Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
Risk.Profiler
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Credit Risk
Εκτύπωση    Αποστολή

Η υπηρεσία Credit Risk αξιολογεί ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πελατολογίου της εταιρείας σας μέσω της χρήσης εφαρμογών Credit Scoring (εννέα διαφορετικά πιστωτικά υποδείγματα τα οποία ενσωματώνουν τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ε.Ε.).

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των πελατών σας, η διαβάθμισή τους σε ζώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας -ICAP Score zones- και η πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης -probability of default (PD). Επιπλέον, σας επιτρέπει να μετρήσετε το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο έχετε εκτεθεί.

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved