Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ: 6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο

2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.1.1 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.1.2 Διαχρονική Εξέλιξη Καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.2.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.2.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» 
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.3.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
5.2 Μερίδια Αγοράς– Δείκτης Συγκέντρωσης

6. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
7.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
-Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2006-2017)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2013-2017)
Πίνακας 2.2 Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα Νοικοκυριών (2012-2017)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2017)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2008-2017)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2008-2017)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια, για τον μήνα Ιανουάριο των ετών 2017 και 2018*
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2007 - 2017)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2015-2016)
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Διαχρονική εξέλιξη καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2010-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2012-2017)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα (2016)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ανά κατάστημα (2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2016-2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2016-2017)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (2017)
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων ομίλων / αλυσίδων του κλάδου
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012 – 2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2012 – 2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012– 2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGAWATT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΕΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΚΕΡΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. & Μ., & ΣΙΑ Ο.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ, Β., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΧΑΗΛΟΥ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ, Γ., Α.Ε. "V.O.P." και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΚΡΕΚΗΣ, Κ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2017)
Πίνακας 5.2 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά κατηγορία προϊόντων (2017)
Πίνακας 5.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού (2017) Πίνακας 5.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2017)
Πίνακας 6.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE
Πίνακας 6.2 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2011-2016)
Πίνακας 6.3 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-28 (2016)
Πίνακας 6.4 Οι τρεις πρώτες χώρες -παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε. - 28 σε αξία (2016)

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2010-2017)
Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2015-2016)
Διάγραμμα 5.1. Μέγεθος αγοράς καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved