Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Credit Risk
Credit Watch
Credit.Eye
IRMS
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
IRMS
Εκτύπωση    Αποστολή

Το Ιntegrated Risk Management System (IRMS) της ICAP είναι ένα σύστημα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, το οποίο εξατοµικεύεται για κάθε πελάτη και καλύπτει :

  • µια σειρά από διαφορετικά υποδείγµατα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου
  • τις λειτουργίες τις οποίες απαιτεί το πλαίσιο του Νέου Συµφώνου της Βασιλείας και της Ε.Ε. για την εκτίµηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου
  • την πλήρη τεκµηρίωση για την υψηλή ακρίβεια των πιστωτικών υποδειγµάτων
  • την απαραίτητη υποδοµή για τη λειτουργία των τµηµάτων Πιστώσεων και Διαχείρισης Κινδύνων
  • την ελάχιστη δυνατή ενασχόληση των Διευθύνσεων Πληροφορικής στην εγκατάσταση του Συστήµατος στο περιβάλλον του Οργανισµού
  • την άµεση ενηµέρωση του συστήµατος µε οικονοµικά, εµπορικά, κλαδικά στοιχεία και στοιχεία συναλλακτικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων
  • τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης του συστήµατος µέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
  • την εξοικονόµηση πόρων για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών
  • τη µείωση στο ελάχιστο δυνατόν του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτηµάτων δανειοδότησης

Το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει επίσης την απαραίτητη υποδοµή για τη δηµιουργία ιστορικότητας και έχει δυνατότητα παραµετροποίησης βάσει των αναγκών των πελατών. Παράλληλα, µπορεί να ενσωµατώσει µια σειρά από αναφορές (Reporting – MIS) για την πληροφόρηση της ανώτατης διοίκησης σχετικά µε τους αναλαµβανόµενους κινδύνους και την επίδρασή τους στη ρευστότητα της εταιρείας.

Αναζήτηση
 

Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved