Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Servicing & Receivables Management
SUPERMARKETS
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΚΔΟΣΗ: 22
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οκτώβριος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3Καταστήματα «Discount»
1.4Νομοθετικό Πλαίσιο Ίδρυσης Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου

2.Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1Μακροοικονομικές εξελίξεις και δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο
Μακροοικονομικές εξελίξεις
Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.2Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά στον κλάδο των S/Μ (2019)
-Αγοραστικές συνήθειες των Καταναλωτών
-Επιλογή προϊόντων και supermarkets
-Προτίμηση στα Ελληνικά προϊόντα
-Προσαρμογή των καταναλωτών στην οικονομική κρίση
-Εκτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση τους

3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.2Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4.1Συνολικές Πωλήσεις
3.4.2Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.5Όμιλοι Κοινών Αγορών
3.6Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου

4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Αγορά των Supermarkets
5.1Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
5.1.1Ιστορική Εξέλιξη Αγοράς
5.1.2Πρόβλεψη Αγοράς (2019-2022)
5.2Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
5.3Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου
5.4Μέσες Πωλήσεις ανά Τετραγωνικό Μέτρο Χώρου Πώλησης Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου

6.Συνθήκες Ανταγωνισμού
6.1Στρατηγικές Κινήσεις
Μέθοδος Franchising
Convenience Stores
6.2Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

7.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
7.1Η Παγκόσμια Αγορά των Supermarkets
7.2Κυριότερες Τάσεις – Online Αγορές

8.Επιχειρηματικές Εξελίξεις- Προοπτικές
8.1Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
8.2Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.3Ανάλυση SWOT
8.4Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018) 
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2018) 
Πίνακας 2.3 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο λοιπών κατηγοριών (2014-2018) 
Πίνακας 2.4 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2014-Ιούνιος 2019) 
Πίνακας 2.5 Μέση δαπάνη νοικοκυριών ανά επίσκεψη (2016-2019) 
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2019) 
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Σούπερ-μάρκετ και Cash & Carry 
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018) 
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2017-2018) 
Πίνακας 3.5 Όμιλοι κοινών αγορών 
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018) 
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Σούπερ-μάρκετ - Πολυκαταστήματα» (2019) 
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018) 
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Σούπερ-μάρκετ - Πολυκαταστήματα» (2019)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €) 
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018) 
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018) 
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018) 
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry  (1992-2019) 
Πίνακας 5.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2008-2018) 
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων S/M (2018) 
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2018) 
Πίνακας 5.5 Μέσες πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2018) 
Πίνακας 5.6 Μέσες πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2017) 
Πίνακας 6.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry 
Πίνακας 7.1 Έσοδα από λιανεμπόριο των 20 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2017)
Πίνακας 7.2 Έσοδα από λιανεμπόριο ειδών παντοπωλείου (2018-2023) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2009-2018) 
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018) 
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην Ελλάδα (2008-2018) 
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων supermarkets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (2010-2019) 
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή της αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανά κύρια κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017) 
Διάγραμμα 5.1 Ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ (1994-2018) 
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2010-2019) 
Διάγραμμα 5.3 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2020-2022) 
Διάγραμμα 5.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2018) 
Διάγραμμα 5.5 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2019) 
Διάγραμμα 7.1 Οι δέκα μεγαλύτερες χώρες στη λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου (2023) 
Διάγραμμα 7.2 Ετήσια μεταβολή διαδικτυακών πωλήσεων ταχυκίνητων προϊόντων (2018/17) 
Διάγραμμα 7.3 Μερίδιο (%) διαδικτυακών πωλήσεων στο σύνολο των πωλήσεων των ταχυκίνητων προϊόντων ανά χώρα (2017-2018)  Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018) 
Πίνακας 2.2 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2018) 
Πίνακας 2.3 Μέσοι Ετήσιοι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο λοιπών κατηγοριών (2014-2018) 
Πίνακας 2.4 Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο (2014-Ιούνιος 2019) 
Πίνακας 2.5 Μέση δαπάνη νοικοκυριών ανά επίσκεψη (2016-2019) 
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Σεπτέμβριος 2019) 
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Σούπερ-μάρκετ και Cash & Carry 
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018) 
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2017-2018) 
Πίνακας 3.5 Όμιλοι κοινών αγορών 
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018) 
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Σούπερ-μάρκετ - Πολυκαταστήματα» (2019) 
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019-2018) 
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Σούπερ-μάρκετ - Πολυκαταστήματα» (2019)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €) 
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018) 
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΣΟΥΤΗΣ, Δ., ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018) 
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018) 
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018) 
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018) 
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018) 
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών 
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry  (1992-2019) 
Πίνακας 5.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2008-2018) 
Πίνακας 5.3 Δείκτης συγκέντρωσης αλυσίδων S/M (2018) 
Πίνακας 5.4 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2018) 
Πίνακας 5.5 Μέσες πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2018) 
Πίνακας 5.6 Μέσες πωλήσεις ανά τετραγωνικό μέτρο χώρου πώλησης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2017) 
Πίνακας 6.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry 
Πίνακας 7.1 Έσοδα από λιανεμπόριο των 20 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2017)
Πίνακας 7.2 Έσοδα από λιανεμπόριο ειδών παντοπωλείου (2018-2023) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2009-2018) 
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018) 
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών στην Ελλάδα (2008-2018) 
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων supermarkets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (2010-2019) 
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή της αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανά κύρια κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018) 
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017) 
Διάγραμμα 5.1 Ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ (1994-2018) 
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2010-2019) 
Διάγραμμα 5.3 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2020-2022) 
Διάγραμμα 5.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2018) 
Διάγραμμα 5.5 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2019) 
Διάγραμμα 7.1 Οι δέκα μεγαλύτερες χώρες στη λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου (2023) 
Διάγραμμα 7.2 Ετήσια μεταβολή διαδικτυακών πωλήσεων ταχυκίνητων προϊόντων (2018/17) 
Διάγραμμα 7.3 Μερίδιο (%) διαδικτυακών πωλήσεων στο σύνολο των πωλήσεων των ταχυκίνητων προϊόντων ανά χώρα (2017-2018) 

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2020 ICAP. All rights reserved