Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
ICAP Rating
Εκτύπωση    Αποστολή

ICAP Credit Rating: Διαβάθμιση Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων

Η Αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων (ICAP Credit Rating)  έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς όπως αυτά προέκυψαν από δημοσιευμένα στοιχεία και συνεντεύξεις της ICAP με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G & H). Όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (B - ΑA) τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης.

Η Αξιολόγηση ICAP Credit Rating είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας.

Βάσει αυτού, η ICAP εφαρμόζει αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, μεθοδολογία και πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή της στο εποπτικό πλαίσιο και  την απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων οι οποίες διέπονται από τις αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας.

Μέσω εννέα διαφορετικών πιστωτικών υποδειγμάτων, ενσωματώνει τις οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ε.Ε. (εκτίμηση στοιχείων του οικονομικού κύκλου, σταθμισμένη εκτίμηση της πιθανότητας ασυνέπειας με βάση την ιστορική παρατήρηση, κ.ά.) για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, τη διαβάθμισή τους σε Zώνες Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Zones) και την πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας (Probability of Default- PD).

Μεθοδολογία για την απόδοση Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) σε Εταιρικά Χρεόγραφα – Δεκέμβριος 2019


Ενημερωτικό Υλικό (σε μορφή αρχείου *.pdf)

Αναζήτηση
 
Η ICAP είναι η μοναδική Ελληνική Εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) και από την ESMA ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency)

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr

 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Μη Μετάδοση Στοιχείων  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved