Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Οικονομικές Καταστάσεις
Εκτύπωση    Αποστολή

Εταιρεία:

Οικονομική Κατάσταση 3ετίας

Αποτελεί αναλυτική παρουσίαση:
- του Ισολογισμού
- των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ)

και επιπλέον:
- των Ταμειακών Ροών
- της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης για τις εταιρείες οι οποίες  συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Π.Χ.Π.)
- 40 βασικών αριθμοδεικτών (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)

Οικονομική Κατάσταση 3ετίας και Αριθμοδείκτες Κλάδου
Παραθέτει αναλυτικά:
- τον Ισολογισμό
- τα Αποτελέσματα Χρήσης
- τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

και επιπλέον:
- τις Ταμειακές Ροές
- την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης
- 40 βασικούς αριθμοδείκτες οι οποίοι αφορούν την εταιρεία (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)
- 40 αντίστοιχους αριθμοδείκτες που αφορούν τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες παρατίθενται για τα τρία τελευταία έτη.

Ισολογισμός 6ετίας
Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη επιχειρηματικής πληροφόρησης που προκύπτει για κάποια εταιρεία, αλλά και διαχείρισης και επεξεργασίας αυτής της πληροφορίας.

Τι περιλαμβάνει το Report

Αποτελεί αναλυτική παρουσίαση:

  • του Ισολογισμού
  • των Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων για τις εταιρείες οι οποίες συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ)

και επιπλέον:

  • των Ταμειακών Ροών
  • της Κατάστασης Μεταβολών της Καθαρής Θέσης για τις εταιρείες οι οποίες  συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης (Δ.Π.Χ.Π.)
  • 40 βασικών αριθμοδεικτών (Ε.Γ.Λ.Σ και Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες παρατίθενται για τα έξι τελευταία έτη.


Συνοπτικός Ισολογισμός 3ετίας
Οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη επιχειρηματικής πληροφόρησης που προκύπτει για κάποια εταιρεία, αλλά και διαχείρισης και επεξεργασίας αυτής της πληροφορίας.

Τι περιλαμβάνει το Report

Παρουσιάζει συνοπτικά:

  • τους Ισολογισμούς και
  • τα Αποτελέσματα Χρήσεως των τριών τελευταίων ετών, με την παράθεση 20 βασικών αριθμοδεικτών

 


Όμιλος:

Οικονομική Κατάσταση Ομίλου
Πέραν του Ενοποιημένου Ισολογισμού, παρουσιάζει:
- τα Αποτελέσματα Χρήσης, τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων καθώς και τις Ταμειακές Ροές και την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης (για οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π.)  για τα τρία τελευταία έτη, παράλληλα με την παράθεση 40 βασικών αριθμοδεικτών ομαδοποιημένων σε τέσσερις κατηγορίες (Αποδοτικότητας / Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας, Ρευστότητας και Δραστηριότητας).

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved