ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΒΑΣΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ – ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2020

590,00

Η εγχώρια αγορά βασικών χημικών και χημικών πρώτων υλών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Αρκετές εξ’ αυτών έχουν αναπτύξει μικτή δραστηριότητα (παραγωγή, εισαγωγές και εμπορία), τόσο στα εξεταζόμενα προϊόντα όσο και στα χημικά με την ευρύτερη έννοια (συνδυασμός τελικών και ενδιάμεσων προϊόντων).

Το επιχειρηματικό περιβάλλον του κλάδου των χημικών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών και οι τιμές πολλών προϊόντων καθορίζονται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.3Θεσμικό Πλαίσιο (Νόμοι / Κανονισμοί)
2. Η Ζήτηση για Χημικά “B2B”
•Πλαστικά Προϊόντα
•Χάρτινη συσκευασία
•Καλλυντικά
•Φάρμακα
•Αγροχημικά
•Γραφικές Τέχνες
•Οικοδομική & Κατασκευαστική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Χημικών “B2B”
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Χημικών “B2B”
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Συμπερασματικά, το 2017 ήταν το χειρότερο από τα παρουσιαζόμενα έτη με τα χαμηλότερα περιθώρια κερδοφορίας και για τις δύο ομάδες εταιρειών.
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.3Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών
6.1Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
6.3Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Χημικών “B2B”
7.1Παγκόσμια Αγορά
7.2Ευρωπαϊκή Αγορά
7.3ΗΠΑ
Παράρτημα Κεφαλαίου 7
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων Χημικών “B2B”

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εγχώρια αγορά πλαστικών ειδών συσκευασίας (2008-2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2004-2018)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2008-2018)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2008-2018)
Π2.3 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2005 – 2018)
Π2.4 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική και δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2009-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά
(2019-2018)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά
(2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AEGEAN FIRST COMPANY AFCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALINDA – VELCO Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAIFA ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IONIAN CHEMICALS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORBIT POLYMERS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PEGASUS POLYMERS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.& Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΠΑΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΝΗΣ, Α., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βασικών χημικών προϊόντων και χημικών πρώτων υλών (2006-2019)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς (2018)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2018)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2019)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη πωλήσεων (διεθνών και ευρωπαϊκών) χημικών (1995-2018)
Π7.1 Εμπορικό ισοζύγιο χημικών προϊόντων ανά κατηγορία των ευρωπαϊκών χωρών
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης τη εγχώριας αγοράς χημικών (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας (2016)
Διάγραμμα 2.2 Δείκτης εξέλιξης παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών και φαινομενικής κατανάλωσης πλαστικών σωλήνων (2010-2018)
Διάγραμμα 2.3 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής πλαστικών σωλήνων ανά κατηγορία (2018)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης τελικών προϊόντων χάρτινης συσκευασίας (2008-2016)
Διάγραμμα 2.5 Δείκτης εξέλιξης της παραγωγής καλλυντικών (2010-2018)
Διάγραμμα 2.6 Δείκτης εξέλιξης της αγοράς καλλυντικών (2010-2018)
Διάγραμμα 2.7 Διάρθρωση της παραγωγής καλλυντικών (2017)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη Αγοράς Λιπασμάτων (2010-2018)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2008-2018)
Διάγραμμα 2.10 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (2009-2018)
Διάγραμμα 2.11 Αριθμός νέων κατοικιών (2005-2018)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει δραστηριότητας
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των εξεταζόμενων κλάδων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη γενικής ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς (2008-2019)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή χημικών “B2B” (2018)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ανά τομέα προορισμού (2018)
Διάγραμμα 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο χημικών “B2B” (2008-2019)
Διάγραμμα 7.1 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων χημικών ανά γεωγραφική περιοχή (2018)
Διάγραμμα 7.2 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων χημικών ανά κυριότερη χώρα (2018)
Διάγραμμα 7.3 Εξέλιξη του μεριδίου συμμετοχής της ευρωπαϊκής αγοράς στην παγκόσμια αγορά χημικών (2018)
Διάγραμμα 7.4 Διάρθρωση πωλήσεων χημικών ανά ευρωπαϊκή χώρα (2018)
Διάγραμμα 7.5 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων ανά κατηγορία χημικών (2018)
Διάγραμμα 7.6 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων ανά κλάδο προορισμού (2018)
Διάγραμμα 7.7 Διάρθρωση πωλήσεων χημικών ανά γεωγραφική αγορά (2008, 2018)
Διάγραμμα 7.8 Εμπορικές ροές ευρωπαϊκών χημικών με τους δέκα κυριότερους εμπορικούς της εταίρους (2018)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings