Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
Γενικά
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Οργανωτικός και Λειτουργικός Σχεδιασμός
Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας
Οικονομικές Μελέτες
GREEN ANGELS
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP προσφέρει ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών που εμπίπτουν σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής, η οποία θα εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της εταιρείας σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Στρατηγικά - Επιχειρηματικά Σχέδια
  Η εκπόνηση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου με τα κατάλληλα εναλλακτικά σενάρια βοηθά στην επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών σας.
 • Συστήματα Επιχειρησιακής Απόδοσης (Balanced Scorecard)
  Η εισαγωγή ενός συστήματος μέτρησης δεικτών απόδοσης, συμβάλλει αποτελεσματικά στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων σας. Η μεθοδολογία του Balanced Scorecard, σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογείτε εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια, να θέτετε λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους και να κατανέμετε σωστά τους διαθέσιμους πόρους. 
 • Αποτιμήσεις Εταιρειών
  Μέσω αξιόπιστων μεθόδων, προσδιορίζεται η εμπορική αξία μιας επιχείρησης, η οποία πέραν της λογιστικής αξίας, περιλαμβάνει και την υπεραξία της (goodwill). Θεωρείται απαραίτητο εργαλείο σε περιπτώσεις πώλησης μέρους ή του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας, συμμετοχής στρατηγικού επενδυτή ή συγχώνευσης / απορρόφησης. 
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις - Διαμεσολαβήσεις
  Η ICAP διερευνά τη σκοπιμότητα μιας εξαγοράς / συγχώνευσης, αναλαμβάνει την οργάνωση και επίβλεψη όλης της διαδικασίας και εκπονεί το business due diligence. Επιπλέον, αναλαμβάνει τον εντοπισμό τόσο των αγοραστών όσο και των εταιρειών προς εξαγορά και διενεργεί τη σχετική διαμεσολάβηση. 
 • Μελέτες Βιωσιμότητας & Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
  Διερευνάται η δυνατότητα μιας επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  Εξετάζεται η σκοπιμότητα μιας επένδυσης, τόσο από εμπορικής όσο και από οικονομικής πλευράς. Σκοπός της μελέτης είναι να βοηθήσει στη λήψη της σωστής απόφασης για την υλοποίηση ή μη της επένδυσης.
  Επιπλέον, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, καταρτίζονται μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακινήτων, καθώς και μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης.

more details..

Αναζήτηση
 Δημιουργούμε Αξία και Στηρίζουμε την Αειφόρο Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων

GREEN ANGELS
Τηλ: 210 7200 150
Email: info@greenangels.gr
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved