ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2020

590,00

Ο κλάδος της εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό ο οποίος εντείνεται ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της μειωμένης ζήτησης, ωθώντας τις αλυσίδες σε ενέργειες συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διεύρυνση της ποικιλίας των menu, η ποιότητα των πρώτων υλών, η ταχύτητα, η τεχνολογική εξέλιξη των υπηρεσιών καθώς και η τιμολογιακή πολιτική, αποτελούν πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου. Τα τελευταία έτη η αγορά εμφανίζει σταδιακή ανάκαμψη, ωστόσο παρατηρούνται διαφορετικοί ρυθμοί εξέλιξης ανά κατηγορία εστίασης.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.3Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4Θεσμικό πλαίσιο
2.Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2Οικονομικοί Παράγοντες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
Κατανομή επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
3.3Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4Δίκτυα Καταστημάτων
Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων του Κλάδου
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack – Sandwich
Καταστήματα Λοιπών Αλυσίδων
Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Γεωγραφική Κατανομή
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς
6.2Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3Πρόβλεψη Αγοράς
6.4Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
6.5Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων
7.Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
7.1Γενικά Στοιχεία της αγοράς εστίασης των Η.Π.Α.
7.2Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚEΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2018)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2019)
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2010-2017)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2014-2018)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2017-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων  εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Πίνακας 3.4 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2020)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger  (Φεβρουάριος 2020)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Φεβρουάριος 2020)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων με βάση το Snack – Sandwich (Φεβρουάριος 2020)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Φεβρουάριος 2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2019- 2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FOOD PLUS A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODY’S A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας Α Β Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΤΡΟΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2019)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2019)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2005, 2019)
Πίνακας 6.4 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2019)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2019)
Π7.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ (2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας στην Ευρώπη (2018)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων του κλάδου (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.3 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων burger στην Αττική (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.4 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων burger στη Θεσσαλονίκη (Φεβρουαριος 2020)
Διάγραμμα 3.5 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων burger στην υπόλοιπη Ελλάδα (Φεβρουαριος 2020)
Διάγραμμα 3.6 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων pizza στην Αττική (Φεβρουαριος 2020)
Διάγραμμα 3.7 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων pizza στη Θεσσαλονίκη (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.8 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων pizza στην υπόλοιπη Ελλάδα (Φεβρουαριος 2020)
Διάγραμμα 3.9 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων snack- sandwich στην Αττική (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.10 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων snack- sandwich στη Θεσσαλονίκη                                       (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.11 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων snack-sandwich στην υπόλοιπη Ελλάδα (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.12 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων λοιπών αλυσίδων στην Αττική  (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.13 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων λοιπών αλυσίδων στην  υπόλοιπη Ελλάδα (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.14 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων με βάση το κουλούρι  στην Αττική
(Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 3.15 Χωροταξική κατανομή καταστημάτων αλυσίδων με βάση το κουλούρι  στην υπόλοιπη Ελλάδα  (Φεβρουάριος 2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς υπηρεσιών εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2009-2019)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2019)
Διάγραμμα 6.3 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης (2020-2022)
Διάγραμμα 7.1 Η εξέλιξη των πωλήσεων στον κλάδο της εστίασης των Η.Π.Α. (2013- 2019*)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση των πωλήσεων στον κλάδο της εστίασης στις Η.Π.Α. (2019*)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή των πωλήσεων των 50 κορυφαίων αλυσίδων ανά κατηγορία φαγητού (2018)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings