Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
Μεθοδολογίες Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας
Εκτύπωση    Αποστολή

 

 

 

  • Μεθοδολογία Απόδοσης Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας σε Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.)

Το ειδικό πλαίσιο που καλύπτει τη λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) διαφοροποιείται από το σύνηθες βάσει του οποίου λειτουργεί η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων.
Εξαιτίας αυτού, δεν θεωρείται ασφαλές, η πιστοληπτική ικανότητα των συγκεκριμένων εταιρειών να εξετάζεται μέσω της τυπικής μεθοδολογίας που έχει ήδη αναπτύξει και χρησιμοποιεί η ICAP.
Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη και η εφαρμογή εξειδικευμένης μεθοδολογίας για την απόδοση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) για τις ελληνικές Α.Ε.Ε.Α.Π., προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με στόχο την εξασφάλιση των αρχών της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας. 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η μεθοδολογία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας ενός μηνός η οποία και ολοκληρώθηκε χωρίς να προκύψει κάποια παρέμβαση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved