Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Alert Services
Εκτύπωση    Αποστολή

Υπηρεσίες

Basic, Basic Plus
Παρέχουν up-to-date πληροφόρηση για τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς της ζητούμενης οικονομικής μονάδας, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία σε τεμάχια και αξία ανά έτος και είδος για την τελευταία 5ετία. Επίσης αποτυπώνει το προφίλ της εξεταζόμενης εταιρίας μέσα από τη  διαχρονική εξέλιξη του Δείκτη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς(Stars), προβαίνοντας και σε ταυτοποίηση των στοιχείων.

Standard, Standard Plus
To Standard TB Profile, πλέον των στοιχείων που παρέχει το Basic TB Profile , συνδυάζει εμπορικά  και οικονομικά  στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στη βάση μας κατά την ημερομηνία ζήτησης του πελάτη (ιστορικό εταιρίας , δραστηριότητα, κύριοι μέτοχοι, διευθύνων σύμβουλος ή διαχειριστής τράπεζες συνεργασίας, οικονομικά στοιχεία Icap Score, Trade Profile).

Quick Credit Profile
Παρέχεται μόνο για εταιρίες και περιλαμβάνει πλέον των στοιχείων του Standard,  πληροφόρηση και για άλλα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία όπως πιστωτικό  όριο, συνοπτικός ισολογισμός, email, url κ.α.

Quick Credit Profile Advanced
Πλέον της πληροφόρησης που παρέχει το Quick Credit Profile, πραγματοποιεί  up-to-date έλεγχο  των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς για την τελευταία 5ετία ,των φορέων της εξεταζόμενης εταιρίας, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της βάσης μας (διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής).

Basic & Watch
Πρόκειται για το συνδυασμό του Basic με την υπηρεσία Watch.Παρέχει συνεχή παρακολούθηση για ένα έτος, των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς  της εξεταζόμενης εταιρίας καθώς και σημαντικών γεγονότων  που την επηρεάζουν.

Standard & Watch
Πρόκειται για το συνδυασμό του Standard  με την υπηρεσία Watch. Παρέχει συνεχή παρακολούθηση για ένα έτος, των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς  της εξεταζόμενης εταιρίας καθώς και σημαντικών γεγονότων  που την επηρεάζουν.

Quick Credit Profile & Watch
Πρόκειται για το συνδυασμό του Quick Credit Profile με την υπηρεσία Watch. Παρέχει συνεχή παρακολούθηση για ένα έτος, των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς  της εξεταζόμενης εταιρίας καθώς και σημαντικών γεγονότων  που την επηρεάζουν.

Quick Credit Profile & Track
Πλέον της  πληροφόρησης που παρέχει το Quick Credit Profile, παρέχει παρακολούθηση  για διάστημα 12 μηνών της εξεταζόμενης εταιρίας με  δυνατότητα να λάβει άπαξ ειδοποίηση με την εμφάνιση του πρώτου στοιχείου συναλλακτικής συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών), εντός του 12μηνου. Μετά την πρώτη ειδοποίηση, αυτομάτως, παύει να ισχύει η παρακολούθηση της συγκεκριμένης μονάδας.

Standard Plus & Track
Πλέον της  πληροφόρησης που παρέχει το Standard Plus, παρέχει παρακολούθηση  για διάστημα 12 μηνών της εξεταζόμενης εταιρίας με  δυνατότητα να λάβει άπαξ ειδοποίηση με την εμφάνιση του πρώτου στοιχείου συναλλακτικής συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένων των υποθηκών), εντός του 12μηνου. Μετά την πρώτη ειδοποίηση, αυτομάτως, παύει να ισχύει η παρακολούθηση της συγκεκριμένης μονάδας.

Οι θεματικές ενότητες που παρακολουθούνται και κάποια ενδεικτικά μηνύματα είναι:
• Βασικά στοιχεία Εταιρίας (αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή νομικής μορφής, αλλαγή ΑΦΜ)
• Συναλλακτική Συμπεριφορά (μεταβολές των στοιχείων Σ.Σ)
• Γεγονότα ΦΕΚ/ΓΕΜΗ ( διάλυση, εκκαθάριση, απορρόφηση κα)
• Σημαντικά Alarms (Απαγόρευση Μετάδοσης Δεδομένων ,απρόβλεπτο γεγονός, αίτηση εξυγίανσης κα)

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved