ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ – ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2021

590,00

Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιόλαδου έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, το δε εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου είναι θετικό. Ομοίως και στον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 2021

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Ελαιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε
1.4 Παραγωγική Διαδικασία – Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ποιότητα του Ελαιόλαδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1. Καθεστώς Ενίσχυσης του Ελαιόλαδου
1.5.2. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014-2020)
1.5.3 Προτάσεις της Ε.Ε. για την Νέα Κ.Α.Π. (2021-2027)

2. Η Ζήτηση Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου – Πυρηνέλαιου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
3.7 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Ελαιόλαδου
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου -Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων Παραγωγής Πυρηνέλαιου
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Ελαιόλαδου
6.3.2 Μερίδια Αγοράς
6.3.3 Εγχώρια Αγορά Πυρηνέλαιου – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Διεθνής Αγορά Ελαιόλαδου
7.1 Παγκόσμια Αγορά Ελαιόλαδου
7.2 Η Αγορά Ελαιόλαδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα –Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προβλήματα
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2021

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3 Επιλεγμένα Προϊόντα Π.Ο.Π / Π.Γ.Ε.
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (2014- 2020)
1.4.2 Προτάσεις της Ε.Ε. για την Νέα Κ.Α.Π. (2021-2027)

2. Η Ζήτηση Επιτραπέζιων Ελιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Επιτραπέζιων Ελιών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
3.5 Παρουσίαση Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιτραπέζιων Ελιών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επιτραπέζιων Ελιών
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών

6. Η Αγορά των Επιτραπέζιων Ελιών
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.3 Εγχώρια Κατανάλωση Επιτραπέζιων Ελιών – Μερίδια Επιχειρήσεων

7. H Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
7.1 Η Παγκόσμια Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών
7.2 Η Αγορά Επιτραπέζιων Ελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προβλήματα
8.4 Προοπτικές

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

● Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α’ ΜΕΡΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (1.1.2020)
Πίνακας 2.2 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή για το ελαιόλαδο (2016-2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για έλαια και λίπη κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017-2019)
Πίνακας 3.1 Εγκεκριμένες τυποποιητικές μονάδες ελαιόλαδου (26.02.2021)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2016-2020)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής πυρηνέλαιου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής πυρηνέλαιου (2016-2020)
Πίνακας 3.6 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Ελαιόλαδου (2020-2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών
(2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.30 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.31 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.32 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.34 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.36 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.37 – 5.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου βάσει Δ.Σ.Ε. (2002/03-2020/21)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή πυρηνέλαιου (2002/03-2020/21)
Πίνακας 6.3 Εγχώρια παραγωγή ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου (2002/03-2020/21)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ελαιόλαδου (2011-2020)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές πυρηνέλαιου (2011-2020)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές ελαιόλαδου (2011-2020)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές πυρηνέλαιου (2011-2020)
Πίνακας 6.8 Εμπορικό ισοζύγιο ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2011-2020)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια κατανάλωση ελαιόλαδου βάσει Δ.Σ.Ε (2006/07-2020/21)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης ελαιόλαδου ( 2013/14 -2019/20)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιημένου ελαιόλαδου (2019/20)
Πίνακας 6.12 Εγχώρια κατανάλωση ραφιναρισμένου πυρηνέλαιου (2005/06-2020/21)
Π6.1 Εξαγωγές ελαιόλαδου ανά κύριο προϊόν (2011-2020)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού του παρθένου ελαιόλαδου λαμπάντε (2019-2020)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού του παρθένου βρώσιμου ελαιόλαδου (2019-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού του μη παρθένου- άλλου ελαιόλαδου (2019-2020)
Π6.5 Εξαγωγές πυρηνέλαιου ανά κύριο προϊόν (2011-2020)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού του ακατέργαστου πυρηνέλαιου (2019-2020)
Π6.7 Κυριότερες χώρες προορισμού του άλλου πυρηνέλαιου (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Εξαγωγές ελαιόλαδου από την Τουρκία (2013/14-2019/20)
Π7.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου (2009/10-2020/21)
Π7.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιόλαδου (2013/14-2020/21)
Π7.3 Παραγωγή ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2009/10-2020/21)
Π7.4 Κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2013/14-2020/21)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης ελαιόλαδου (2020/21-2022/23)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου και Πυρηνέλαιου ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών Παραγωγής Πυρηνέλαιου ανά γεωγραφική περιφέρεια
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών του Κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2019/18)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2015-2019)
Διάγραμμα 5.13 Βελτίωση/ Επιδείνωση βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2019/18)
Διάγραμμα 6.1 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου (2015-2020)
Διάγραμμα 7.1 Κυριότερες παραγωγικές χώρες ελαιόλαδου παγκοσμίως (2020/21)*
Διάγραμμα 7.2 Παγκόσμια κατανάλωση ελαιόλαδου ανά κύρια χώρα (2020/21)*
Διάγραμμα 7.3 Εισαγωγές ελαιόλαδου των Η.Π.Α από χώρες της Ε.Ε (2012/13-2019/20)
Διάγραμμα 7.4 Κυριότερες παραγωγικές χώρες ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2020/21)*
Διάγραμμα 7.5 Κυριότερες χώρες κατανάλωσης ελαιόλαδου στην Ε.Ε. (2020/21) *
Διάγραμμα 7.6 Εξαγωγές ελαιόλαδου από την Ισπανία (2013/14- 2019/20)
Διάγραμμα 7.7 Εξαγωγές ελαιόλαδου από την Πορτογαλία (2013/14- 2019/20)

Β’ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 2021

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (1.1.2020)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ελιών κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ελιών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2017-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2016- 2020)
Πίνακας 3.3 Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών επιτραπέζιων ελιών
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επιτραπέζιων Ελιών (2020-2019)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία «Είδη Διατροφής» (2020-2019)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2002/03-2020/21)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων επεξεργασίας – τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών (2019/20)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών (2011-2020)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2011-2020)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές παρασκευασμένων – διατηρημένων ελιών (2011-2020)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο ελιών (2011-2020)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2004/05-2020/21)
Π6.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2020)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών «για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού» (2019-2020)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προορισμού ελιών παρασκευασμένων – διατηρημένων (2019-2020)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού λοιπών ελιών (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών από την Αίγυπτο (2013/14-2020/21)
Πίνακας 7.2 Παραγωγή επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2013/14-2020/21)
Π7.1 Παγκόσμια παραγωγή επιτραπέζιων ελιών (2013/14-2020/21)
Π7.2 Παγκόσμια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών (2013/14-2020/21)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης επιτραπέζιων ελιών (2020/21-2022/23)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων της βιομηχανίας ειδών διατροφής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας Επιχειρήσεων Επεξεργασίας και Τυποποίησης Επιτραπέζιων Ελιών (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Βελτίωση/ Επιδείνωση βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2019/18)
Διάγραμμα 5.5 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.6 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 6.1 Δείκτης ανταγωνιστικότητας (Balassa) ελιών (2011-2020)
Διάγραμμα 7.1 Κυριότερες παραγωγικές χώρες επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως (2020/21*)
Διάγραμμα 7.2 Κυριότερες καταναλώτριες χώρες επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως (2020/21*)
Διάγραμμα 7.3 Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς των πέντε μεγαλύτερων παραγωγικών χωρών παγκοσμίως (2015/16-2020/21*)
Διάγραμμα 7.4 Κυριότερες παραγωγικές χώρες επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2020/21*)
Διάγραμμα 7.5 Κυριότερες καταναλώτριες χώρες επιτραπέζιων ελιών στην Ε.Ε. (2020/21*)

 

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings