Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ: 11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ιούνιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 670,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο

2.Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Χαρακτηριστικά της Ζήτησης

3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
3.9Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.9.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»

4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.6Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.7Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.1Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.2Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
5.3Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.3.1Σύνολο Αγοράς
5.3.2Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
5.3.3Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
5.3.4Φυλάξεις
5.3.5Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
5.3.6Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
5.4Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας

6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
-Διεθνής Αγορά
-Ευρωπαϊκή Ένωση

7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

- Benchmarking Εταιρειών του κλάδου

 ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2017-2018 Α εξάμηνο)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2013-2017)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων  εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας» (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURITY SYSTEMS & MONITORING SERVICES GREECE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MYSERVICES SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΝΤΙΣ ΣΥΣΤΕΜΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος  (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARTION SECURITY SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AUTOMATIC ALARM SYSTEMS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVATRON A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν., - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. "OLYMPIA ELECTRONICS" και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Π., PARADOX HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ "BOOS" ΑΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΩΤΕΛΛΗΣ, Ε., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2018)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2018)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2018)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2018)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2018)
Πίνακας 5.9 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2018)
Πίνακας 5.10 Μερίδια επιχειρήσεων  εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2018)
  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη αριθμού αδικημάτων σε επιλεγμένες κατηγορίες (2008-2017)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του δείκτη αδικημάτων ανά 1.000 κατοίκους (2007-2017)
Διάγραμμα 2.3 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών φύλαξης ανά κατηγορία πελατών (2018)
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή της ζήτησης υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων ανά κατηγορία πελατών (2018)
Διάγραμμα 2.5 Κατανομή της ζήτησης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας ανά κατηγορία πελατών (2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 4.5 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
(2010-2018)
Διάγραμμα 5.2 Ετήσιες μεταβολές των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
ανά κατηγορία (2016-2018)
Διάγραμμα 5.3 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας (2018)
Διάγραμμα 5.4 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
(2019-2021)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια των επιχειρήσεων - ομίλων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας  (2018)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved