ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΖΑΝΤΕΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΛΑΣΤΙΚΑ – ΖΑΝΤΕΣ 2020

590,00

Ανοδική πορεία ακολουθεί η αγορά των ελαστικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μετά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, οι συνθήκες πανδημίας λόγω του Covid-19 που επικρατούν και στην Ελλάδα, μείωσαν τη ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα και αναμένεται να επιδράσουν αρνητικά στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Τεχνολογική Εξέλιξη
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ελαστικών και Ζαντών
3.1 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου
Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες- Κατάταξη βάσει Επιλεγμένων Οικονομικών Μεγεθών Ορισμένων Επιχειρήσεων
(2015-2019)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ελαστικών και Ζαντών
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
6.1.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
6.1.3 Εξαγωγές Ελαστικών και Ζαντών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών και Ζαντών – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς Ελαστικών
H Αγορά βάσει Ποσότητας
Πρόβλεψη για το 2020
H Αγορά βάσει Αξίας
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ελαστικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελαστικών και Ζαντών
7.1 Παγκόσμια Παραγωγή Ελαστικών
7.1.1 Κορυφαίες Εταιρίες Παραγωγής Ελαστικών
7.1.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Ελαστικών
7.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών στην Ε.Ε.
7.2.1 Επιβατικά και ελαφρά φορτηγά
7.2.2 Φορτηγά
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές του Κλάδου
8.3 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2014-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2019)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2020* – 2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODYEAR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΙΚΑ PIRELLI A.E.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε ποσότητα (2000-2020)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος , σε ποσότητα (2017-2019)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2020)
Πίνακας 6.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος σε αξία
(2019)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (2000-2020)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2020)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει Ποσότητας (2019)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει Αξίας (2019)
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ελαστικών βάσει ποσότητας (2019)
Πίνακας 6.10 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ελαστικών βάσει αξίας (2019)
Πίνακας 7.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή (2015-2018)
Πίνακας 7.2 Πωλήσεις των 10 κορυφαίων εταιριών παραγωγής ελαστικών, σε παγκόσμιο επίπεδο (2017-2018)
Πίνακας 7.3 Πωλήσεις ελαστικών για φορτηγά και λεωφορεία στην Ε.Ε. (2009-2018)
Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε ποσότητα (2020-2022)
Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε αξία (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Αξιοποίηση συλλεχθέντων ποσοτήτων ελαστικών (2015-2019)
Διάγραμμα 1.2 Συλλεχθείσες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών (2013-2019)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων (2010-2019)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομό
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2018/2017)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων, σε αξία
(2019)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών τροχών για αυτοκίνητα και δίκυκλα (2015-2019)
Διάγραμμα 6.3 Συνολικές εξαγωγές ελαστικών οχημάτων, σε αξία (2015-2019)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων, σε αξία (2019)
Διάγραμμα 6.5 Συνολικές εξαγωγές τροχών οχημάτων, σε αξία (2015-2019)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της συνολικής αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων βάσει αξίας (2019)
Διάγραμμα 6.7 Διαχρονική εξέλιξη της αγοράς ελαστικών
Διάγραμμα 7.1 Παγκόσμια παραγωγή ελαστικών (2015-2018)
Διάγραμμα 7.2 Εξέλιξη πωλήσεων ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά στην Ε.Ε. (2009-2018)
Διάγραμμα 7.3 Εξέλιξη πωλήσεων ελαστικών για φορτηγά και λεωφορεία στην Ε.Ε. (2009-2018)
Διάγραμμα 7.4 Εισαγωγές–Εξαγωγές ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά της Ε.Ε. (2009-2018)
Διάγραμμα 7.5 Κυριότερες χώρες εισαγωγής ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά στην Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.6 Κυριότερες χώρες προορισμού των ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά φορτηγά της Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.7 Εισαγωγές-Εξαγωγές ελαστικών για φορτηγά της Ε.Ε. (2009-2018)
Διάγραμμα 7.8 Κυριότερες χώρες εισαγωγής ελαστικών για φορτηγά στην Ε.Ε. (2018)
Διάγραμμα 7.9 Κυριότερες χώρες προορισμού των ελαστικών για φορτηγά της Ε.Ε. (2018)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings