Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΚΔΟΣΗ: 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δεκέμβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.2.1 Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και Εθνικό Εισόδημα
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Έτοιμων Φαγητών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Έτοιμων Φαγητών
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
-Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας

5. Η Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
5.1 Μέγεθος Αγοράς – Κατηγορίες Προϊόντων
5.2 Βαθμός Συγκέντρωσης – Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.3 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
-Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδος (άνω των 15 ετών) κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης (Γ Τρίμηνο 2017)
Πίνακας 2.2 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2007-2016)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά Αστικές και Αγροτικές περιοχές (2016)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών  κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 38 εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Είδη διατροφής)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά  του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2017 - 2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016) 3
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALFA ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOLTON HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού Αποτελέσματος (2015-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2017)
Πίνακας 5.2 Ανάλυση της αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών ανά τύπο γεύματος (2013-2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2016)
Πίνακας 5.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών (2014-2016)
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2014-2016)
Π5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2014-2016)
Π5.2 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2014)
Π5.3 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2015)
Π5.4 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά χώρα προέλευσης (2016)
Π5.5 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2014-2016)
Π5.6 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών κατά χώρα προορισμού (2014)
Π5.7 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών κατά χώρα προορισμού (2015)
Π5.8 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών κατά χώρα προορισμού (2016)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του αριθμού των απασχολούμενων και των ανέργων στην Ελλάδα (2007 – 2016)
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστιαία κατανομή  των απασχολούμενων ανά ηλικιακή ομάδα και ανά είδος απασχόλησης το Γ τρίμηνο του 2017
Διάγραμμα 2.3 Οι δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον μεγαλύτερο μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας ανά απασχολούμενο (2016)
Διάγραμμα 2.4 Ποσοστό μονομελών νοικοκυριών ανά ομάδες νομών (2016)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2015/2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2008-2017)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φαγητών ψυγείου (2008-2017)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων έτοιμων φαγητών (2008-2017)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κονσέρβας (2008-2017)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων φαγητών ανά κύρια ομάδα προϊόντων (2017)
Διάγραμμα 5.6 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2018-2020)
Διάγραμμα 5.7 Εμπορικό ισοζύγιο στα έτοιμα φαγητά (2014-2016)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved