Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Business Reports για την Ελλάδα
Business Reports για την Βουλγαρία, την Ρουμανία και την Κύπρο
Business Reports μέσω της Dun & Bradstreet
ICAP Data.Prisma
Οικονομικές Καταστάσεις
Alert Services
Κλαδικές Μελέτες
Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου
Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Rating & Score)
ICAP Trade Exchange
ICAP OnTheGo (mobile application)
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
Business Reports για την Ελλάδα
Εκτύπωση    Αποστολή

Τα Business Reports διατίθενται στις εξής μορφές:

Συνοπτικό Report
Προσφέρει επιχειρηματική πληροφόρηση για χαμηλού ρίσκου επενδυτικές αποφάσεις και πιο συγκεκριμένα:

 • βασική πληροφόρηση για την εταιρεία
 • σύντομη οικονομική παρουσίαση 
 • το ICAP Score
 • Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς (Stars)


Βασικό Report
Παρουσιάζει κατά βάση εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για την επιχείρηση, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για:

 • το ιστορικό προσώπων στο οποίο αποτυπώνονται οι συμμετοχές των κυριότερων φορέων της εξεταζόμενης εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών
 • την εμπορική της δραστηριότητα
 • τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
 • ενδεικτικούς πελάτες και προμηθευτές
 • την εισαγωγική ή/και εξαγωγική της δραστηριότητα
 • την έδρα
 • τα ακίνητα
 • το ιστορικό της
 • το έτος έναρξης
 • τον αριθμό εργαζομένων
 • τις συνεργαζόμενες τράπεζες
 • το ICAP Score
 • το ανώτατο όριο πιστώσεως όπως αυτό διαμορφώνεται από την ICAP μετά την εξέταση και βαθμολόγηση των στοιχείων της εταιρείας
 • καθώς και όλη την πληροφόρηση που παρέχει το Συνοπτικό Report

 

Αναλυτικό Report 
Παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και τη θέση της στον κλάδο, καθώς περιλαμβάνει όλη την πληροφόρηση που παρέχει το Βασικό Report και επιπλέον:

 • σχετική και απόλυτη σύγκριση βασικών οικονομικών μεγεθών της εξεταζόμενης εταιρείας σε σχέση με τον κλάδο
 • τη συμμετοχή κάθε οικονομικού μεγέθους στη διαμόρφωση του αντίστοιχου μεγέθους του κλάδου
 • ιστορικό προτεινόμενων πιστωτικών ορίων για την τελευταία τριετία όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την ICAP μετά την εξέταση και βαθμολόγηση των στοιχείων της εταιρείας.


Report Ομίλου 
Πρόκειται για ένα προϊόν στο οποίο αποτυπώνεται:

 • το προφίλ του εξεταζόμενου Ομίλου (αριθμός εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν στον Όμιλο, απασχολούμενο προσωπικό, κ.ά.)
 • το προφίλ των εταιρειών - κύριας και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών - οι οποίες συνθέτουν τον Όμιλο
 • η μέθοδος ενοποίησης στον Όμιλο


Report Κλάδου
Το Report Κλάδου ανταποκρίνεται στην ανάγκη των σύγχρονων στελεχών για συνοπτική και ταυτόχρονα σφαιρική κλαδική πληροφόρηση που συνδυάζει την χρηματοοικονομική απόδοση με την ανάλυση της διάρθρωσης και τις συνθήκες συναλλαγών και πιστωτικού κινδύνου που παρουσιάζει ο υπό εξέταση κλάδος.

Παρέχει:

 • το προφίλ του κλάδου
 • συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και Αριθμοδείκτες
 • ενημέρωση για τη διάρθρωση του κλάδου βάσει νομικής μορφής, προσωπικού, δραστηριότητας NACE, εισαγωγικής/ εξαγωγικής δραστηριότητας, κερδοφορίας, κύκλου εργασιών, πιστοποίηση ISO
 • πληροφόρηση για τις Νέες ιδρύσεις, τη Γεωγραφική Κατανομή, τις Κορυφαίες επιδόσεις, τις Προθεσμίες συναλλαγών , τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς και την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των επιχειρήσεων σε ζώνες πιστωτικού κινδύνου).
Αναζήτηση
 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τριμηνιαία Newsletter της ICAP
Communication & Marketing
Τηλ: 210 7200 495
Email: pr@icap.gr 
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved