Λύσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Πιστωτικού Κινδύνου | ICAP group of companies
 

Λύσεις Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης & Πιστωτικού Κινδύνου

Λύσεις διαχείρισης δανείων και πιστωτικού κινδύνου

Η ICAP CRIF διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση με βαθιά τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για τράπεζες με άξονα την λύση Risk.Profiler. Αποτελεί ένα σύστημα αξιολόγησης της πιστωτικής ικανότητας των πελατών της τράπεζας είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις πελάτες.

Η λύση Risk.Profiler παρέχει και πρόσθετη λειτουργικότητα και επεκτάσεις για συγγενείς λειτουργίες της τράπεζας  όπως:

 • Διαχείριση χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων
 • Συνεχή παρακολούθηση πιστούχων με αναδιαρθρωμένα δάνεια
 • Εκτίμηση της δυνατότητας αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων ενός πιστούχου μέχρι επιπέδου ετήσιου ποσού
 • Παραγωγή αναφορών βάσει του IFRS9 και στοίχισης με την πιστωτική πολιτική της τράπεζας

Περισσότερα

Για την πλήρη αυτοματοποίηση της πιστωτικής πολιτικής μιας τράπεζας η ICAP CRIF προσφέρει λύσεις αυτοματοποίησης ροών εργασίας και αρχειοθέτησης, άρτια συνδεδεμένων με τον Risk.Profiler, ως μία ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη λύση.

 

Η λύση μπορεί επίσης να συνδυαστεί και με την λύση Digital Onboarding που διαθέτουμε για μία ολοκληρωμένη και Digital εμπειρία όσον αφορά την απόκτηση νέων πελατών.

Επίσης, παρέχεται υποστήριξη στις τράπεζες σε αντικείμενα όπως η ανάπτυξη, τεκμηρίωση ή επικαιροποίηση της πιστωτικής πολιτικής, βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, καθώς και η αναδιοργάνωση διαδικασιών και ανάπτυξη εγχειριδίου πιστωτικής πολιτικής.

Οι λύσεις μας μπορούν να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες λόγω Open Banking – PSD2, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε (με την συναίνεση του πελάτη) για την καλύτερη και πιο δίκαιη αξιολόγηση του πελάτη βάσει και άλλων κριτηρίων όπως το Liquidity Risk.

Λύσεις πιστωτικής πολιτικής

Για μία επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει μία πιστωτική πολιτική, την οποία μπορεί να εφαρμόζει στην πράξη, καθώς έτσι προστατεύεται η επιχείρηση από θέματα που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική της ευρωστία και την ρευστότητά της.

H ICAP CRIF προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση διαμόρφωσης πιστωτικής πολιτικής, ανάλυσης και πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου. Η λύση Credit.Eye καλύπτει εταιρείες όλων των μεγεθών και ενσωματώνει προβλεπτικά μοντέλα πιστωτικού κινδύνου για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Αποτελεί σημαντικό και  απαραίτητο εργαλείο για τον σύγχρονο οικονομικό διευθυντή.

Περισσότερα

Η λύση Credit.Eye προσφέρει και πρόσθετες λειτουργικότητες που είναι σημαντικές για μια επιχείρηση όπως:

 • Διαμόρφωση πλήρους εικόνας συμπεριφοράς πληρωμών των πελατών της επιχείρησης και του πιστωτικού κινδύνου σε μία οθόνη και πλούσιες αναφορές
 • Διαμόρφωση πολιτικής όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών σε επίπεδο πελάτη ή χαρτοφυλακίου και διαχείριση πελατών με πληρωμές σε καθυστέρηση
 • Προβλέψεις βάσει IFRS9 και αυτόματη παραγωγή αναφορών

 

Με τη χρήση του Credit.Eye μία επιχείρηση είναι σε θέση να διαμορφώσει την πιστωτική της πολιτική και να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας συναλλαγής από την τιμολόγηση έως και την είσπραξη. Για προβληματικές και πολύπλοκες υποθέσεις παρέχονται κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και νομικών υπηρεσιών, με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για την επιχείρηση.

Σχεδιασμός προϋπολογισμού, προγραμματισμός και προβλέψεις

Το σημαντικότερο στοιχείο για μία επιχείρηση και της λειτουργίας της είναι ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού της, η παρακολούθηση αυτού σε τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα και η αναθεώρησή του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Για πολλές επιχειρήσεις η διαδικασία αυτή απαιτεί πολύ χρόνο απασχόλησης από τα στελέχη της και πολλές φορές δημιουργεί θέματα μη συμφωνίας όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία μεταξύ τμημάτων της επιχείρησης.

Η ICAP CRIF προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις  Σχεδιασμού, Διαμόρφωσης, Παρακολούθησης και Πρόβλεψης οικονομικών αποτελεσμάτων για επιχειρήσεις, πλήρως αυτοματοποιημένη με τεχνολογικές λύσεις και σημαντικά οφέλη όπως:

Περισσότερα

  • Μείωση λειτουργικού κόστους
  • Παρακολούθησης και της διαδικασίας αλλά και της εξέλιξης
  • Αναθεώρησης με το πάτημα ενός κουμπιού
  • Σύγκλιση των εμπορικών και οικονομικών τμημάτων σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συν-λειτουργίας

Πρόκειται για λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας, που απευθύνεται στην οικονομική διεύθυνση, και προσφέρουν πλούσια  λειτουργικότητα στη δημιουργία δυναμικών αναφορών (BI) και οργανώνουν τα οικονομικά δεδομένα μιας επιχείρησης.

Η λύση κατά περίπτωση ολοκληρώνεται με την λύση Credit.Eye, ώστε ο προϋπολογισμός να λαμβάνει υπόψη και τα θέματα της πιστωτικής πολιτικής και πρόβλεψης.

Cookies Settings