Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2018
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Διαθέσιμο κατόπιν επικοινωνίας
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.2.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.4.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης Αυτοκινήτων
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. H Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
5.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
5.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων –  Χώρες Προέλευσης
5.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
5.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων – Μερίδια Αγοράς
5.2.1 Μέγεθος Αγοράς
5.2.2 Μερίδια Αγοράς Αυτοκινήτων ανά Κατηγορία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
6.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
6.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων

7. Συμπεράσματα - Προοπτικές του Κλάδου
-Γενικά
-Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Ανάλυση SWOT
-Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2007-2017 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2007-2017 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2007-2017 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2007-2017 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων (2012-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2017)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AIGLON Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FCA GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KOSMOCAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OPEL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. Ι., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΚΑΚΗ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Μ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων (2004-2017)
Πίνακας 5.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2012-2017)
Πίνακας 5.3 Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2018-2017, 4μηνο)
Πίνακας 5.4 Ταξινομήσεις καινούργιων ελαφρών φορτηγών (2018-2017, 4μηνο)
Π5.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2012-2016)
Π5.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2015)
Π5.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2016)
Π5.4 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.5 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.7 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.8 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2012-2016)
Π5.9 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2015)
Π5.10 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2016)
Π5.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.12 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.13 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.14 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.15 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2010-2017)
Π5.16 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2010-2017)
Π5.17 Ταξινομήσεις φορτηγών από 3,5 τόνους έως 8 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)
Π5.18 Ταξινομήσεις φορτηγών από 8 τόνους και άνω ανά εμπορικό σήμα (2010-2015)
Π5.19 Ταξινομήσεις φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2016-2017)
Π5.20 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων* ανά Ήπειρο (2015-2017)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια Παραγωγή Οχημάτων ανά Κύρια Χώρα (2017) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση της κερδοφορίας επιχειρήσεων  του κλάδου (2016/2015)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας των εισαγωγών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη  της συνολικής αξίας των εξαγωγών αυτοκινήτων (2012-2016)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς καινούργιων οχημάτων (2004-2017)
Διάγραμμα 5.4 Κατανομή  της συνολικής αγοράς καινούργιων οχημάτων (2017)
Διάγραμμα 5.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων καινούριων και μεταχειρισμένων (2012-2018 4μηνο )
Διάγραμμα 5.6 Ταξινομήσεις Επιβατικών Αυτοκινήτων ανά Εμπορικό Σήμα (2017)
Διάγραμμα 5.7 Ταξινομήσεις Φορτηγών (όλων των τύπων) ανά Εμπορικό Σήμα (2017)
Διάγραμμα 5.8 Ταξινομήσεις Λεωφορείων ανά Εμπορικό Σήμα (2017)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής οχημάτων στην Ε.Ε.–27 ανά κατηγορία (2016)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved