ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 2018 | ICAP group of companies
 

Shop

ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 2018

540,00

Η πλειοψηφία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ασχολούνται τόσο με την παρασκευή όσο και με την εισαγωγή γενοσήμων φαρμάκων. Ωστόσο, τα γενόσημα φάρμακα καλύπτουν συνήθως μειοψηφικό ποσοστό του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων (εξαιρουμένων κάποιων εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων).

Οι δεσμεύσεις της Πολιτείας για διατήρηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την περίοδο 2019-2022, στα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών και η σταδιακή λήξη πατέντας σε γνωστά πρωτότυπα φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της κατανάλωσης των γενοσήμων φαρμάκων.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2018

Έκδοση

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση Για Φάρμακα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Φάρμακα
2.2 Δαπάνες Φαρμάκου και Υγείας
2.3 Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας
2.4 Δείκτες Τιμών Παραγωγής και Καταναλωτή των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Εταιρειών
3.4 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.5 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» και Εμπόριο: «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων
4.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Eισαγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων
4.5 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Γενοσήμων Φαρμάκων

5. Η Αγορά των Γενοσήμων Φαρμάκων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Φαρμάκων
5.2 Μέγεθος Αγοράς Γενοσήμων Φαρμάκων

6. O Kλάδος των Γενοσήμων Φαρμάκων στη Διεθνή & Ευρωπαϊκή Αγορά
6.1 Η Παγκόσμια Αγορά Γενοσήμων Φαρμάκων
6.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Γενοσήμων Φαρμάκων

7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση SWOT
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Eπιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Συμμετοχή (%) των ηλικιακών ομάδων άνω των 65 ετών στο συνολικό πληθυσμό της χώρας
Πίνακας 2.2 Δαπάνες για Φάρμακα και Υγεία (2010-2017)
Πίνακας 2.3 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2007-2018)
Πίνακας 2.4 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Φαρμάκων (2007-2018)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2015-2017)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2020-2050)
Π2.3 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2012-2016)
Π2.4 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2011-2016)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών υγείας των νοικοκυριών, κατά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.6 Μέση μηνιαία δαπάνη υγείας και φαρμακευτικών ειδών, κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2017)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση Παραγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση Εισαγωγικών Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών παραγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Βιομηχανία: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο: “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά» (2018)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου «Φαρμακευτικές Εταιρείες» (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακες 4.8 – 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.13 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.14 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.15 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.18 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.19 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.20 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.21 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.22 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.23 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2002-2017)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια Αγορά Γενοσήμων Φαρμάκων σε αξία (2011-2018)
Πίνακας 5.3 Εγχώρια Αγορά Γενοσήμων Φαρμάκων σε όγκο (2011-2018)
Πίνακας 6.1 Πωλήσεις Γενοσήμων Φαρμάκων παγκοσμίως (2008 – 2022)
Πίνακας 6.3 Μερίδια των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2017)
Πίνακας 6.4 Οι 12 μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενοσήμων φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά (2016)
Πίνακας 6.5 Στοιχεία του Φαρμακευτικού Κλάδου ανά χώρα στην Ευρώπη (2016)
Πίνακας 6.6 Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης του Φαρμακευτικού Κλάδου στην Ευρώπη ανά χώρα (2016)
Πίνακας 6.7 Οι 10 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις βάσει R&D (2016)
Πίνακας 6.8 Τα 10 υψηλότερα σε πωλήσεις εκτός πατέντας φάρμακα (2018)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Βελτίωση/Επιδείνωση Βασικών Λογαριασμών παραγωγικών επιχειρήσεων (2017/2016)
Διάγραμμα 4.5 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.6 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 4.7 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2013-2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη της αξίας πωλήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2007-2017)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη αγοράς γενοσήμων φαρμάκων σε αξία (2011-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη αγοράς γενοσήμων φαρμάκων σε όγκο (2011-2018)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη κατανομής της αγοράς φαρμάκων (2016-2018)
Διάγραμμα 6.1 Διείσδυση Γενοσήμων Φαρμάκων στη παγκόσμια αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων (2008-2022)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη Διείσδυσης Γενοσήμων & Πρωτότυπων Φαρμάκων παγκοσμίως (2012-2022)
Διάγραμμα 6.3 Ποσοστό Γενοσήμων στη Φαρμακευτική Αγορά ανά χώρα (2016)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings