. Στην περίπτωση μη πρόσληψης, τα δεδομένα που περιέχονται στα βιογραφικά σημειώματα απομακρύνονται από τις βάσεις δεδομένων της ICAP.

6. Έννομο συμφέρον – Προβλεπόμενη Χρήση - Νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Από την 7η Ιουλίου 2011, η ICAP Α.Ε. λειτουργεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, σύμφωνα με την έγκριση που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ-ESMA).

Η ΙCAP στο πλαίσιο της γενικής επιχειρηματικής της δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραπάνω και της επιδίωξης των θεσμοθετημένων στόχων της, μεταξύ των οποίων είναι η συλλογή, διαχείριση και παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών (επιχειρηματικές πληροφορίες) σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσομένων και η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων και την ανάλυση των συναλλαγών, έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες από άποψη στοιχείων οικονομικών μονάδων. Η ICAP επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός της Ε.Ε.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου οι Πελάτες εγγράφονται και χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της ICAP (συμπεριλαμβανομένων αυτών που προσφέρονται από το www.icapb2b.gr ή μέσω της Αίτησης) θα κληθούν να παράσχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτή την περίπτωση θεωρείται απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης με την ICAP, καθώς και για τη χρήση των προαναφερόμενων εφαρμογών, Υπηρεσιών και Δικτυακών Τόπων. Ενδεικτικά προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τους Πελάτες για την εγγραφή και την ενεργοποίηση της χρήσης των Υπηρεσιών είναι τα εξής: πλήρες όνομα, τίτλος εταιρείας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της εταιρείας, έδρα, εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χώρα εγγραφής.

7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. Δικαίωμα διαγραφής "δικαίωμα στη λήθη" (άρθρο 17) , ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή - άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. Δικαίωμα εναντιώσεως (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
● Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ICAP: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ICAP Α.Ε., +302107200000 ή μέσω e -mail στο privacy@icap.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας [Φόρμα SAR online]. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε γραπτώς το αίτημά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα στο Παράρτημα 1, στέλνοντας το αίτημα:
- Στο Τμήμα Παραπόνων / Εξυπηρέτησης Πελατών της ICAP: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα
- Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP: οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα
● Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται υπερβολικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με το κόστος που σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.
● Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή της αίτησής σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο που εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
● Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  679/2016) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ICAP: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

8. Επεξεργασία δεδομένων από την ICAP
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες μας παρέχουν τα δεδομένα των επιχειρήσεών τους, όπως δεδομένα πελατών, προμηθευτών ή τρίτων - τα οποία ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (που μπορούν να αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) - στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ICAP θα λειτουργεί ως "Επεξεργαστής" των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.

Επιπλέον, η ICAP εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (EΕ)  679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Επιπλέον, η ICAP λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.
Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η ICAP έχουν ως εξής:
● Η ICAP έχει λάβει πιστοποίηση ISO 27001/2013,
● Η ICAP διατηρεί μια ειδική ομάδα ασφάλειας πληροφοριών που σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει επιτήρηση του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας,
● Η εταιρεία ελέγχει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Internet, για τυχόν ευπάθειες στην τεχνολογία,
● Η εταιρεία εκτελεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών, τρωτών σημείων σε συστήματα κλπ.
● Η εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτόκολλα https για ασφαλή και κρυπτογραφημένη πελατειακή επικοινωνία με την ICAP,
● Η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανοιχτού προτύπου για πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) και χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης,
● Η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιητικό Secure Sockets Layer (SSL) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή ιστού και του προγράμματος περιήγησης του Πελάτη,
● Η εταιρεία προστατεύει τους ιστότοπούς της παρουσιάζοντας ένα τείχος προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών και ένα τείχος προστασίας IDS / IPS μπροστά από τους διακομιστές ιστού,
● Η εταιρεία διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακής Ασφάλειας ISMS για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

9. Προφίλ
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την απόδοση: Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings), Πιστοληπτικών Διαβαθμίσεων (ICAP Scores), Αξιολογήσεων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, ανωτάτων ορίων πίστωσης κ.λπ. Μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε προσαρμοσμένα προφίλ για τους πελάτες μας χρησιμοποιώντας ανεπτυγμένα μοντέλα βαθμολόγησης και αλγόριθμους που βασίζονται σε προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις και οικονομικές προβλέψεις.
Συνιστούμε στους πελάτες μας να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες μας σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα. Οι πελάτες μας μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις βαθμολογίες μας ξεχωριστά ή να συνδυάσουν τα αποτελέσματα με άλλες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Η λήψη απόφασης θα σχετίζεται  στο εάν θα ασφαλίσουν, θα προωθήσουν, θα επεκτείνουν την πίστωση, θα αποκτούν, θα συναλλάσσονται ή θα συνεργάζονται με μια επιχειρηματική οντότητα. Τα αποτελέσματά μας προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης ή / και πτώχευσης, το εάν μια επιχείρηση είναι πιθανό να συνεχίσει να συναλλάσσεται, να πληρώνει έγκαιρα τους λογαριασμούς της, να λαμβάνει πίστωση, το εάν θα μπορούσε να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, πως αξιολογείται σε σχέση με τον κλάδο της ή το εάν υπόκειται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Δεν λαμβάνουμε αποφάσεις για έναν οργανισμό - ούτε διατηρούμε μαύρες λίστες και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αποφασίσουν αν θα συναλλάσσονται με έναν οργανισμό.

10. Υποβολή καταγγελίας - Προσφυγή
● Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση customercare@icap.gr
● Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω e- mail (contact@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.
● Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την ICAP, παρακαλείστε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επισκεπτόμενοι το σύνδεσμο «Newsletter» στην ιστοσελίδα της ICAP ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται σε κάθε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / επικοινωνίας.

11. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρού εις καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της ICAP. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα έτσι ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες ενδέχεται να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.

Αναζήτηση
 

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved