ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2020

590,00

Ελάχιστες είναι πλέον οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή ειδών υγιεινής στη χώρα μας. Το σύνολο σχεδόν της ζήτησης καλύπτεται σήμερα από εισαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πέραν των ειδών υγιεινής, ασχολούνται με τις εισαγωγές και άλλων προϊόντων όπως πλακιδίων, ειδών κρουνοποιίας και αξεσουάρ μπάνιου. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, επηρέασε και τη ζήτηση για είδη υγιεινής. Την περίοδο αυτή οι εταιρείες του κλάδου των ειδών υγιεινής πλήττονται από τις συνέπειες τις πανδημίας του κορονωϊού.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή των Προϊόντων
2.Η Ζήτηση για Είδη Υγιεινής
2.1Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4Η Ζήτηση από Ιδιώτες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
4Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Εμπορίας Ειδών Υγιεινής, Κρουνοποιίας και Υδραυλικών Ειδών
4.2Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπορίας Ειδών Υγιεινής, Κρουνοποιίας και Υδραυλικών Ειδών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2014-2018)
5.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6.Η Εγχώρια Αγορά των Ειδών Υγιεινής
6.1Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
6.2Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Υγιεινής
6.2.1Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.2Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.3Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.4Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.5Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.6Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.7Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ειδών Υγιεινής
6.3H Συνολική Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
6.4Ανάλυση της Αγοράς Ειδών Υγιεινής ανά Κατηγορία
6.5Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά των Ειδών Υγιεινής
7.1Παγκόσμιες Εισαγωγές / Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής
7.2Η Παραγωγή Ειδών Υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιταλία
8.Συμπεράσματα – Προοπτικές
Γενικά
8.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2Ανάλυση SWOT
8.3Προοπτικές
8.4Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2018)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2018)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2010-2018)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 – 2018)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου εμπορίας ειδών υγιεινής, κρουνοποιίας και υδραυλικών ειδών (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου εμπορίας ειδών υγιεινής, κρουνοποιίας και υδραυλικών ειδών
(2019-2018)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARIOSTEA ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLORIA Ι. Ν. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RAVENNA A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΕΝΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Ν., ΑΦΟΙ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΕΤΑΛΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΛΑΤΑΚΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΤΑΓΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ειδών υγιεινής (2015-2019)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2013-2018)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές  ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2013-2018)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές  ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2013-2018)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές  ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2013-2018)
Πίνακας 6.6 Εισαγωγές  ειδών υγιεινής από μέταλλο (2013-2018)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές  ειδών υγιεινής από μέταλλο (2013-2018)
Πίνακας 6.8 Εμπορικό ισοζύγιο ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 6.9 Δείκτης Balassa ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2015-2019)
Πίνακας 6.11 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2015-2019)
Πίνακας 6.12 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2015-2019)
Πίνακας 6.13 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από μέταλλο (2015-2019)
Πίνακας 6.14 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2018-2019)
Δείκτης Συγκέντρωσης (2018)
Π6.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2014-2018)
Π6.2 Εισαγωγές ειδών υγιεινής ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π6.3 Εξαγωγές ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2014-2018)
Π6.4 Εξαγωγές ειδών υγιεινής ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμιες εισαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 7.2 Παγκόσμιες εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 7.3 Οι πρώτες 10 χώρες στις εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2018)
Πίνακας 7.4 Οι πρώτες 10 χώρες στις εισαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2018)
Πίνακας 7.5 Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ειδών υγιεινής παγκοσμίως (2018)
Πίνακας 7.6 Ε.Ε.-28: Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 7.7 Ιταλία: Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2014-2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Ειδών Υγιεινής (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/17)
Διάγραμμα 5. 5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5. 6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7  Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5. 8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5. 9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2018)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής (2014-2018)
Διάγραμμα 6.2 Εξαγωγές ειδών υγιεινής (2014-2018)
Διάγραμμα 6.3 Αξία της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης των ειδών υγιεινής

1
Total: €731,60
Cookies Settings