ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2021

420,00

Η αγορά των εκδόσεων βιβλίων περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους με πολύχρονη παρουσία στον κλάδο. Η πανδημία του Covid-19 επηρέασε αρνητικά την αγορά που τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης μετά και την πολυετή οικονομική ύφεση.

.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Ορισμοί
Παραγωγική διαδικασία
Θεσμικό Πλαίσιο
Ένωση Ελληνικού Βιβλίου
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

Η Ζήτηση των Βιβλίων
Τιμή των Βιβλίων & Διαθέσιμο Εισόδημα
Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Διαθέσιμο Εισόδημα
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Έρευνα Αναγνωστικού Κοινού
Λοιποί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
Μακροοικονομικό Περιβάλλον

Η Προσφορά Βιβλίων
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου

Ανάλυση Κινδύνου
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πιστοληπτική Ικανότητα – Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Δείκτης ICAP COVID Sector Check

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

Η Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Εγχώρια Παραγωγή Βιβλίων
Εξωτερικό Εμπόριο Βιβλίων
Εγχώρια Αγορά Βιβλίων
Μερίδια Αγοράς

Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Βιβλίων
Ευρωπαϊκή Αγορά
Κίνα

Συμπεράσματα – Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου

1
Total: €731,60
Cookies Settings