ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 2021

590,00

Ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών περιλαμβάνει λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι κυρίως τοπικής εμβέλειας.

Οι συνθήκες πανδημίας (Covid– 19) που επικρατούν και στη χώρα μας επηρεάζουν και τον εξεταζόμενο κλάδο καθώς συρρικνώνουν την κατανάλωση στην «κρύα» αγορά, επηρεάζοντας ανάλογα τις πωλήσεις των επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2 Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.3 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.4 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.4.1 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
1.4.2 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Εμφιαλωμένο Νερό
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Εμφιαλωμένων Νερών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών Εμφιάλωσης Νερού
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένου Νερού
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία ¨Ποτά¨ και Εμπόριο ¨Ποτά¨
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Εμφιαλωμένων Νερών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
6.4 Κανάλια Διάθεσης και Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Διεθνής Αγορά Εμφιαλωμένων Νερών
7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
7.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κύρια Χώρα της Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Ταξινόμηση των Θερμομεταλλικών Πηγών της Ελλάδας κατά Περιφέρεια και Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2009-2020)
Πίνακας 2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή Μεταλλικού και Ανθρακούχου Νερού
(2014 – 2021*)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό ανά περιοχή (2018-2019)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό κατά μέγεθος νοικοκυριού (2018-2019)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων Μεταλλικού και Ανθρακούχου Νερού που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά ανά περιοχή (2018-2019)
Πίνακας 3.1 Αριθμός Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών – Εμφιαλωμένων νερών (2017)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών (2015-2019)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Ορισμένων Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2019-2020)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Εισαγωγής Εμφιαλωμένου Νερού
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών (2015- 2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο Ποτών (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020-2019)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” & Εμπόριο “Ποτά” (2020-2019)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου
(2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2020)
Πίνακας 6.2 Μερίδια ορισμένων εταιρειών στη συνολική εγχώρια παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (2020)
Πίνακας 6.3 Κωδικοί εξωτερικού εμπορίου βάσει Intrastat
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εισαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2020)
Πίνακας 6.7 Κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα
(2005-2020)
Πίνακας 6.8 Μερίδια Εμπορικών Σημάτων στη συνολική κατανάλωση Εμφιαλωμένων Νερών (2020)
Π6.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κωδικό Intrastat (2015-2020)
Π6.2 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κύρια Χώρα Προέλευσης (2019-2020)
Π6.3 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κωδικό Intrastat (2015-2020)
Π6.4 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών κατά Κύρια Χώρα Προορισμού (2019-2020)
Πίνακας 7.1 Όγκος Πωλήσεων σε Λίτρα Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Πίνακας 7.2 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ε.Ε.
(2018-2019)
Π7.1 Όγκος Πωλήσεων Εμφιαλωμένων Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2014-2019)
Π7.2 Εισαγωγές σε Ποσότητα Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2019)
Π7.3 Εισαγωγές σε Ποσότητα και Αξία Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-2019)
Π7.4 Εξαγωγές σε Ποσότητα Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2014-2019)
Π7.5 Εξαγωγές σε Ποσότητα και Αξία Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018-2019)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Διάγραμμα 2.1 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Μεταλλικά και Ανθρακούχα Νερά ανά Περιφέρεια (2019)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Παρουσιαζόμενων στη Μελέτη Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή του Πλήθους των Επιχειρήσεων* Εμφιάλωσης Νερών ανά Χρονικό Διάστημα Ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ποτών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη Δεικτών Αποδοτικότητας Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη Βασικών Λογαριασμών των Αποτελεσμάτων Χρήσης 18 Αντιπροσωπευτικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.5 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2019/2018)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών ανά Κατηγορία (2020)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών κατά Χώρα Προορισμού (2020)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη Δείκτη Balassa Εμφιαλωμένων Νερών ανά κωδικό Intrastat (2015-2020)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (2010-2020)
Διάγραμμα 6.8 Κατανομή της κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών ανά κανάλι διανομής (2020)
Διάγραμμα 6.9 Διάρθρωση εγχώριας αγοράς ανά συσκευασία και χωρητικότητα συσκευασίας (2020)

0
Your Cart is empty
Cookies Settings