Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
People Solutions
Employment Solutions
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.
Employment Solutions SARP
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Outsourcing A.Ε.
ICAP Outsourcing SARP
Διεθνείς Συνεργασίες
Πιστοποίηση κατά ISO
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.
Εκτύπωση    Αποστολή
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions A.Ε.
Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα, με ΑΦΜ 999842443 (Αρ. Μητρώου 122566601000)
Τελευταία τροποποίηση την 14.01.2020
1. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ICAP Employment Solutions A.E. (εφεξής αποκαλούμενη ως "ICAP Employment Solutions") συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα τα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία των φυσικών προσώπων, (εφεξής αποκαλούμενα ως "Προσωπικά Δεδομένα"), ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες (i) που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (εφεξής αποκαλούμενες "Υπηρεσίες") που παρέχονται από την ICAP Employment Solutions (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Υπηρεσιών Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing Services), Εξωτερικής Ανάθεσης Διαδικασιών Πρόσληψης (Recruitment Process Outsourcing «RPO»), Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, Λύσεων Προσωπικού, Εξωτερικής Ανάθεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Outsourcing)) όταν αυτά τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (ii) που αφορούν υποψήφιο εργαζόμενο ή δεδομένα απασχόλησης, δεδομένα ακαδημαϊκής και μισθολογικής φύσεως που συλλέγονται μέσω πλατφορμών πρόσληψης τρίτων μερών, μέσω του δικτύου της ICAP ή μέσω υφιστάμενων Πελατών iii) που αφορούν συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την υγεία των υπαλλήλων iv) που αφορούν δεδομένα Πελάτη που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Η ICAP Employment Solutions δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των Πελατών, των φυσικών προσώπων και άλλων υποκειμένων των δεδομένων και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, υπηρεσιών, προϊόντων, πλατφορμών ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ιστοσελίδες, υπηρεσίες, προϊόντα, πλατφόρμες άλλων εταιρειών.

2. Κατηγορίες & Τύποι  Συλλεγόμενων Δεδομένων
Συλλεγόμενα Δεδομένα:
Α. Δεδομένα Υποψηφίου Εργαζομένου: όνομα/επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων, πληροφορίες προηγούμενης απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας.

Β. Δεδομένα σχετικά με την απασχόληση & τη μισθοδοσία: όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης / εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας.

Γ. Μισθολογικά δεδομένα αποσπασμένων εργαζομένων: όλα τα δεδομένα εγγραφής εργαζομένου (όνομα, επώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/αριθμός Διαβατηρίου (Ημερομηνία έκδοσης & εκδούσα αρχή), αριθμός μητρώου ΙΚΑ, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στοιχεία επικοινωνίας, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση, προστατευόμενα μέλη (αριθμοί, ημερομηνία γέννησης, όνομα), ιστορικό κοινωνικής ασφάλισης, επίπεδο εκπαίδευσης, ιατρικό ιστορικό χρόνιας νόσου, αριθμός κάρτας ανεργίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ένσημα κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης /εξαίρεσης στρατιωτικής θητείας, πρόβλεψη μισθού και παροχών.

Δ. Ιατρικά δεδομένα και δεδομένα σχετικά με την υγεία του εργαζομένου: Ονόματα/ επώνυμα, διαγνωστικά αποτελέσματα, σημειώσεις ιατρών, θεραπείες, ασθένειες, αναφορές νοσοκομείων.

Δήλωση Σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την ICAP Employment Solutions (με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και Εκτελούντος την επεξεργασία Δεδομένων - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016)

Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Προσωπικά μου Δεδομένα;
Η ICAP Employment Solutions παρέχει εξωτερική ανάθεση (οutsourcing), εξωτερική ανάθεση διαδικασιών πρόσληψης (recruitment process outsourcing «RPO»), λύσεις μισθοδοσίας προσωπικού, υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης επιχειρηματικών διαδικασιών (business process outsourcing services), που περιέχουν δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία των φυσικών προσώπων επί τη βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της ICAP Employment Solutions. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της ICAP Employment Solutions και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζομένων με τη συγκατάθεσή τους με σκοπό τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης.

Περαιτέρω, η ICAP Employment Solutions συλλέγει δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων μέσω πηγών τρίτων μερών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσλήψεων ή δικτυακούς τόπους / πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων κ.ά.) βάσει του εννόμου συμφέροντός της. Πιο συγκεκριμένα:
(i) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Careerbuilder S.A (Luceo) για να μας παράσχει το ATS Luceo από το οποίο λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Careerbuilder S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://hiring.careerbuilder.com/company/privacy-policy?_ga=2.190219435.1804941326.1531996993-234062023.1531996993
(ii) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης Kariera.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kariera S.A, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://hiring.careerbuilder.com/company/privacy-policy?_ga=2.190219435.1804941326.1531996993-234062023.1531996993
(iii) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιχειρηματικών ευκαιριών και δικτύωσης skywalker.gr από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Skywalker.gr, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση https://www.skywalker.gr/elGR/static/politiki-aporritou
(iv) Η ICAP Employment Solutions χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Workable από την οποία λαμβάνουμε αιτήσεις εργασίας και διαχειριζόμαστε όλα τα απαραίτητα δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων (βιογραφικά). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Workable παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://www.workable.com/privacy

Τέλος, η ICAP Employment Solutions συλλέγει, στο πλαίσιο των ως άνω παρεχόμενων Υπηρεσιών, ορισμένες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ (δηλ. ιατρικά αρχεία ή σημειώσεις ιατρών, αναφορές νοσοκομείων κ.λπ.) με τη ρητή συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται για το σκοπό της αιτιολόγησης τυχόν απουσίας του εργαζομένου ή για το σκοπό της ένταξής του σε ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για αυτούς τους σκοπούς συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων μπορεί επίσης να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η ICAP Employment Solutions.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και την διάδραση με την ιστοσελίδα https://www.icap.gr/ και www.icapjobs.gr: Όσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας https://www.icap.gr/ και www.icapjobs.gr (εφεξής η "Ιστοσελίδα"), μπορείτε να ανατρέξετε στην σχετική πολιτική απορρήτου  εδώ [https://www.icap.gr/Default.aspx?id=10821&nt=18&lang=1].

3. Σημεία Συλλογής Δεδομένων
• Πλατφόρμες Πρόσληψης Τρίτων Μερών – A
• Πλατφόρμες δικτύωσης επιχειρήσεων Τρίτων Μερών (linkedin) - A, B
• Δίκτυο της ICAP – Α
• Πελάτες Νομικά Πρόσωπα (εργοδότες) – Β, Γ
• Εργαζόμενοι - Δ

4. Μεταβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους
Η ICAP Employment Solutions διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος των συνδεδεμένων/θυγατρικών της εταιρειών (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) ή σε άλλα τρίτα μέρη, στο μέτρο που είναι ευλόγως αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:
• Ορισμένα δεδομένα (βιογραφικά και εκθέσεις αξιολόγησης) θα διαβιβάζονται μεταξύ μελών του Ομίλου ICAP (ενδοομιλικές διαβιβάσεις δεδομένων).
• Δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και τη μισθοδοσία ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε νομικά πρόσωπα (πελάτες νομικά πρόσωπα) με τα οποία έχουμε κατά καιρούς συνάψει συμβατικές συμφωνίες για τους σκοπούς της εκπλήρωσης του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας (της παροχής υπηρεσιών προσλήψεων προσωπικού και μισθοδοσίας) σε ένα ορθό και εντός των συμβατικών μας όρων πλαίσιο.
• Δεδομένα σχετικά με τη μισθοδοσία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία των πληρωμών των εργαζομένων.
• Τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών cloud hosting με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας.
• Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται ή να καθίστανται προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, καταστροφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016.
• Τα δεδομένα σας (συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση και μισθολογικά δεδομένα) ενδέχεται να γνωστοποιούνται στις δημόσιες αρχές (ΕΦΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ) σύμφωνα με τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις της ICAP Employment Solutions.
• Κατά τη διάρκεια όλων των διαβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης και νόμιμης επεξεργασίας.
• Οι διακομιστές της ICAP Employment Solutions φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της IBM (πάροχος φιλοξενίας) που βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section_2.

5. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η ICAP Employment Solutions διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές επανεξέτασης και φύλαξης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Η περίοδος διατήρησης δεδομένων εξαρτάται από τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, όπως εκτίθεται λεπτομερώς παρακάτω:
• Στην περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου καταστατικού σκοπού της ICAP Employment Solutions, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 παρακάτω, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων έχουν δοθεί με δική τους συναίνεση και στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας, θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα μέχρι να ανακληθεί η χορηγηθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, θα τα διατηρήσουμε για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση με την ICAP Employment Solutions σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
• Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (όπως στην περίπτωση των ιατρικών αρχείων), θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα έως ότου ανακληθεί η χορηγηθείσα συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός εάν συγκεκριμένη νομοθεσία μας επιτρέπει ή μας επιτάσσει να διατηρήσουμε τα δεδομένα.

6. Έννομο Συμφέρον –Επιδιωκόμενος σκοπός - Νόμιμη βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων 
Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τον επιδιωκόμενο σκοπό της ICAP Employment Solutions, ο οποίος είναι η παροχή Υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης διαδικασιών πρόσληψης και Υπηρεσιών μισθοδοσίας, η παροχή λύσεων προσωπικού και σχετικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ICAP Employment Solutions συλλέγει, διαχειρίζεται και παρέχει δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία φυσικών προσώπων για την εκτέλεση των συμβάσεων με πελάτες νομικά πρόσωπα. Η ICAP Employment Solutions επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός της Ε.Ε.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. δικαίωμα διαγραφής "δικαίωμα στη λήθη" (άρθρο 17), ε. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.
• Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μόνο σε περιπτώσεις όπου η ICAP Employment Solutions ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ιδίως όταν η ICAP Employment Solutions (i) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει προς εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, (ii) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων ή τα δεδομένα σχετικά με την απασχόληση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την υγεία και τη μισθοδοσία που έχουν συλλεχθεί μέσω φυσικών προσώπων ή αποσπασμένων εργαζομένων (iii) που αφορούν δεδομένα Πελατών που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.
• Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται επί επιχειρηματικών εγγράφων που διαβιβάζουν οι πελάτες μας στο σύστημά μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
• Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ICAP Employment Solutions: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς σε εμάς διαχειριστική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας επιβαρύνουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος.
• Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή του αιτήματός σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
• Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ICAP Employment Solutions: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

8. Επεξεργασία δεδομένων από την ICAP Employment Solutions
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες μας-νομικά πρόσωπα παρέχουν τα δεδομένα των εργαζομένων τους, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας από εμάς δια εξωτερικής ανάθεσης - τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ICAP Employment Solutions θα λειτουργεί ως "Εκτελών την Επεξεργασία" των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του GDPR 679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.

Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Επιπλέον, η ICAP Employment Solutions λαμβάνει μέτρα ώστε αφενός να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά παρά μόνο υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και αφετέρου να περιορίζει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η ICAP Employment Solutions έχουν ως εξής:
• Η ICAP Employment Solutions διατηρεί μια ειδική ομάδα ασφάλειας πληροφοριών που σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει το πρόγραμμα ασφάλειας των πληροφοριών μας.
• Η εταιρεία ελέγχει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο διαδίκτυο, για τυχόν ευπάθειες στην τεχνολογία.
• Η εταιρεία εκτελεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών σε συστήματα κλπ.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτόκολλα https για ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία πελάτη με την ICAP Employment Solutions.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανοιχτού προτύπου για πρόσβαση στις υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) και χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιητικό Secure Sockets Layer (SSL) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή ιστού και του προγράμματος περιήγησης του Πελάτη/ Χρήστη.

9. Κατάρτιση Προφίλ
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους υποψήφιους εργαζόμενους προκειμένου να αξιολογήσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα βάσει των εσωτερικών απαιτήσεων των πελατών. Ενδέχεται επίσης να διεξάγουμε προσαρμοσμένες εκθέσεις αξιολόγησης καταλληλότητας υποψηφίων.

Συνιστούμε στους πελάτες μας να μελετούν και να ερμηνεύουν τις εκθέσεις με βάση τις πραγματικές επιχειρηματικές απαιτήσεις τους. Οι πελάτες μας ενδέχεται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης ως έχουν ή να συνδυάσουν τις εκθέσεις με άλλες διαθέσιμες σε αυτούς πληροφορίες. Δεν διατηρούμε μαύρες λίστες κανενός είδους και δεν ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να απορρίπτουν ή να εγκρίνουν υποψηφίους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες βάσει αυτών των εκθέσεων.

10. Υποβολή καταγγελίας - Προσφυγή
● Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση es@icap.gr.
● Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (contact@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.
● Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την ICAP Employment Solutions, παρακαλείσθε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο es@icap.gr ή να ακολουθήστε τις οδηγίες διαγραφής συνδρομής που περιλαμβάνονται σε κάθε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / κάθε σχετική επικοινωνία.

11. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται κατά καιρούς, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της ICAP Employment Solutions. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες να επισκέπτονται περιοδικά την Ιστοσελίδα έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες μπορούν να ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σχετικής ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα μας σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.
Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved