ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2021

590,00

Ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων είναι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας παραγωγής καλύπτεται από λίγες μεγάλες αλευροβιομηχανίες, οι οποίες διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, λόγω της ύπαρξης αρκετών επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τοπικές κυρίως αγορές.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες (Σίτος)
1.3.1 Εγχώρια Παραγωγή Σίτου
1.3.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου
1.4 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
1.5.2 Αγορανομική Διάταξη 14-1989
1.5.3 Αναπτυξιακός Νόμος
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
2.1 Γενικά Στοιχεία
2.2 Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών Αλεύρων
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών Παραγωγής Σιμιγδαλιού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Εγχώρια Αγορά Αλεύρων Σίτου και Σιμιγδαλιού
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλεύρων Σίτου
6.2 Εγχώρια Παραγωγή Σιμιγδαλιού Σίτου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Αλεύρων
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Αλεύρων Σίτου
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Αλεύρων Σίτου
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Σιμιγδαλιού
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5 Εγχώρια Αγορά Αλεύρων και Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλεύρων Σίτου
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυποποιημένου Αλεύρου Σίτου
6.5.2 Μερίδια Αγοράς
6.5.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σιμιγδαλιού Σίτου
Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυποποιημένου Σιμιγδαλιού
7. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

 

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Eμπορικό έτος 1/7/2016-30/6/2017
Πίνακας 1.2 Ποσοστιαία κατανομή υποκλάδων τροφίμων βάσει διορθωτικών στοιχείων
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή για αλεύρι και ψωμί (2008-2019)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ορισμένων ειδών από τα νοικοκυριά (2017)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ορισμένων ειδών από τα νοικοκυριά (2016)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2017)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου της Αλευροβιομηχανίας (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής σιμιγδαλιού (2013-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 – 2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2018 – 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 – 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (1992-2018)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής σιμιγδαλιού σίτου (1992-2018)
Πίνακας 5.3 Μερίδια παραγωγής σιμιγδαλιού (2018)
Πίνακας 5.4 Εισαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2006-2017)
Πίνακας 5.5 Εισαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2006-2017)
Πίνακας 5.6 Εξαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2006-2017)
Πίνακας 5.7 Εξαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2006-2017)
Πίνακας 5.8 Εισαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2006-2017)
Πίνακας 5.9 Εξαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2006-2017)
Πίνακας 5.10 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αλεύρων σίτου (1992-2018)
Πίνακας 5.11 Μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων στην αγορά αλεύρων σίτου (2018)
Πίνακας 5.12 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 5.13 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης σιμιγδαλιού σίτου (1992-2018)
Π5.1 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.2 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.3 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.4 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας κατά κύρια χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.5 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.6 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.7 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2016-2017)
Π5.8 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς σίτου (2014-2019)
Πίνακας 6.2 Κατανομή των ευρωπαϊκών εισαγωγών – εξαγωγών αλεύρων σίτου (2017)
Π6.1 Εξέλιξη εισαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013-2017)
Π6.2 Εξέλιξη εξαγωγών αλεύρων σίτου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013-2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Σύνθεση της εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (2018)
Διάγραμμα 5.2 Κατανομή της ζήτησης αλεύρων σίτου (2018)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής παραγωγής σίτου (2010-2017)
Διάγραμμα 6.2 Διαχρονική εξέλιξη της Ελληνικής παραγωγής σίτου (2010-2018)
Διάγραμμα 6.3 Διαχρονική εξέλιξη του ευρωπαϊκού εμπορικού ισοζυγίου αλεύρων σίτου (2013-2017)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση της ευρωπαϊκής παραγωγής σίτου (2017)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αγοράς αλεύρων της ΕΕ ανά χρήση

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings