Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Rating
ICAP Score
Solicited Credit Ratings
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Αναθεώρηση Μακροοικονομικών Υποδειγμάτων
Εκτύπωση    Αποστολή

Η ICAP έχει από το 2010 αναπτύξει και εφαρμόζει μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του οικονομικού κύκλου στο ποσοστό ασυνέπειας των ελληνικών επιχειρήσεων με βάση την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. Η εκτίμηση του ποσοστού ασυνέπειας χρησιμοποιείται στη διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Το 2014, η ICAP προχώρησε στην αναθεώρηση των μακροοικονομικών υποδειγμάτων ώστε να ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα μακροοικονομικά μεγέθη και τα σχετικά ποσοστά ασυνέπειας.

Σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις του κανονισμού 1060/2009 για τα Credit Rating Agencies (CRAs), η ΙCAP δεχόταν σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις προαναφερθείσες προτεινόμενες αλλαγές μέχρι 16/02/2015. Με το πέρας αυτής της περιόδου δεν ελήφθησαν σχόλια και, ως εκ τούτου, τα αναθεωρημένα υποδείγματα θεωρούνται ως τελικά.

Τα αναθεωρημένα macroeconomic adjustments εφαρμόστηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Το έγγραφο που συνοψίζει τη μεθοδολογία, τα κύρια συμπεράσματα και τη μελέτη επίδρασης στα ICAP Credit Ratings μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.

Αναζήτηση
 
 
 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved