ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2020 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2020

590,00

Το σύνολο σχεδόν της ζήτησης επίπλων κουζίνας στη χώρα μας καλύπτεται από εισαγωγικές επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, ενώ σημαντική παρουσία στην αγορά έχουν και οι βιοτέχνες – ξυλουργοί. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, επηρέασε και τη ζήτηση για έπιπλα κουζίνας. Την περίοδο αυτή οι εταιρείες του κλάδου των επίπλων κουζίνας πλήττονται από τις συνέπειες τις πανδημίας του κορονωϊού.

Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2020

Έκδοση

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου

2. Η Ζήτηση για Έπιπλα Κουζίνας
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Ευρύτερων Κλάδων της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων
4.3 Δείκτης ICAP Covid Sector Check
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων (2014-2018)
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Παραγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2014-2018)
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.11 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Παραγωγής 2015-2019
5.12 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων 2018-2019
5.13 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Εισαγωγής 2015-2019
5.14 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων 2018-2019
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Επίπλων Κουζίνας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας
6.3 H Συνολική Εγχώρια Αγορά
6.4 Ανάλυση της Αγοράς ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων
6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου – Δείκτης Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων Κουζίνας

8. Συμπεράσματα – Προοπτικές
Γενικά
8.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
8.2 Ανάλυση SWOT
8.3 Προοπτικές
8.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2015-2019)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2011-2019)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2011-2019)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2011-2019)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2019)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2010-2019)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2010-2019)
Π2.5 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος – Αύγουστος 2020/2019)
Π2.6 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2011 – 2019)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις εισαγωγής επίπλων κουζίνας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής ολοκληρωμένων επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2019-2020)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων (2020)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου “Έπιπλα – Φωτιστικά” (2020)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Επίπλων (2019-2020)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
(2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.26 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.28 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 5.29 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018, σε €)
Πίνακας 5.30 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακες 5.31 – 5.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Πίνακας 5.42 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2017-2018)
Πίνακας 5.44 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2017-2018)
Πίνακας 5.45 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2017-2018)
Πίνακας 5.46 Κατάταξη εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2017-2018)
Πίνακας 5.47 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.48 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.49 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.51 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.52 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Πίνακας 5.53 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.54 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.55 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.56 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.57 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2015-2019)
Πίνακας 5.58 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2019, σε €)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή επίπλων κουζίνας σε αξία (2015-2020)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης Balassa επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά επίπλων κουζίνας σε αξία (2015-2020)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική εγχώρια αγορά (2019)
Π6.1 Εισαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προέλευσης (2018-2019)
Π6.2 Εξαγωγές επίπλων κουζίνας ανά χώρα προορισμού (2018-2019)
Πίνακας 7.1 Ε.Ε.-27: Αξία παραγωγής επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 7.2 Ιταλία & Γερμανία: Αξία παραγωγής επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Πίνακας 8.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Επίπλων Κουζίνας (2020-2022)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατ’ όγκο
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2019)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομές των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2020/2019)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου του Εμπορίου Επίπλων – Φωτιστικών βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2020)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) παραγωγικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) παραγωγικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.3 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2014-2018)
Διάγραμμα 5.4 Αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/17)
Διάγραμμα 5. 5 Κατάταξη των παραγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5. 6 Κατάταξη των παραγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των παραγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5. 8 Κατάταξη των παραγωγικών εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5. 9 Κατάταξη των παραγωγικών εταιρειών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2018)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (%) εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (%) εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Διάγραμμα 5.13 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2018/17)
Διάγραμμα 5. 14 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.15 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2018)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει Περιθωρίου EBITDA (2018)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2018)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει Αποδοτικότητας Ιδίου Κεφαλαίου (2018)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθωση παραγωγής επίπλων κουζίνας σε αξία (2019)
Διάγραμμα 6.2 Εισαγωγές & εξαγωγές επίπλων κουζίνας (2015-2019)
Διάγραμμα 6.3 Εγχώρια αγορά επίπλων κουζίνας (2015-2020)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση αξίας αγοράς επίπλων κουζίνας ανά κατηγορία επιχειρήσεων (2019)

 

1
Total: €520,80
Cookies Settings