Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 15
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.3 Αναπτυξιακός Νόμος
1.4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2014 – 2020)
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.5 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.2.6 Πωλήσεις Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες”
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
-Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
5.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.3 Πρόβλεψη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς

6. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών
6.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
6.2 Διεθνείς τάσεις στον τομέα των εκτυπώσεων
6.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.

7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών
• Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου των γραφικών τεχνών  (2010 - 2018)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία  (2013-2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία  (2013-2017)
Πίνακας 2.3 Αριθμός εκδόσεων νέων βιβλίων (2013-2017)
Πίνακας 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες - Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2016 - 2017)
Πίνακας 2.5 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2018)
Πίνακας 2.6 Μέσος ετήσιος  δείκτης Τιμών Παραγωγού (2009-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων  Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας - Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2013-2018)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση  εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις  εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2013-2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “ Εκδόσεις – Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες ” (2018)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά  των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου:  Βιομηχανία  “Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Γραφικές Τέχνες”
(2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΓΟΝΤΖΑ, Θ., ΥΙΟΙ, "ΛΥΧΝΙΑ" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΤΠΑ PACKAGING Α.Ε.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΟΝ ΣΤΟΠ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.26 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ADAM PACK ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SCHUR FLEXIBLES ABR Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SMURFIT KAPPA HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΛΑΧΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Β.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ, ΣΤ., Α.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΣΙΜΗ Α.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Α.Ε. και σύγκριση με των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2017)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2000-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2018)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2018)
Πίνακας 5.4 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2018)
Πίνακας 5.6 Πρόβλεψη Συνολικού Μεγέθους Αγοράς του Κλάδου (2019-2021)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια έσοδα ψηφιακών Εφημερίδων (2013-2017)
Πίνακας 6.2 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε. -28 (2013-2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων εφημερίδων (2013-2017)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων περιοδικών  (2013-2017)
Διάγραμμα 2.3 Δημοφιλέστερες δραστηριότητες χρηστών μέσω διαδικτύου  (2016)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  γραφικών τεχνών (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  επιχειρήσεων  Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας  (2013-2017)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2009-2018)
Διάγραμμα 5.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 6.1 Παγκόσμια έσοδα από κυκλοφορία εφημερίδων συνολικά (2012-2017)
Διάγραμμα 6.2 Κυριότερες Χώρες Εκτυπωτικού Κλάδου βάσει αξίας παραγωγής (2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved