Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών

3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.2.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί (2012-2016)
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων “After Market” Ανταλλακτικών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

5. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών - Χώρες Προέλευσης
5.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
5.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών – Μερίδια Αγοράς
5.2.1 Μέγεθος Αγοράς
5.2.2 Πρόβλεψη Συνολικής Αγοράς
5.2.3 Διάρθρωση της Αγοράς
5.2.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
5.2.5 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
5.2.6 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»

6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Οι Συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου με τα μέλη της Ε.Ε
6.2 Οι Εξαγωγές Ανταλλακτικών από τις Η.Π.Α.

7. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
-Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Α’ Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
Β’ Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών “After Market” 

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2006-2017 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2006-2017)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2006-2017)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2006-2017 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2013-2017)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2016)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής “γνήσιων” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2012-2017)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις "γνήσιων" ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ‘’ After Market’’ ανταλλακτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών "After Market" (2012-2017)
Πίνακας 3.6 Εκτιμώμενες πωλήσεις "After Market" ανταλλακτικών αυτοκινήτων  (2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα» (2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο "Μεταφορικά Μέσα" (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MULTIPART Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROBERT BOSCH A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΑΚΑΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Β., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΚΑΕΦ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΑΖΙΚΗΣ, Ε., - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2018)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2018) 
Πίνακας 5.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2017)
Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2017)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2017)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις ανταλλακτικών «after market» (2017)
Πίνακας 5.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2017)
Π5.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2013-2017)
Π5.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστήματος πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης  ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.17 Εξαγωγές  ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2013-2017)
Π5.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2016-2017
Π5.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.22 Εξαγωγές κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2013-2017) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων “after market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Επιδείνωση και βελτίωση κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016)
Διάγραμμα 5.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2013-2017)
Διάγραμμα 5.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2013-2017)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2010-2018)
Διάγραμμα 5.4 Πρόβλεψη της εξέλιξης της συνολικής αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2018-2020)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή της συνολικής αγοράς μεταξύ “γνήσιων” και “After Market” ανταλλακτικών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση των πωλήσεων ανταλλακτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved