ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2021

590,00

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων εισαγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων είναι ιδιαίτερα έντονος. Η πορεία του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων ήταν ανοδική την τελευταία πενταετία, επηρεάζοντας θετικά τη ζήτηση των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.  Ωστόσο, η ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και τα επακόλουθά της (επιβολή μέτρων – lockdown)  συνετέλεσαν αρνητικά στα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το 2020, τάση όμως η οποία φαίνεται να αντιστρέφεται κατά το τρέχον έτος.

 

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.5 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του κλάδου
4.1.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειτήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
4.3 ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών (2016-2020)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Διάρθρωση της Αγοράς
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.4 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
6.2.5 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ανταλλακτικών «After Market»
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
7.1 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α
7.2 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8 Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές του Κλάδου
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2009-2020/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2020)
Π2.3 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2009-2020)
Π2.4 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2009-2020 / τέλος κάθε έτους)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2016-2020)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2018)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2019)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2018)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2019)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιριών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων αντιπροσώπευσης αυτοκινήτων και εισαγωγής γνήσιων ανταλλακτικών (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Εκτιμώμενες πωλήσεις “γνήσιων” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής “After Market’” ανταλλακτικών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων ανταλλακτικών “After Market” (2016-2020)
Πίνακας 3.7 Εκτιμώμενες πωλήσεις “After Market” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2021-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μεταφορικά Μέσα” (2021-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.24 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.25 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.27 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2020)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2019-2020)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2019-2020)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2019-2020)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2019-2020)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998-2021)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε «γνήσια» και «after market» (2007-2021)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των γνήσιων ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις after market ανταλλακτικών (2020)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των after market ανταλλακτικών (2020)
Π6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2016-20)
Π6.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π6.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2016-2020)
Π6.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Π6.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2016-2020)
Πίνακας 7.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων (2016-2020)
Π7.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2016-2020)
Π7.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2016-2020)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων (2010-2020)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2021)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2021/2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2016-2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 6.3 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2016-2020)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2012-2021)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της συνολικής αγοράς μεταξύ “γνήσιων” και “After Market” ανταλλακτικών (2016-2021*)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των πωλήσεων ανταλλακτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2020)
Διάγραμμα 7.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2016-2020)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2020)
Διάγραμμα 7.3 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Ε.Ε. (2016-2020)
Διάγραμμα 7.4 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2020)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings