Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
REAL ESTATE
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2020
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 731,60 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Κτηματαγοράς και Ακίνητης Περιουσίας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ακίνητα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης Ακινήτων
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ακινήτων
2.2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2.2 Χρηματοδότηση Ακινήτων
2.2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.2.4 Κόστος Κατασκευής Ακινήτων
2.3 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.4 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Έρευνα για την Αγορά Ακινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Υπηρεσιών στην Αγορά Ακινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Μεσίτες Ακινήτων
3.2.2 Σύμβουλοι Ακινήτων
3.2.3 Επιχειρήσεις Ανάπτυξης/Διαχείρισης
3.2.4 Εκμισθώσεις Ακινήτων
3.3 Μεγάλοι Φορείς Ακίνητης Περιουσίας
3.3.1 Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.
3.3.2 Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων
3.4.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Ακίνητης Περιουσίας

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συμβούλων Ακινήτων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
5.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.3 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.4 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
5.6 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
5.7Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.8 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ακινήτων
6.1 Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων
6.2 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
6.3 Στοιχεία Εγχώριας Αγοράς Ακινήτων

7. Ο Κλάδος του Real Estate στη Διεθνή Αγορά
7.1 Οικιστικά Ακίνητα
7.2 Επαγγελματικά Ακίνητα
7.3 Η Ανάπτυξη των Εμπορικών Κέντρων στην Ευρώπη


8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Εταιρειών Ανάπτυξης Ακινήτων
• Benchmarking Εταιρειών Συμβούλων Ακινήτων

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2018)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2000-2018)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη στεγαστικών επιτοκίων νέων δανείων στην Ελλάδα (2013-2019)
Πίνακας 2.4 Στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2011- 2019)
Πίνακας 2.5 Kαθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα και καθαρή αποταμίευση (2006-2017)
Πίνακας 2.6 Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής (2005-2019)
Πίνακας 2.7 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2019)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2018)
Πίνακας 2.9 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στην Αττική (Φεβρουάριος 2019)
Πίνακας 2.10 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στη Θεσσαλονίκη (Φεβρουάριος 2019)
Πίνακας 2.11 Τιμές Πώλησης Κατοικιών στην υπόλοιπη χώρα (Φεβρουάριος 2019)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδος ανά ηλικιακή ομάδα (2008-2019)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2008-2018)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2018)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2011-2018)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2011-2018)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2018 & 2019)
Π2.8 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Συμβούλων Ακινήτων
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Ανάπτυξης / Διαχείρισης Ακινήτων
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση κυριοτέρων επιχειρήσεων Εκμίσθωσης Ακινήτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων συμβούλων ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις † κυριότερων επιχειρήσεων Aνάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2019)
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων Aνάπτυξης/Διαχείρισης/Εκμίσθωσης Ακινήτων χωρίς αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία (2013-2018)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εκμίσθωσης ακινήτων (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ακίνητη Περιουσία» (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Ακίνητη Περιουσία» (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας - ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας  των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός  των Συμβούλων Ακινήτων (2017-2018, σε €)
Πίνακες 5.7 - 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.20 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.21 Δείκτες ρευστότητας  των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.23 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Πίνακας 5.24 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2017-2018, σε €)
Πίνακες 5.25 - 5.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μεταβιβάσεις Ακινήτων (2017-2019)
Πίνακας 6.2 Αριθμός χορηγήσεων αδειών διαμονής σε επενδυτές ακινήτων
Πίνακας 6.3 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (2018-2019)
Πίνακας 6.4 Μέση Ετήσια Eξέλιξη Δείκτη Τιμών Ενοικίων (2005-2019)
Πίνακας 6.5 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (2000-2018)
Πίνακας 6.6 Δείκτης τιμών κατοικιών (2000-2018)
Πίνακας 6.7 Δείκτης τιμών διαμερισμάτων βάσει παλαιότητας (2006-2018)
Πίνακας 6.8 Δείκτης τιμών γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 6.9 Δείκτης μισθωμάτων γραφείων (2010-2018)
Πίνακας 6.10 Δείκτης τιμών καταστημάτων (2010-2018)
Πίνακας 6.11 Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων (2010-2018)
Πίνακας 7.1 Δείκτης κόστους ενοικίων (2019)
Πίνακας 7.2 Xώρες με τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών σε κατοικίες (2019/18)
Πίνακας 7.3 Εξέλιξη επιτοκίων στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2018-2019)
Πίνακας 7.4 Εξέλιξη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη (2014-2019)
Πίνακας 7.5 Μέση ετήσια τιμή ενοικίασης γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (δ’ τρίμηνο 2019)
Πίνακας 7.6 Δείκτης Ενοικίων γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (2005-2019)
Πίνακας 7.7 Ρυθμός μεταβολής ενοικίων γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (α’ τρίμηνο 2019/18)
Πίνακας 7.8 Οι 50 πιο ακριβές πόλεις παγκοσμίως σε γραφειακούς χώρους
(α’ τρίμηνο 2019)
Πίνακας 7.9 Οι 120 ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις βάσει κόστους εγκατάστασης γραφειακών χώρων (α’ τρίμηνο 2019)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Κατανομή ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος 2019 – Οκτώβριος 2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2008-2018)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  των Συμβούλων Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των Συμβούλων Ακινήτων με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των Συμβούλων Ακινήτων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2018)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη των επιχειρήσεων Ανάπτυξης/Διαχείρισης Ακινήτων βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και δείκτη τιμών ενοικίων (2005-2019)
Διάγραμμα 6.2 Συμμετοχή ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στo Aκαθάριστo Εγχώριο Προϊόν (2008-2018)
Διάγραμμα 6.3 Δείκτης τιμών Γραφείων και Καταστημάτων (2010-2018)
Διάγραμμα 7.1 Δείκτης Ενοικίων γραφειακών χώρων στην Ευρώπη (2005-2019)
Διάγραμμα 7.2 Εξέλιξη επιφάνειας νέων εμπορικών κέντρων στην Ευρώπη (2008-2019)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved