Αρχική Σελίδα english|
Εταιρεία  |  Νέα - Δημοσιεύσεις  |  Γραφεία  |  Συνέδρια  |  Εκδηλώσεις  |  Newsletter  |  Καριέρα  |  Καταχωρηθείτε
 
Υπηρεσίες
Credit Risk Services
Marketing and Sales Solutions
Management Consulting
People and Employment Solutions
Contact Center
Receivables Management
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
Εκτύπωση    Αποστολή
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ: 13
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2019
ΧΩΡΑ: Ελλάδα
 
   
ΓΛΩΣΣΕΣ:  Ελληνική Διαθέσιμο Τιμή 460,00 € Αγοράστε τώρα!
  Αγγλική Μη Διαθέσιμο
  Βουλγαρική Μη Διαθέσιμο
  Ρουμανική Μη Διαθέσιμο
  Σερβική Μη Διαθέσιμο

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες Πλαστικών Σωλήνων - Περιγραφή Παραγωγικής Διαδικασίας
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Πλαστικούς Σωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Επενδυτική Δραστηριότητα των Ξενοδοχειακών Μονάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ελαστικό – Πλαστικά
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας “Ελαστικό – Πλαστικά”

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Η Εγχώρια Αγορά των Πλαστικών Σωλήνων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Πλαστικών Σωλήνων
5.2.1 Εισαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
5.2.2 Εξαγωγές Πλαστικών Σωλήνων
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Πλαστικών Σωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων
5.4 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κύρια Κατηγορία
5.4.1 Άκαμπτοι Σωλήνες κυρίως από PVC
5.4.2 Εύκαμπτοι Σωλήνες από PVC
5.4.3 Σωλήνες Πολυαιθυλενίου
5.5 Διάρθρωση της Ελληνικής Αγοράς Πλαστικών Σωλήνων ανά Κατηγορία
5.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικού
6.1 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Πλαστικών Πρώτων Υλών
6.2 Ζήτηση Πλαστικού

7. Συμπεράσματα – Προοπτικές
Γενικά
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2018)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2000-2017)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2017)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2007-2017)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2008-2017)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2008-2017)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2008-2017)
Π2.6 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου των ετών 2017 και 2018
Π2.7 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2007 - 2017)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία (Ελαστικό - Πλαστικά)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά  του Κλάδου της Βιομηχανίας (Ελαστικό - Πλαστικά) (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FASO-PLAST ΓΡΗΓ. ΧΡ. ΦΑΣΟΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΡΙΒΑΣ, ΠΑΝ. Δ., & ΥΙΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ, Π. Ε., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Πλαστικών Σωλήνων (2018)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.5 Εμπορικό ισοζύγιο πλαστικών σωλήνων (2004-2017)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση πλαστικών σωλήνων (2000-2018)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση άκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2018)
Πίνακας 5.8 Ανάλυση της αγοράς άκαμπτων σωλήνων από PVC κατά χρήση (2018)
Πίνακας 5.9 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2000-2018)
Πίνακας 5.10 Ανάλυση της αγοράς εύκαμπτων σωλήνων από PVC κατά είδος (2018)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση σωλήνων πολυαιθυλενίου (2000-2018)
Πίνακας 5.12 Ανάλυση της αγοράς σωλήνων πολυαιθυλενίου κατά χρήση (2018)
Πίνακας 5.13 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2000-2018)
Πίνακας 5.14 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Εγχώρια Αγορά Πλαστικών Σωλήνων 2018
Π5.1 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.2 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2012-2017)
Π5.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων κατά χώρα προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Κατανάλωση πλαστικών πρώτων υλών σε χώρες της Ευρώπης (2017) 
 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων (2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2009-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εισαγωγές πλαστικών σωλήνων (2008-2017)
Διάγραμμα 5.4 Εξαγωγές πλαστικών σωλήνων (2008-2017)
Διάγραμμα 5.5 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa των πλαστικών σωλήνων (2004-2017)
Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων (2009-2018)
Διάγραμμα 5.7 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης άκαμπτων σωλήνων από PVC (2009-2018)
Διάγραμμα 5.8 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εύκαμπτων σωλήνων από PVC (2009-2018)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης σωλήνων πολυαιθυλενίου (2009-2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικών πρώτων υλών (2005-2017)
Διάγραμμα 6.2 Γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας παραγωγής πλαστικού (2017)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της ζήτησης πλαστικού στην Ευρώπη ανά κλάδο (2017)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της συνολικής ζήτησης πλαστικού στην Ευρώπη ανά πρώτη ύλη (2017)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της ζήτησης πλαστικού στην Ευρώπη ανά κλάδο (2017)

Αναζήτηση
 

Αποκτήστε εις βάθος γνώση των αγορών που σας ενδιαφέρουν.

Customer Care
Τηλ: 210 7200 050
Email: customercare@icap.gr
 
Subject Access Request (SAR)  |  Cookies Policy  |  Privacy Notice  |  Έντυπα  |  Χάρτης  |  Σύνδεσμοι
Σχεδιασμός & ανάπτυξη EXUS | powered by eCentric Copyright © 2008-2019 ICAP. All rights reserved