ΚΥΚΛΟΣ | ICAP group of companies
 

ΚΥΚΛΟΣ

Η Κύκλος Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ICAP και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο Διαχείρισης Απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται από το 1996  και απασχολεί πάνω από 125 εργαζομένους  στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στη Σερβία.

 

Η Κύκλος, μέσω των πλέον σύγχρονων συστημάτων IT, κατηγοριοποιεί τους παράγοντες και τις  συνθήκες της κάθε  περίπτωσης και εντοπίζει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο  χειρισμού των υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχών διακανονισμών.

Η Κύκλος είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΣΕΔΑ και συνεργαζόμενο μέλος του FENCA αλλά και μέλος των Διεθνών Οργανισμών ACA & CSA.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ.: 210 9304 200

Email: info@cycle.gr

URL: www.cyclecollections.com

Ενημέρωση Οφειλετών & Διαχείριση Απαιτήσεων

Διαχείριση B2C Απαιτήσεων

Η εταιρεία του Ομίλου της ICAP, Κύκλος Α.Ε., αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την Ενημέρωση των Πελατών σας (Ιδιωτών & Επιχειρήσεων) για τις ληξιπρόθεσμες ή επισφαλείς  οφειλές τους προς εσάς καθώς και τη Διαπραγμάτευση του χρόνου & τρόπου αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις με απαράβατο γνώμονα τη διατήρηση των κανόνων Διαχείρισης βάσει της Εμπορικής και Πιστωτικής σας Πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η Αποτελεσματική Διαχείριση των Απαιτήσεών σας, καθώς και η Βέλτιστη Απόδοση του εισπρακτικού μηχανισμού, χωρίς να καταστρατηγείται η Εμπορική Πολιτική στη διατήρηση και αύξηση των Πωλήσεων.

Αποστολή μας

Η δουλειά μας είναι πολύ περισσότερο από την Ενημέρωση Οφειλών και Διαχείριση Απαιτήσεων. Στόχος μας δεν είναι απλά η είσπραξη, αλλά η διερεύνηση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη και η παροχή εναλλακτικών λύσεων που θα τον βοηθήσουν να καλύψει μακροχρόνια τις οφειλές του και τις ανάγκες διαβίωσής του. Προσφέρουμε εξατομικευμένη και  αποτελεσματική επικοινωνία, για να παροτρύνουμε τους  οφειλέτες να εξοφλήσουν ή / και να ακολουθήσουν ένα εφικτό σχέδιο αποπληρωμής των χρεών τους, με απόλυτο σεβασμό και ακεραιότητα προς τους οφειλέτες-πελάτες μας, τους πιστωτές-πελάτες μας και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Το κάνουμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο, ώστε να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος των πελατών μας και να επιτύχουμε, ακόμη και να υπερβούμε, οποιοδήποτε στόχο είσπραξης ή αναδιάρθρωσης οφειλών.

 

Το Όραμά μας είναι «Διατηρώντας την εντιμότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όλοι μαζί θα είμαστε Πρωτοπόροι και Κυρίαρχοι στον τομέα μας»

Περισσότερα…

Διαχείριση B2B Απαιτήσεων

Η Διεύθυνση για τις Επιχειρηματικές (Β2Β) Απαιτήσεις σας έχει δημιουργηθεί με σκοπό να διαχειρίζεται αποκλειστικά περιπτώσεις οφειλών από εταιρικούς σας πελάτες οποιασδήποτε νομικής μορφής.  Η Διεύθυνση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από την αγορά, καθόσον λόγω της οικονομικής κρίσης η βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων αποτελεί πλέον προτεραιότητα κάθε εταιρείας.

Η ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των συνεργατών της :

 • Σεβόμενη απολύτως τόσο την Πιστωτική όσο και την Εμπορική τους Πολιτική.
 • Θέτοντας Κανόνες Διαχείρισης οι οποίοι ακολουθούνται με βάση την εκάστοτε επιθυμητή ελαστικότητα.
 • Διαπραγματευόμενη τους όρους αποπληρωμής των οφειλών και παρακολουθώντας στενά την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων.
 • Θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την τήρηση της περιόδου πίστωσης που έχει θέσει ο ίδιος ο συνεργάτης στους πελάτες του, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ελεγχόμενων παρεμβάσεων, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον συνεργάτη.
 • Ενημερώνοντας άμεσα το συνεργάτη της, μόλις υποπέσει στην αντίληψη της η παραμικρή υποψία για ενδεχόμενο πρόβλημα ή επιπλοκή.
 • Συνεργαζόμενη με προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό που έχει εμπειρία & εξειδίκευση στο αντικείμενο,  με στόχο την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες με υπολογίσιμα αποτελέσματα, ώστε να είναι ευχερής η αξιολόγηση εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας – Συνεργάτη.
 • Αποσκοπώντας στον κατά το μέγιστο δυνατό περιορισμό περιπτώσεων απάτης.

 

Με σκοπό την :

 • Μείωση του χρόνου αποπληρωμής των απαιτήσεων, που συνεπάγεται τον περιορισμό των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
 • Μείωση των επισφαλών απαιτήσεων καθώς και των επιπλέον εξόδων που συνεπάγονται οι σχετικές νομικές διαδικασίες.
 • Βελτίωση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες όσον αφορά στα θέματα εισπράξεων, με στόχο την αποφυγή διενέξεων με άγνωστο αποτέλεσμα.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους δανεισμού και του κόστους που συνεπάγονται οι επισφαλείς απαιτήσεις.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων κανόνων ως προς τη διαχείριση απαιτήσεων ανά κατηγορία πελάτη, βασισμένη στην Εμπορική Πολιτική με δυνατότητα υπολογισμού των εκάστοτε αποκλίσεων από τον κανόνα.

Περισσότερα…

Η Κύκλος διατηρώντας τις λεπτές ισορροπίες, αναλαμβάνει να διασφαλίσει τη διαχείριση οικονομικών απαιτήσεων χωρίς να διαταράξει την σχέση αυτή, χρησιμοποιώντας επαγγελματική προσέγγιση και άρτια καταρτισμένα στελέχη

Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και ήθος ώστε η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας να συμβαδίζει με τη δεοντολογία του πελάτη. Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναμικού στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην εναρμόνιση με το υψηλό επίπεδο των πελατειακών σχέσεων που καλούμαστε να διατηρήσουμε.

Ενημέρωση Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις

Η πολυετής εμπειρία, σε συνδυασμό με την άρτια κατάρτιση στο αντικείμενο, επιτρέπει στην Κύκλος τη δημιουργία νέων διαχειριστικών μεθόδων & ενεργειών, αξιολογώντας τους παράγοντες και τις συνθήκες. Ακολουθώντας πάντα το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διαμορφώνει ανάλογα τον τρόπο χειρισμού κάθε ανατιθέμενης υπόθεσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν.3758/5-9-2009 και στις τροποποιήσεις αυτού.

Στόχος της Κύκλος η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των Οφειλετών

Περισσότερα…

Περισσότερα

Η Κύκλος εναρμονισμένη πλήρως με τις σύγχρονες μεθόδους, αλλά και τις απαιτήσεις του Πελάτη διαμορφώνει μεμονωμένα τμήματα διαχείρισης υποθέσεων για την κάθε συνεργασία της εταιρείας.

Προηγμένη Τεχνολογία

Διεύθυνση Πληροφορικής

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας την δυναμική της πληροφορικής και της μηχανογραφικής υποστήριξης και τη δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης των δεδομένων, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Εξειδικεύοντας μια ομάδα από έμπειρους, στο χώρο, προγραμματιστές και αναλυτές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει δημιουργήσει μια ανεξάρτητη διεύθυνση πληροφορικής η οποία καλύπτει οποιαδήποτε μηχανογραφική ανάγκη της εταιρείας η οποία ενδέχεται να δημιουργηθεί βάση των απαιτήσεων του πελάτη.

Περισσότερα…

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Cycle Credit Α.Ε.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Cycle Credit Α.Ε.
“Cycle Credit Α.Ε.”,
Καλλιθέα, Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 2, 17676
ΑΦΜ 094507394 (Αρ. Γεν. Εμπ. Μητρώου. 123209201000)
Τελευταία τροποποίηση την  23.07.2019

1. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική απορρήτου, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Cycle Credit A.E. (εφεξής αποκαλούμενη ως ” Cycle “) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα νομικών και φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων επαφών, οικονομικών και δημογραφικών δεδομένων (εφεξής αποκαλούμενα ως “Προσωπικά Δεδομένα”), ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται σε κάθε πληροφορία:
(i) στην οποία μπορεί να έχειπρόσβαση οποιοσδήποτε τρίτος (εφεξής “Πελάτης”),
(ii) σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (εφεξής “Υπηρεσίες”) που παρέχονται από την Cycle στον τομέα της Διαχείρισης  Είσπραξης Απαιτήσεων. Ειδικά, η Cycle παρέχει δύο είδη Υπηρεσιών: α) Διαχείριση Είσπραξης Απαιτήσεων Β2C (από επιχειρήσεις σε πελάτες). Cycle αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες των Πελατών της για τις ληξιπρόθεσμες ή εν αμφιβολία οφειλές τους και να διαπραγματεύεται το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο πληρωμής αυτών των οφειλών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από τον Πελάτη. β) Η Διαχείριση Είσπραξης Απαιτήσεων Β2Β (από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις) δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την Cycle για να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει αποκλειστικά καθυστερήσεις στην πληρωμή από οποιονδήποτε πελάτη-επιχείρησης του Πελάτη ανεξάρτητα από τη νομική του μορφή.
(iii) που αφορά τα Δεδομένα Πελάτη που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση των Υπηρεσιών,
(iv) που αφορά επισκέπτες και πελάτες της ιστοσελίδας της Cycle http://www.cyclecollections.com/ (εφεξής αποκαλούμενη ως η “Ιστοσελίδα”)

Αυτή η πολιτική απορρήτου εφαρμόζεται επίσης και για το τηλεφωνικό σύστημα της εταιρείας και για την εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων που αναπτύχθηκε και δημιουργήθηκε από την ομάδα πληροφορικής της Cycle. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το τηλεφωνικό σύστημα της εταιρείας είναι ένα state-of-the-art Cisco Call Manager Voice Over IP (VoIP). Αυτή η τεχνολογία διευκολύνει την πλήρη ενσωμάτωση των δικτύων δεδομένων και φωνής και τη διαχείριση των πληροφοριών σε σχέση με τις εισερχόμενες/εξερχόμενες/εσωτερικές κλήσεις χάρη σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας μας.

Όσον αφορά την Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων της εταιρείας μας, σημειώνουμε ότι έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα εργαλεία (SQL Server 2008, PowerBuilder 11.0 & Visual Studio.net). Η εφαρμογή έχει πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης, που διακρίνονται σε Αντιπροσώπους, Επόπτες, Διευθυντές και Διαχειριστές. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη, η εφαρμογή εμφανίζει τις αντίστοιχες υπηρεσίες- λειτουργίες (ή λειτουργίες υπηρεσιών).

Η Cycle δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των Πελατών, των φυσικών προσώπων και άλλων υποκειμένων των δεδομένων και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας, υπηρεσιών, προϊόντων, πλατφορμών ή για πρακτικές εταιρειών που δεν ελέγχουμε. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ιστοσελίδες, υπηρεσίες, προϊόντα, πλατφόρμες άλλων εταιρειών.

2. Κατηγορίες & Τύποι  Συλλεγόμενων Δεδομένων
Συλλεγόμενα Δεδομένα Data Collected:
A. Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων :
 Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, ταυτότητα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ημερομηνία γέννησης, δεδομένα φωνητικής εγγραφής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
B. Εμπορικά δεδομένα Εταιρειών: Στοιχεία σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως το ληξιπρόθεσμο προϊόν, ο αριθμός πιστωτικής κάρτας, το υποκατάστημα που το εκδίδει, η ληξιπρόθεσμη κατανομή ποσού (τόκοι κ.λπ.)
C. Δεδομένα από την Ιστοσελίδας: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δήλωση Σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Cycle (υπό την ιδιότητα της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας και Εκτελούντος την Επεξεργασία Δεδομένων – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016)

Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Προσωπικά μου Δεδομένα (ΠΔ);
Η Cycle παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιέχουν εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες για νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ιδιώτες στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 της παρούσης. Το περιεχόμενό τους ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Cycle. Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον της Cycle και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Cookies
● Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Cycle: Τα cookies είναι στοιχεία πληροφοριών, σε μορφή πολύ μικρού κειμένου που συνήθως αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη-φυσικό πρόσωπο (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) βοηθώντας μας να κάνουμε την Ιστοσελίδα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Τα cookies δεν προκαλούν με κανένα τρόπο ζημία στον υπολογιστή του Πελάτη/επισκέπτη ή στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταυτοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε να λειτουργήσουμε την Ιστοσελίδα με αποτελεσματικό τρόπο για την υπηρεσία που προσφέρουμε. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Cookies για να διακρίνει μεταξύ άλλων τους Πελάτες/επισκέπτες και να οριοθετήσει το ποσοστό των αιτημάτων.

● Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Επιπλέον, η χρήση cookies δεν παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
● Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο, τα προγράμματα περιήγησης για κινητά ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την δυνατότητα). Από τους διάφορους τύπους διαθέσιμων cookies, η Cycle χρησιμοποιεί τα εξής:
● Cookies περιόδου σύνδεσης: Τα cookies περιόδου σύνδεσης επιτρέπουν την ταυτοποίηση των Πελατών/Επισκεπτών σε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές ιστοσελίδας ή επιλογή στοιχείων ή δεδομένων κάνετε να απομνημονεύονται από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται όταν ο Πελάτης/επισκέπτης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.
● Τα βασικά τεχνικά cookies είναι κρίσιμης σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, καθώς σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Αυτά τα cookies δεν ταυτοποιούν το προσωπικό σας ID (αναγνωριστικό ταυτότητας). Χωρίς αυτά τα cookies, η Cycle δεν θα μπορέσει να προσφέρει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας της Ιστοσελίδας.
Τα προαναφερθέντα cookies εξαιρούνται από την απαίτηση συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης από τον Πελάτη/επισκέπτη για τη χρήση τους, δεδομένου ότι δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη/επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της μετάδοσης μιας επικοινωνίας.
Η Cycle δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής κατανομής, τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τις εταιρείες που παρέχουν λειτουργικά συστήματα για κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε (σε περίπτωση χρήσης iOS από την Apple Inc ή στην περίπτωση Android από την Google Inc). Η Cycle δεν έχει πρόσβαση στο ρυθμό ανανέωσης θέσης του GPS.

3. Σημεία Συλλογής Δεδομένων
1) Πελάτες –A,Β
2) Αντιπροσώπους της Cycle –A,Β
3) Εταιρείες του Ομίλου της ICAP –A,Β
4) Ιστοσελίδα της Cycle (φόρμες ενημερωτικών δελτίων) -C

4. Μεταβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους
Η Cycle διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος συνδεδεμένης / θυγατρικής της εταιρείας (μητρική εταιρεία και θυγατρικές της) ή σε άλλα τρίτα μέρη στο βαθμό που αυτό είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς οι οποίοι καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα::
● Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα τμήματα της Cycle που είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και των λειτουργιών της ιστοσελίδας
● Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα από νομικά πρόσωπα ή τους αντιπροσώπους της Cycle, έχουμε κατά καιρούς συνάψει συμβάσεις για τους σκοπούς της εκπλήρωσης του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας σε ένα ορθό και εντός των συμβατικών μας όρων πλαίσιο
● Τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών cloud hosting με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας
● Τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβάζονται, να καθίστανται προσβάσιμα και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις θυγατρικές του ομίλου μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016.
● Κατά τη διάρκεια όλων των διαβιβάσεων δεδομένων λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις δικαιολογημένης και νόμιμης επεξεργασίας
● Οι διακομιστές της Cycle φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της IBM (πάροχος φιλοξενίας) ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο:Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της IBM στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ibm.com/privacy/details/us/en/#section_2

5. Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:
● Στην περίπτωση όπου η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου καταστατικού σκοπού της Cycle που περιγράφεται στην παράγραφο 6 κατωτέρω, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
● Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη (Στοιχεία Λογαριασμού) παρέχονται με δική τους συναίνεση, όπως όταν το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της Cycle, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα μέχρι να ανακληθεί η χορηγηθείσα συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης για οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, θα τη διατηρήσουμε για όσο διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
● Σε περίπτωση που η νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση με τη Cycle σε σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
● Αναφέρεται ιδιαίτερα ότι τα δεδομένα φωνητικής εγγραφής και τα σχόλια που ανταλλάσσονται διατηρούνται για ένα έτος από την τελευταία ατομική επικοινωνία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πελάτης ενημερώνεται καταλλήλως κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σχετικά με την καταγραφή και την περίοδο διατήρησης των καταγεγραμμένων κλήσεων (σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Cycle και τις οδηγίες του κάθε Πελάτη).

6. Έννομο Συμφέρον – Επιδιωκόμενος Σκοπός –  Νόμιμη βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων
H Cycle είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με Αριθμό Μητρώου 13/2010. Η Cycle δραστηριοποιείται νόμιμα σύμφωνα με το νόμο 3758/09, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθεο 36 του νόμου 4038/2012 (Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015)

Η Cycle στο πλαίσιο της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο και για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της, μεταξύ των οποίων είναι η συλλογή, διαχείριση και παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών (επιχειρηματικές πληροφορίες), ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται ανωτέρω, φυσικών και νομικών προσώπων, δημιούργησε και διατηρεί μια βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με οικονομικές και εμπορικές πληροφορίες από πλευράς στοιχείων οικονομικών μονάδων. Η Cycle επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα εν λόγω δεδομένα εντός της Ε.Ε.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Μπορείτε να ασκήσετε, ανάλογα με την περίπτωση, τα δικαιώματα που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), τα οποία είναι τα ακόλουθα: α. δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 13) β. δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. δικαίωμα διαγραφής “δικαίωμα στη λήθη” (άρθρο 17), ε. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18) στ. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (λήψη των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20, όπου ισχύει) και ζ. δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21) που ισχύει για ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
● Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μόνο σε περιπτώσεις όπου η Cycle ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και ιδίως όταν η Cycle: (i) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων εργαζομένων για το σκοπό αξιολόγησης μελλοντικών συνεργασιών (ii) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες της (iii) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των πελατών της ιστοσελίδας της Cycle http://www.cyclecollections.com/  (iv) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (δημοσιογράφων) που αποκτήθηκαν για το σκοπό ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων Δελτίων Τύπου
● Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε επιχειρηματικά έγγραφα που μεταδίδουν οι πελάτες μας στα συστήματά μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας
● Τα δικαιώματα αυτά, ασκούνται χωρίς χρέωση προς εσάς με την αποστολή σχετικής επιστολής στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Cycle: Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα, ή μέσω e -mail στο privacy@icap.gr. Σε περίπτωση όμως που τα προαναφερθέντα δικαιώματα ασκούνται καταχρηστικά και χωρίς εύλογη αιτία προκαλώντας συνεπώς σε εμάς διοικητική επιβάρυνση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με το κόστος το οποίο σχετίζεται με την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος
● Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Μπορούμε είτε να σας ενημερώσουμε για την αποδοχή του αιτήματός σας είτε για κάθε αντικειμενικό λόγο ο οποίος εμποδίζει την επεξεργασία του αιτήματός σας.
● Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 7, παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016) στέλνοντας επιστολή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Cycle Credit Α.Ε.: Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 2, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17676, Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@icap.gr. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συναίνεση του Υποκειμένου των Δεδομένων.

8. Επεξεργασία δεδομένων από την Cycle
Η Cycle στις περισσότερες περιπτώσεις συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται τα δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες – νομικά πρόσωπα της Cycle (b2b εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα) – τα οποία ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (που μπορούν να αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) – στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν συλλεχθεί από τους πελάτες της Cycle και σχετίζονται με δεδομένα των πελατών τους. Επομένως, η Cycle θα λειτουργεί τότε ως “Εκτελών την Επεξεργασία” των προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται στα εν λόγω επιχειρηματικά δεδομένα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται διαφορετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ 679/2016, με τις οποίες συμμορφωνόμαστε.

Επιπλέον, η Cycle εφαρμόζει σε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016, προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι αυτών των κινδύνων. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την περίπτωση: α) την εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης β) την ικανότητα διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 90 ΓΚΠΔ 679/2016), την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών σε συνεχή βάση , γ) τη δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) τη διαδικασία τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Επιπλέον, η Cycle λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, ο οποίος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, δεν θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά παρά μόνο κατόπιν εντολής του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και θα περιορίσει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.
Τα ενδεικτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζει η Cycle έχουν ως εξής:
● Η Cycle έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013
● Ο κύκλος διατηρεί μια αφοσιωμένη ομάδα ασφάλειας πληροφοριών που σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει επιτήρηση του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας. Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και της αυτοματοποιημένης υποστήριξης γραφείου  και της δυνατότητας επεξεργασίας και χρήσης δεδομένων, η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Με μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων προγραμματιστών και αναλυτών πλήρους απασχόλησης που αποτελούν ανεξάρτητο τμήμα πληροφορικής, η Cycle είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες της στον τομέα της πληροφορικής.
● Η εταιρεία ελέγχει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Internet, για τυχόν ευπάθειες στην τεχνολογία
● Η εταιρεία εκτελεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για τον εντοπισμό αδυναμιών και πιθανών εισβολών, ευπαθειών σε συστήματα κλπ.
● Το σύστημα αυτοματισμού γραφείου της εταιρείας βασίζεται σε τοπικό δίκτυο (LAN / TCP / IP) και χρησιμοποιεί διακομιστές Microsoft Windows 2008 και 2012. Αποτελείται από πολλούς διακόπτες καταλύτη της Cisco και χρησιμοποιεί ειδικούς δρομολογητές, τείχη προστασίας και συσκευές ασφαλείας για την εξασφάλιση ασφαλούς σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
● Το Κέντρο Δεδομένων της εταιρείας είναι ένα από τα πιο προηγμένα στην Ελλάδα, με διπλά UPS-διατηρημένα συστήματα ισχύος, πυρανίχνευση και αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει μια γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και είναι σε θέση να υποστηρίξει όλα τα συστήματα HVAC και αυτοματισμού γραφείου για μια λειτουργία uptime 100%. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε όλα τα κρίσιμα σημεία, είτε πρόκειται για πρόσβαση σε δεδομένα είτε για πρόσβαση σε τηλεπικοινωνίες, οι οποίες υπόκεινται σε 24ωρη παρακολούθηση από τους φύλακες ασφαλείας.
● Κάθε μέρα, δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας όλων των κρίσιμων δεδομένων που αποθηκεύουμε σε μια ειδική περιοχή που βρίσκεται εκτός της εταιρείας, όπως καθορίζεται από το Σχέδιο Ανάκαμψης Καταστροφών της εταιρείας μας.
● Η Cycle διατηρεί Υποδομή Συμπλέγματος Υψηλής Διαθεσιμότητας (High Availability Cluster Infrastructure)
● Η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανοιχτού προτύπου για πρόσβαση στις υπηρεσίες καταλόγου Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) και χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης
● Η εταιρεία προστατεύει τις ιστοσελίδες της παρουσιάζοντας ένα Τείχος Προστασίας Εφαρμογών Δικτύου (Web Application Firewall) και ένα τείχος προστασίας IDS / IPS μπροστά από τους Διακομιστές Δικτύου (Web Servers)
● Η εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISMS για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας
● H εταιρεία διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISMS για τη μείωση των κινδύνων Κυβερνοσασφάλειας (Cyber-Security).

9. Υποβολή Kαταγγελίας
● Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  info@cycle.gr ή στη διεύθυνση privacy@icap.gr.
● Επιπλέον, έχετε πάντα το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία μπορεί να αποδεχθεί γραπτώς την υποβολή σχετικών καταγγελιών στο πρωτόκολλό της στα γραφεία της στην οδό Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή μέσω e- mail (contact@dpa.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.
● Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από την Cycle (Κύκλος), παρακαλείστε να αποστείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@cycle.gr ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες διαγραφής που περιλαμβάνονται σε κάθε σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / κάθε σχετική επικοινωνία.

10. Τροποποιήσεις
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται κατά καιρούς, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγής στην εταιρική δομή της Cycle. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν την ιστοσελίδα έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι Πελάτες ενδέχεται να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις αυτής της πολιτικής.

Cookies Settings