Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νοέμβριος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Η Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα
1.3Θεσμικό πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του κλάδου
2.1Γενικά
2.2Οικονομικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3Λοιποί Παράγοντες - Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
3.2Παρουσίαση Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.3Πωλήσεις Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Αγορά των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
5.1Δαπάνες Εκπαίδευσης
5.2Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
5.3Μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

7.Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Επίπεδα Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης    (International Standard Classification of Education, ISCED)
Πίνακας 2.2 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του πληθυσμού και στα άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών (2009 – 2018)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2010 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες Εκπαίδευσης (2010 – 2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων Ι.Ι.Ε.Κ.
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2019)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2019)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2019)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά  του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2018 - 2019)
Π3.1 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDE, LE,  Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΚΤΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΣΧΟΛΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εκτιμώμενες δαπάνες των νοικοκυριών για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για υπηρεσίες Εκπαίδευσης, ετήσιες και σωρευτικές μεταβολές (2011-2018)
Πίνακας 5.2 Αριθμός Καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (2016-2020)
Πίνακας 5.3 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (2019/2020)
Πίνακας 6.1 Ποσοστά Ανεργίας σε Ευρωπαϊκές χώρες ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2018)
Πίνακας 6.2 Αριθμός φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά επίπεδο σπουδών και ανά φύλο (2016)
Πίνακας 6.3 Κατανομή (%) φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τομέα σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ποσοστό (%) πληθυσμού με σπουδές επιπέδου από 5 και άνω (Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης) σε Ευρωπαϊκές χώρες (2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εκτιμώμενες δαπάνες των νοικοκυριών για φοίτηση στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2011-2018)
Διάγραμμα 5.2 Αριθμός καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2016-2020)
Διάγραμμα 5.3 Αριθμός καταρτιζομένων στα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2015-2020)
Διάγραμμα 5.4 Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (2016-2020)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή (%) του αριθμού των καταρτιζομένων στα Δημόσια και στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. (2016-2020)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ετήσιες μεταβολές (2010-2020)
Διάγραμμα 6.1 Ποσοστό (%) ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών που έχουν παρακολουθήσει τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρής διάρκειας (2018)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστά Ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2018)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή (%) φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή (%) φοιτητών ανά φύλο στα επίπεδα της τριτοβάθμιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)

Αναζήτηση
 
Η ICAP, είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ).
Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved