ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2021 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2021

590,00

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες που αποτελούν σημαντικό τουριστικό προορισμό σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, η χώρα μας αποτελεί ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα των υπηρεσιών ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (yachting). Η συνεχής αύξηση που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός τουρισμός σε συνδυασμό με τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών (τουριστικοί λιμένες), έχουν συντελέσει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του κλάδου. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε σε σημαντικό βαθμό την ανοδική πορεία του κλάδου το 2020.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2021

Έκδοση

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θαλάσσιος Τουρισμός – Όροι και Ορισμοί
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή του Κλάδου και Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα8
2.2 Υποδομή σε Τουριστικούς Λιμένες
2.3 Οικονομικοί Παράγοντες
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
3.1 Απογραφικά Στοιχεία του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Προώθηση Υπηρεσιών Yachting
4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Αγορά Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.1 Μέγεθος Αγοράς της Ενοικίασης Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής
6.2 Μερίδια Εταιρειών – Δείκτης Συγκέντρωσης
7. Ο Θαλάσσιος Τουρισμός στην Ευρώπη
8. Επιχειρηματικές Εξελίξεις – Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
8.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
8.2 Προοπτικές
8.3 Προτάσεις για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2008-2020)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά μέσο μεταφοράς (2019)
Πίνακας 2.3 Χωροθετημένοι λιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τουριστικοί λιμένες στην Ελλάδα
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2010-2019)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2009-2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις – έσοδα εταιρειών του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις – έσοδα εταιρειών του κλάδου (2019-2020)
Πίνακας 3.4 Διεθνείς εκθέσεις Yachting ανά τον κόσμο
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/19)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου yachting-cruising (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου yachting-cruising (2019-2020)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2017-2019)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2018-2019)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2018-2019)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2018-2019)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2018-2019)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς επαγγελματικού yachting (2014-2020)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος αγοράς ανά κατηγορία (2019-2020)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει εσόδων (2019)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά επαγγελματικού yachting (2019)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών επαγγελματικού yachting βάσει ιδιόκτητου στόλου σκαφών (2020)
Πίνακας 7.1 Αριθμός αγκυροβολίων στην Ευρώπη
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς του επαγγελματικού yachting (2021-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA
Διάγραμμα 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2014-2020)
Διάγραμμα 2.2 Γεωγραφική κατανομή χωροθετημένων τουριστικών λιμένων – μαρίνων
Διάγραμμα 2.3 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομές των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2019)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2019/2018)
Διάγραμμα 5.5 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.6 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2019)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει Περιθωρίου EBITDA (2019)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2019)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των 20 πρώτων εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου (2019)
Διάγραμμα 6.1. Μέγεθος αγοράς επαγγελματικού yachting

 

 

1
Total: €731,60
Cookies Settings