Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΦΑΡΜΑΚEYTΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ: 8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νοέμβριος 2017
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4  Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δίκτυο Διανομής Φαρμάκων
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Δαπάνες Υγείας - Χρηματοδότηση
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2  Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3  Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.4  Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2011-2015)
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2015-2016)
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Kερδοφορίας
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2011-2015)
-Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών (2015-2016)
-Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εισαγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.5 Κατάταξη των Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας
4.6 Συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση παραγωγικών και εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Αγορά των Φαρμακευτικών Εταιρειών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκου
5.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Φαρμακευτικών Προϊόντων
5.2.1 Ανάλυση των Εισαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Ανάλυση των Εξαγωγών ανά Ομάδα Προϊόντων-Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Φαρμάκων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3  Μέγεθος Αγοράς Φαρμάκων
-Clawback και Rebate
-Γενόσημα Φάρμακα
-Χρέη Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ Προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις
5.4 Μερίδια Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. O Kλάδος των Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
6.1 Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου
6.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας σε Χώρες – Μέλη του ΟΟΣΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση
Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

•Benchmarking Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Βασική Ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (Ιανουάριος 2010-Σεπτέμβριος 2017)
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2016)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού Φαρμακευτικών Προϊόντων στη Βιομηχανία (2007-2016)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2016)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2014-2016)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας (2010-2015)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2010-2015)
Π2.5 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2016)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2017-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2015 – 2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.  και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  DEMO Α.Β.&Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.18 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.19 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.21 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2011-2015)
Πίνακας 4.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2015 – 2016)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROCHE (ΕΛΛΑΣ) A.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MERCK SHARP & DOHME MSD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  SANOFI-AVENTIS Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  GLAXOSMITHKLINE Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ASTRAZENECA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας  ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2016)
Πίνακας 5.2 Εμπορικό ισοζύγιο φαρμάκων (2010-2016)
Πίνακας 5.3 Παράλληλες Εξαγωγές Φαρμάκων (2005-2016)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια Αγορά Φαρμάκων (2000-2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2016)
Πίνακας 5.6 Δείκτης συγκέντρωσης φαρμακευτικών εταιρειών
Π5.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π5.2 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2012-2016)
Π5.3 Κατανομή των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προέλευσης (2012-2016)
Π5.4 Εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016)
Π5.5 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων  σε αξία (2012-2016)
Π5.6 Κατανομή των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων βάσει προορισμού (2012-2016)
Π5.7 Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων κατά κύρια χώρα προορισμού (2016)
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Φαρμάκων Παγκοσμίως  (2008 – 2021)
Πίνακας 6.2 Ο Φαρμακευτικός Κλάδος στην Ευρώπη* (2011 – 2016)
Πίνακας 6.3 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2015)
Πίνακας 6.4 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2015)
Π6.1 Οι 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2016) Π6.2 Τα υψηλότερα σε πωλήσεις φάρμακα στην παγκόσμια αγορά (2015-2016)
Π6.3 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις συνταγογραφούμενα φάρμακα στις ΗΠΑ (2016)
Π6.4 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει κύκλου εργασιών (2016)
Π6.5 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2016)
Π6.6 Σύνολο δαπανών υγείας ως ποσοστό (%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (2003-2016)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Φαρμακευτικής Δαπάνης (2010-2016)
Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή των διάφορων φορέων στη συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας (2015)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016) Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2012-2016)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών (2016/2015)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.8 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών (2016/2015)
Διάγραμμα 4.9 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών/εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.10 Εξέλιξη δεικτών χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών/εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 4.11 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών/εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2006-2016)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2012-2016)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (2012-2016)
Διάγραμμα 5.4 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa κλάδου φαρμάκων (2010-2016)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Φαρμάκων (2000-2017)
Διάγραμμα 5.6 Συμμετοχή Πρωτότυπων και Γενοσήμων Φαρμάκων σε αξία και όγκο (2016)
Διάγραμμα 5.7 Χρέη Νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις (2015-2017)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων φαρμάκων παγκοσμίως (2008-2021)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Προσωπικά Δεδομένα  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2018 ICAP GROUP. All rights reserved