Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3Περιγραφή των Εργασιών του Κλάδου
1.4Κανάλια Διάθεσης Ασφαλιστικών Προϊόντων
1.5Η Συμβολή του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Εθνική Οικονομία
1.6Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Άλλοι Κοινωνικοί και Οικονομικοί Παράγοντες
2.3Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3.Η Προσφορά Ασφαλιστικών Υπηρεσιών
3.1Αριθμός Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα
3.2Παρουσίαση Ασφαλιστικών Εταιρειών
3.3Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου

4Οικονομικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων
4.1Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ασφαλιστικών Εταιρειών
4.2Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
4.3Δείκτης Φερεγγυότητας
4.4Εξέλιξη Οικονομικών Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Ασφαλίσεων
5.1Συνολική Παραγωγή Ασφαλίστρων
5.2Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά Κλάδο
5.2.1Ασφάλειες Ζωής
5.2.2Ασφάλειες κατά Ζημιών
5.3Μέγεθος Ασφαλιστικής Παραγωγής ανά Εταιρεία
5.4Μερίδια Εταιρειών στο Σύνολο της Ασφαλιστικής Παραγωγής – Δείκτης Συγκέντρωσης
5.5Πρόβλεψη Παραγωγής Ασφαλίστρων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6.Η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
6.1Παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ευρώπη
6.2Οι Επενδύσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.3Αριθμός Επιχειρήσεων και Απασχολούμενο Προσωπικό στον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο
6.4Οι Πληρωθείσες Αποζημειώσεις των Ασφαλιστικών Εταιρειών της Ευρώπης
6.5Η Σημασία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ευρώπη
6.6Κανάλια Διανομής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7.Επιχειρηματικές Ειδήσεις - Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
7.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Ειδήσεις στον Ασφαλιστικό Κλάδο
7.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην εθνική οικονομία (2008-2018)
Πίνακας 2.1 Καινούργια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2018)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2015-2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών (2017)
Πίνακας 3.1 Αριθμός και δραστηριότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων (2003-2018)
Πίνακας 3.2 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας - εγκατάστασης (2016-2018)
Πίνακας 3.3 Αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά νομική μορφή λειτουργίας και κλάδο δραστηριότητας (2016)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.1 Βασικά Οικονομικά μεγέθη 9 ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.2 Επενδύσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.3 Απαιτήσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.4 Σύνολο Ενεργητικού ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.5 Ίδια κεφάλαια ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.6 Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.7 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.8 Έσοδα ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Πίνακας 4.9 Καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) ασφαλιστικών εταιρειών (2017-2018)
Π4.1 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016-2017 (Ενεργητικό)
Π4.2 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016-2017 (Παθητικό)
Π4.3 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών 2016-2017 (Κατάσταση συνολικού εισοδήματος και αποτελέσματα χρήσης)
Π4.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π4.5 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.6 Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.7 Αποδοτικότητα Ιδίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.8 Αποδοτικότητα Απασχολουμένου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.9 Γενική Ρευστότητα Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.10 Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.11 Ασφαλιστικές Προβλέψεις προς Σύνολο Παθητικού Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Π4.12 Δείκτης Άυλων Στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.1 Συνολική εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2000-2019)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων ζωής από πρωτασφαλίσεις (2000-2018)
Πίνακας 5.3 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων ζωής (2018)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών από πρωτασφαλίσεις (2000-2018)
Πίνακας 5.5 Διάρθρωση της παραγωγής ασφαλίσεων κατά ζημιών (2017-2018)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη της ασφαλιστικής παραγωγής ανά εταιρεία (2018/17)
Πίνακας 5.7 Ασφάλειες Ζωής: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.8 Ασφάλειες αστικής ευθύνης οχημάτων: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.9 Ασφάλειες λοιπών κλάδων κατά ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.10 Ασφάλειες κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.11 Ασφάλειες Ζωής & Κατά Ζημιών: Μερίδια αγοράς ασφαλιστικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 5.12 Δείκτης συγκέντρωσης του ασφαλιστικού κλάδου (2017)
Π5.1 Ασφαλίσεις ζωής: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2017-2018)
Π5.2 Ασφαλίσεις κατά ζημιών: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2017-2018)
Π5.3 Ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών: Μέγεθος ασφαλιστικής παραγωγής* ανά εταιρεία (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.4 Μερίδιο συμμετοχής των ασφαλίσεων ζωής – ζημιών στο σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.5 Σύνολο επενδύσεων στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.6 Αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών και απασχολουμένων στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.7 Οι 15 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης (2017)
Πίνακας 6.8 Πληρωθείσες Αποζημιώσεις στην Ευρώπη (2010-2017)
Πίνακας 6.9 Η σημασία του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη (2011,2017)
Π6.1 Ο ασφαλιστικός κλάδος σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (2015-2017)
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (2012-2019*)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων ζωής (2012-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων ζημιών (2012-2018)
Διάγραμμα 5.4 Πρόβλεψη εξέλιξης της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων (2019-2021)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη (2010-2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved