Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ: 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Απρίλιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
2. Η Ζήτηση Για Κτηνιατρικά Φάρμακα & Υπηρεσίες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Κτηνιατρείων στην Ελλάδα
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων & Υπηρεσιών
3.4 Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Ιατρικές Υπηρεσίες
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων βάσει Kερδοφορίας
5. Η Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων
5.3 Η Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων ανά Κανάλι Διανομής
5.4  Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
5.5 Μερίδια Επιχειρήσεων Κτηνιατρικών Φαρμάκων – Βαθμός Συγκέντρωσης
6. Η Διεθνής Αγορά των Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Κτηνιατρικών Φαρμάκων
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ζωικό κεφάλαιο ανά είδος ζώου (2012- 2017)
Πίνακας 2.2 Αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων (2016-2017)
Πίνακας 2.3 Αριθμός πουλερικών, κουνελιών και στρουθοκαμήλων (2016)
Πίνακας 2.4 Αριθμός ζώων συντροφιάς (2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Πίνακας 3.1 Σύνολο κτηνιατρείων ανά διοικητική περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα (2019)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Εμπόριο: Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Ιατρικές Υπηρεσίες» (2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017) 
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CEVA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FATRO - HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEOCELL Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NUEVO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TAFARM Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Πωλήσεις των εγχωρίως παραγόμενων κτηνιατρικών φαρμάκων (σε αξία, 2016-2019)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος Αγοράς Κτηνιατρικών Φαρμάκων (2014-2019)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια Αγορά Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (2014-2019)
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτης συγκέντρωσης εταιρειών κτηνιατρικών φαρμάκων
Πίνακας 6.1 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων σε παγκόσμιο επίπεδο (2002 – 2023)
Πίνακας 6.2 Συνολικές Πωλήσεις Κτηνιατρικών Φαρμάκων στην Ευρώπη (2012 – 2018)
Πίνακας 6.3 Μεγαλύτερες επενδύσεις στην παγκόσμια κτηνιατρική αγορά (2014-2018)
Πίνακας 6.4 Πληθυσμός ζώων συντροφιάς στην Ευρώπη ανά χώρα (2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Αριθμός ζωικού πληθυσμού στην Ελλάδα (2017)
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα (2017)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή κτηνιατρείων στην Ελλάδα (2019)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή Κτηνιατρείων/Κλινικών Ζώων Συντροφιάς & Παραγωγικών Ζώων (2019)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών των επιχειρήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων (2017/2016)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων (2014-2019)
Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση των καναλιών διανομής κτηνιατρικών φαρμάκων (2018)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κτηνιατρικών υπηρεσιών (2014-2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων κτηνιατρικών φαρμάκων παγκοσμίως (2002-2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της παγκόσμιας αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων ανά κατηγορία ζώων (2017)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της παγκόσμιας αγοράς κτηνιατρικών φαρμάκων ανά προϊόν (2017) 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved