ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2020

590,00

Στη χώρα μας, ο κλάδος των αερομεταφορών και των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης είναι άρρηκτα συνυφασμένος με τον τουρισμό, καθώς η πλειοψηφία των ξένων τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα έρχεται αεροπορικώς.

Η ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Κατηγορίες Αεροπορικών Εταιρειών – Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Σχετικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Αεροπορικές Μεταφορές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Η Κίνηση στα Αεροδρόμια της Χώρας
2.2.1 Αριθμός Πτήσεων
2.2.2 Αριθμός Διακινηθέντων Επιβατών
2.2.3 Αριθμός Διακινούμενων Εμπορευμάτων
2.2.4 Αεροπορική Κίνηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
2.3 Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.4 Οι Υποδομές της Χώρας
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αεροπορικών Υπηρεσιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Οι Εν Λειτουργεία Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες
3.1.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου ανά Γεωγραφική Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.2 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης
3.2.2 Πωλήσεις Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης (handling)
3.2.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εισαγωγής Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
3.2.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Αριθμοδείκτες Αεροπορικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2014-2018
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2017-2018
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αεροπορικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Αεροπορικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Αεροπορικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Αριθμοδείκτες Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά των Ελληνικών Αερομεταφορών και των Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
6.1 Μέγεθος Αγοράς Ελληνικών Αερομεταφορών
6.2 Μερίδια Αγοράς
6.3 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
6.4 Μερίδια Αγοράς
7. Ο Κλάδος των Αερομεταφορών στη Διεθνή Αγορά
7.1 Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά
7.2 Η Αεροπορική Αγορά της Ε.Ε.
7.3 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ελληνικών Αερομεταφορών
8.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.3 Ανάλυση SWOT
8.4 Προοπτικές
8.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

•Benchmarking Αεροπορικών Εταιρειών
•Benchmarking Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Πίνακας 2.1 Αριθμός πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2019)
Πίνακας 2.2 Επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2019)
Πίνακας 2.3 Εμπορευματική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας (2010-2018)
Πίνακας 2.4 Επιβατική κίνηση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2018-2019)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (2018-2019)
Πίνακας 2.6 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2019)
Π2.1 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2015-2019 6μηνο)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας (2015-2019 6μηνο)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ανά μήνα (2015-2019 6μηνο)
Π2.4 Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια (2018-Α΄δεκάμηνο 2019)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις – μεταφορές (2016-2018)
Πίνακας 3.1 Αριθμός εν λειτουργία ελληνικών αεροπορικών εταιρειών
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Π3.1 Ο Όμιλος Aegean Airlines & Olympic Air σε αριθμούς
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Αεροπορικών Μεταφορών (2019)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών (2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2018)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Αεροπορικές Μεταφορές(2018-2019)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Yπηρεσίες Μεταφορών
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού  των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Πίνακας 5.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των αεροπορικών εταιρειών (2017-2018, σε €)
Πίνακας 5.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELLINAIR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας OLYMPUS AIRWAYS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORANGE2FLY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των αεροπορικών εταιρειών βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.21 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.22 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.24 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.26 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Πίνακας 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GISSCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HAFCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEWREST ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SAFCO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SKYSERV Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SWISSPORT – HELLAS SUD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών (2013-2019)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς ελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών (2018-2019)
Πίνακας 6.3 Μερίδια ομίλου Aegean Airlines βάσει μεταφερθέντων επιβατών (2018)
Πίνακας 6.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2013-2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών – φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης
Πίνακας 7.2 Παγκόσμια αεροπορική επιβατική κίνηση ανά περιφέρεια (2018)
Πίνακας 7.3 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής εμπορευματικής κίνησης (2009-2018)
Πίνακας 7.4 Οι πέντε μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε επιβατική κίνηση (2018)
Πίνακας 7.5 Οι δέκα μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Πίνακας 7.6 Εξέλιξη παγκόσμιου αεροπορικού στόλου (2008-2018)
Πίνακας 7.7 Αεροπορική κίνηση στην Ε.Ε. (2018)
Πίνακας 7.8 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (2010-2018)
Πίνακας 7.9 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2018)
Πίνακας 7.10 Οι 5 πρώτες χώρες στον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2018)
Π7.1 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε επιβατική κίνηση (2018)
Π7.2 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Π7.3 Τα 10 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε κίνηση αεροσκαφών (2017)
Π7.4 Οι παγκόσμιες αεροπορικές συμμαχίες και τα μέλη τους
Π7.5 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε επιβατική κίνηση (2018)
Π7.6 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα  Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε εμπορευματική κίνηση (2018)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αεροπορικής αγοράς (2020-2022)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών (2019)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή ελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει της νομικής τους μορφής (2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη (%) των εταιρειών της μελέτης βάσει επιπέδου κινδύνου (2019)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2019/2018)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των κλάδων μεταφορών βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2019)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας  των αεροπορικών εταιρειών (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.9 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling) (2014-2018)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling)
(2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/2017)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.14 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών & υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης

0
Your Cart is empty
Cookies Settings