ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2021

590,00

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανόδου την περίοδο 2017-2019, οδήγησε στην ενίσχυση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 το 2020 έχει επιφέρει δυσκολίες στον κλάδο σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο.

 

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μέθοδοι Εκτύπωσης
1.3 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.4 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ, 2021 – 2027)
1.5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
2.1 Εφημερίδες – Περιοδικά – Βιβλία

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.5 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Eυρύτερου Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Βιομηχανίας: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες”
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου

5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Γραφικών Τεχνών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας-Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων

7. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών
7.1 Διεθνής Ημερήσιος Τύπος
7.2 Διεθνείς Τάσεις στον Τομέα Των Εκτυπώσεων
7.3 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε.

8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking των Εταιρειών Γραφικών Τεχνών
• Benchmarking των Εταιρειών Επεξεργασίας- Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου των γραφικών τεχνών
(2010 – 2018)
Πίνακας 1.2 Αναθεωρημένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου των γραφικών τεχνών (2015 – 2020*)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων εφημερίδων ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των πανελλήνιων πωλήσεων περιοδικών ανά κατηγορία (2015-2019)
Πίνακας 2.3 Αριθμός εκδόσεων νέων βιβλίων (2016-2020)
Πίνακας 2.4 Μέση μηνιαία δαπάνη για Εφημερίδες – Περιοδικά και Βιβλία ανά κατηγορία περιοχής (2018 – 2019)
Πίνακας 2.5 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2009-2020)
Πίνακας 2.6 Μέσος ετήσιος δείκτης Τιμών Παραγωγού (2009-2020)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2015-2020)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2015-2020)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία: “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των Γραφικών Τεχνών (2019-2020)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας “Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές Τέχνες” (2019-2020)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακες 5.32 – 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Μεταβολή της αξίας της αγοράς Γραφικών Τεχνών ανά κατηγορία Προϊόντων (2020/2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2020)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2020)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2020)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια έσοδα ψηφιακών Εφημερίδων (2013-2018)
Πίνακας 7.2 Αξία Παραγωγής Εκτυπωτικού Κλάδου στην Ε.Ε. -28 (2013-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς Γραφικών Τεχνών (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων εφημερίδων (2015-2019)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη των εγχώριων πωλήσεων περιοδικών (2015-2019)
Διάγραμμα 2.3 Δημοφιλέστερες δραστηριότητες χρηστών μέσω διαδικτύου (Α΄ τρίμηνο 2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών βάσει Προσωπικού (2021)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2021)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του εξεταζόμενου κλάδου βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας γραφικών τεχνών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών 50 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.5 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών 30 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.14 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (2011-2020)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (2020)
Διάγραμμα 6.3 Επενδύσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2020)
Διάγραμμα 7.1 Κυριότερες Χώρες Εκτυπωτικού Κλάδου βάσει Αξίας Παραγωγής (2019)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings