ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2021

590,00

Ο κλάδος των ενοικιάσεων αυτοκινήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον τουρισμό, κυρίως όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) που πλήττει και την Ελλάδα από το Μάρτιο του 2020 επηρέασε αρνητικά τις βραχυχρόνιες – τουριστικές ενοικιάσεις αυτοκινήτων καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός υπέστη καθίζηση το 2020. Αντίθετα, ο τομέας των μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων παρουσίασε ανθεκτικότητα.

 

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
2.1 Η Ζήτηση για Μακροχρόνιες Μισθώσεις
2.2 Η Ζήτηση για Βραχυχρόνιες Ενοικιάσεις
2.2.1 Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2.2 Διανυκτερεύσεις στα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
2.2.3 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
3.1 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Ενοικίασης Αυτοκινήτων
3.3 Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων– Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
6.1 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Αξίας
6.1.1 Η Αγορά Βραχυχρόνιας Ενοικίασης βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.1.2 Η Αγορά Μακροχρόνιας Μίσθωσης βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.1.3 Η Συνολική Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων βάσει Αξίας – Μερίδια Εταιρειών
6.2 Η Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων Βάσει Στόλου
6.2.1 Η Αγορά Βραχυχρόνιας Ενοικίασης βάσει Στόλου – Μερίδια Εταιρειών
6.2.2 Η Αγορά Μακροχρόνιας Μίσθωσης βάσει Στόλου – Μερίδια Εταιρειών
6.2.3 Η Συνολική Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων βάσει Στόλου

7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
7.1 Η Αγορά Leasing και ο Στόλος Ενοικιαζόμενων Οχημάτων σε Χώρες της Ευρώπης
Επιπτώσεις του Covid – 19 στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενοικίασης Αυτοκινήτων
7.2 Κορυφαία Διεθνή Εμπορικά Σήματα του Κλάδου

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.2 Διανυκτερεύσεις και πληρότητες ξενοδοχειακών καταλυμάτων (2004-2020)
Πίνακας 2.3 Ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων (2010-2020)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2019-2020)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2012-2020)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2008-2020)
Π2.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2009-2019)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2018-2019)
Π2.6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2019-2020*)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Τουρισμός “Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων” (2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Τουρισμός “Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων” (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2021)
Πίνακας 6.2 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2020)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2001-2021)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων βάσει αξίας (2020)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων βάσει αξίας (2001-2021)
Πίνακας 6.6 Κατανομή της αξίας της αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων ανά κατηγορία (2001-2021)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στη συνολική αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων βάσει αξίας (2020)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη στόλου βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2006-2021)
Πίνακας 6.9 Μερίδια εταιρειών στη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων βάσει στόλου (2020)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη στόλου μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων (2006-2021)
Πίνακας 6.11 Εξέλιξη συνολικού στόλου ενοικιαζόμενων οχημάτων (2001-2021)
Πίνακας 7.1 Βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε χώρες της Ευρώπης (2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς βραχυχρόνιων ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης αυτοκινήτων (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2020)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά Νομική Μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2015-2019)
Διάγραμμα 5.5 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.6 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.8 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2019)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (σε αξία, 2015-2021)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας της αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων, κατά κατηγορία (2020)
Διάγραμμα 6.3 Δείκτης εξέλιξης των αφίξεων τουριστών και των εσόδων βραχυχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (2015-2020)

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings