Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDERS
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νοέμβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη 

          

1.         Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

1.1       Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1.2       Εισαγωγή

1.3       Περιγραφή Δραστηριότητας

1.4       Θεσμικό Πλαίσιο

 

2.         Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL

 

3.         Η Προσφορά του Κλάδου των Third Party Logistics

3.1       Δομή του Κλάδου

3.2       Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Logistics

3.3       Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics

3.4       Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου

3.4.1    Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης

3.4.2    Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”

3.5       Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου

3.5.1    Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης

3.5.2    Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL)

3.5.3    Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων “Αποθηκεύσεις” και “Υπηρεσίες Μεταφορών”

 

4          Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου

4.1       Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Κερδοφορία

Αποδοτικότητα

Ρευστότητα

Χρηματοοικονομική Διάρθρωση

Δραστηριότητα

Κατάταξη βάσει Δεικτών

Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού

4.2       Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking

4.3       Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας

 

5.         Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL

5.1       Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL

5.2       Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας

Κυριότερες επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα 3PL

5.3       Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων

5.4       Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

 

6.         Η Παγκόσμια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL

6.1       Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL

6.2       Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL-Κυριότερες επιχειρήσεις

6.3       Δείκτης LPI (Logistics Perfomance Index)

 

7.         Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές

7.1       Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις

7.2       Συμπεράσματα

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου

Προοπτικές

Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση

Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου

Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα

Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL

Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2010-2017)

Πίνακας 2.3 Μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό εμπόριο ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων (μηνός Ιουλίου 2017* - Ιουλίου 2016)

Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο (2010-2017)

Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής παραγωγής (2010-2017)

Πίνακας 2.6 Εξέλιξη των Μέσων Ετήσιων Δεικτών του Κύκλου Εργασιών των Μεταφορών (2010-2017)

Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση 96 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους

Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2012-2016)

Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)

Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις”

Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Υπηρεσίες Μεταφορών

Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)

Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Logistics (3PL) (2017-2016)

Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Αποθηκεύσεις” (2017-2016)

Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών” (2017-2016)

Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)

Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)

Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)

Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)

Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2012 – 2016)

Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics (2012-2016)

Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας   GOLDAIR CARGO Α.Ε. ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  SARMED – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  TRANSCOMBI EXPRESS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ, ΟΡΦΕΥΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)           

Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.  και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)

Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)

Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)

Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)

Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών

Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1998-2017)

Πίνακας 5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2016)

Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2016)

Πίνακας 6.1 Η αξία της παγκόσμιας αγοράς 3PL (2013-2016)

Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατάταξη εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics, (2014-2016)

Πίνακας 6.3 Δείκτης Logistics Performance Index (Ελλάδα 2007-2016)

Π6.1 Παγκόσμια Kατάταξη Χωρών βάσει του LPI για το 2016 (Logistics Performance index)

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 3PL (2017)

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)

Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)

Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)

Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει περιθωρίου καθαρού κέρδους (2016)

Διάγραμμα 4.5 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει δείκτη γενικής ρευστότητας (2016)

Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη λογαριασμών ενεργητικού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (2012-2016)

Διάγραμμα 4.7 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016)

Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη του μεγέθους της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2009-2017)

Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2016)

Διάγραμμα 5.3 Κατανομή της αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2016)

Διάγραμμα 6.1 Συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρείες

Διάγραμμα 6.2 Χρήση αυτοματοποιημένων και ψηφιοποιημένων τεχνολογιών

Διάγραμμα 6.3 Outsourced Υπηρεσίες Logistics

Διάγραμμα 6.4 Το «Τεχνολογικό Κενό» που παρατηρείται ανάμεσα στις προσδοκίες και τις εμπειρίες των Χρηστών Υπηρεσιών 3PL σε ό,τι αφορά τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τις Τεχνολογικές Δυνατότητες (2008-2017)

Διάγραμμα 6.5 Γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας αγοράς 3PL

Διάγραμμα 6.6 Ελλάδα Score Card (2007-2016)

 

 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved