Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούλιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2H Πιστοποίηση στην Ελλάδα
1.3Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης

2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας και Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.2Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Αγορά των Υπηρεσιών Πιστοποίησης
5.1Εκτιμώμενο Μέγεθος Αγοράς
5.2Αριθμός Πιστοποιητικών ISO στην Ελλάδα
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς των Υπηρεσιών Πιστοποίησης

7.Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Εταιρειών του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
 
ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακες 4.8 - 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών πιστοποίησης (2016-2018)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών ελέγχων (2016-2018)
Πίνακας 6.1 Αριθμός ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO παγκοσμίως (2016-2017)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 1.1 Πορεία Πιστοποίησης
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων των υπηρεσιών πιστοποίησης (2016-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών ελέγχων (2016-2018)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 παγκοσμίως (2000-2017)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.4 Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 (2017)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 παγκοσμίως (2000-2017)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.7 Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 (2017)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 27001 παγκοσμίως (2006-2017)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 22000 παγκοσμίως (2007-2017)
Διάγραμμα 6.10 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 13485 παγκοσμίως (2004-2017)
Διάγραμμα 6.11 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 50001 παγκοσμίως (2011-2017)

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved