ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019 | ICAP group of companies
 

Shop

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019

540,00

H ολοένα και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πιστοποίηση των διαδικασιών, υπηρεσιών ή προϊόντων μιας εταιρείας ευνοεί σημαντικά τη ζήτηση για υπηρεσίες πιστοποίησης τα τελευταία έτη. Η μεγάλη ανάγκη για αναδιοργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να καταστούν ανταγωνιστικότερες στο διεθνές στερέωμα αποτελεί αξιόλογο παράγοντα που αναμένεται να ευνοήσει τον κλάδο.

Κατηγορία:
Additional Information
Χώρα

Ελλάδα

Έτος Δημοσίευσης

2019

Έκδοση

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1Εισαγωγή
1.2H Πιστοποίηση στην Ελλάδα
1.3Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης
2.Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
3.Η Προσφορά του κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας και Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.2Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Υπηρεσιών Πιστοποίησης
5.1Εκτιμώμενο Μέγεθος Αγοράς
5.2Αριθμός Πιστοποιητικών ISO στην Ελλάδα
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς των Υπηρεσιών Πιστοποίησης
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Εταιρειών του Κλάδου
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.

• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 – 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών πιστοποίησης (2016-2018)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών ελέγχων (2016-2018)
Πίνακας 6.1 Αριθμός ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO παγκοσμίως (2016-2017)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 1.1 Πορεία Πιστοποίησης
Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του ΑΕΠ* στην Ελλάδα (2010-2018)
Διάγραμμα 4.1 Δείκτες κερδοφορίας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.3 Δείκτες δραστηριότητας του κλάδου (2013-2017)
Διάγραμμα 4.4 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2016/2017)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων των υπηρεσιών πιστοποίησης (2016-2018)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων υπηρεσιών ελέγχων (2016-2018)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 παγκοσμίως (2000-2017)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.4 Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 9001 (2017)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 παγκοσμίως (2000-2017)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 παγκοσμίως (2017)
Διάγραμμα 6.7 Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 14001 (2017)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 27001 παγκοσμίως (2006-2017)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 22000 παγκοσμίως (2007-2017)
Διάγραμμα 6.10 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 13485 παγκοσμίως (2004-2017)
Διάγραμμα 6.11 Εξέλιξη αριθμού ενεργών πιστοποιητικών κατά ISO 50001 παγκοσμίως (2011-2017)

 

0
Your Cart is empty
Cookies Settings